Предложение до Иван Портник (кмет на Варна) за реализация на „Регионален център по бедствия и аварии“ /проект на СНЦ“КЧИЗ“ и експерти СНЦ“Бъдеще за Варна“/


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
ДО:
Г-н Иван Портних – Кмет на Община Варна, ОБЩИНА ВАРНА, РД18006292ВН/28.03.2018

От: Националното сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Клъстер Черноморска Икономическа Зона“, с адрес: гр.Варна, кв. „Трошево”, бл.15, вх.В, ап.40, тел.0888…………, е-mail: office@e-democracy.bg, представлявано от председателя му инж. Дойчин Ников

Относно: Представяне на проект на СНЦ „КЧИЗ” за „Регионален център по бедствия и аварии”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОРТНИХ,

Бихме желали официално да представим на вниманието на Община Варна разработен проект от експерти на СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона“ за „Регионален център по бедствия и аварии“, вече представен на Областна Администрация Варна и на вниманието на г-н Стоян Пасев.
Основните цели заложени при реализация на проекта за „Регионален център по бедствия и аварии“ на СНЦ „КЧИЗ” и конкретно за региона на Варна, включва:
Създаване на ефективен механизъм за управление риска (превенция) от наводнения, пожари, индустриално обгазяване и други потенциално опасни бедствия в региона на град Варна, под общини и област Варна, чрез предоставяне на навременна информация за вземане на информирани решения от страна на отговорните институции, като – Областна администрация Варна, Община Варна (всички под общини) и други институции.

Превантивна и навременна осведоменост на гражданите в населени места и региони с висок потенциален риск от наводнения в региона. Съгласно изготвен доклад от Басейновата дирекция „Черноморски район“ от месец септември 2017 година 45 населени места в Северното Черноморие са висок потенциален риск от наводнение, това са градове като град Варна, Девня, Белослав, Провадия, Долен чифлик, други градове и селища по поречието на река Провадийска и Камчия.
Внедряване на две интегрирани системи, разработени от експерти на СНЦ”КЧИЗ” в цел превенция на високи рискове:
o Smart City™ «Urban Risk Floods» (Интелигентна Система за Контрол на Наводнения /Риска/ в градовете и региони);
o Smart City™ «Air@Noise Monitoring» (Анализ на Качество на въздух@Шум Мониторинг в градове и региони).

В момента има налично безвъзмездно финансиране (на национално ниво) за бенифиценти – общини в риск с приоритетни оси, който напълно покриват основните цели на проекта за „Регионален център по бедствия и аварии“ на СНЦ”КЧИЗ” и по реализация на системи за превенция – Smart City™ «Urban Risk Floods» и «Air@Noise Monitoring»:
1) По приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на ОПОС 2014-2020 г. до 39 млн.лева (целево съфинансиране от ЕС). Бенифиценти: общини в риск в области на интервенция за 87 броя общини на България.
2) По програма „Околна среда 2014 – 2020г.“, Ресурс: до 1 770 381 345 евро. Безвъзмездно финансиране до 100%, съгласно приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ и приоритетна ос 6 „Техническа помощ“. ИНДИКАТИВЕН СРОК: първо тримесечие на 2018 г. Бенифиценти: Общини с нарушено качество на атмосферния въздух.

С уважение:
инж.Дойчин Ников
Председател СНЦ „КЧИЗ”

Приложение на многолъчевият ехолот (multibeam echo-sounders) и ROV за ефективно издирване на хора и предмети под вода, езера и реки:

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply

  • Facebook

    Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress