НПО ”Бъдеще за Варна” търси OБЩИНА ПАРТНЬОР за реализация проект Smart City™ «Air@Noise Monitoring» (Интелигентна Система за Анализ на Качество на въздуха@Шум Мониторинг) в градовете при 100% безвъзмездно финансиране по ОП “Околна среда” 2014-2020 отворена до 31 март 2018 година!

Обща цел: Мониторингът на нивата на замърсяване в градове е от ключово значение, за да се осигури адекватна информация на гражданите и да предприемат превантивни действия.

  • Световната здравна организация (СЗО) установява, че “околната среда” е основен фактор за здравето, отговорен за почти 20% от всички смъртни случаи в Европейския съюз.
  • Много от градовете в Европейския съюз (ЕС) са изложени на въздух, превишаващ пределните стойности посочени от СЗО за качеството на въздуха по най-малко един показател.
  • Транспортът е най-бързо растящият източник на емисии на въглероден двуокис (CO2), които са се увеличили с 32% от 1990 г. насам. Всеки изгорен литър гориво изхвърля в атмосферата до 2.3 кг CO2. По този начин, всеки човек, който използва колата си дневно (със средно изминато разстояние от около 30 км) генерира около 2 тона CO2 годишно.

Авторски екип НПО „Бъдеще за Варна“
(*) Информaция за проекта: http://e-democracy.bg/index.php/portfolio/air/

НПО ”Бъдеще за Варна” търси OБЩИНА ПАРТНЬОР (общини с нарушено качество на атмосферния въздух) за реализация на проект Smart City™ «Air@Noise Monitoring» или система за „Анализ на Качество на въздух@Шум Мониторин” при 100% безвъзмездно финансиране по  програма „Околна среда 2014 – 2020г.“ – активна до 31 март 2018 година. Програма ОПОС 2014-2020: Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ и Приоритетна ос 6 „Техническа помощ“.

ЗА ИНФОРMАЦИЯ: +359-878-420207

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply

  • Facebook

    Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress