КОНЦЕПЦИЯ МРЕЖА Е-ДЕМОКР@ЦИЯ:

 • "Изграждане на единен портал система «Е-Демокрация», който да обединява системата <Е-Демокрация>, мрежата Е-Демокр@ция България и други платформи, предназначени за организиране на комплексна електронна среда. Целта на единния портал е разработване на интегрирана електронна среда за активно участие на гражданите за казуси разработвани от местната власт. Активното участие на гражданите се изразява във възможността им да уачстват във разработване и вземане на решения на органите на местно самоуправление, изпращане на декларации или заявления, жалби и предложения по текущи и перспективни въпроси общинското самоуправление, реализация на демократични принципи, чрез гласуване на регистрирани граждани по въпросите, представени за обсъждане от общините, или регистрирани потребители - организации и държавни структури, и целяща постигане на взаимодействие със съществуващото електронните средства за публична отчетност на общините в България."
  Единната система «Е-Демокрация» ще обезпечи на гражданите и органите на местно самоуправление обща «интегрирана точка за вход», която ще даде възможност за участие във вземане на управленски решения, публично обсъждане на официални документи и контрол на дейността органите за самоуправление."

  Интегрирането на «Е-Демокрация» в близко бъдеще с популярни социални мрежи, e с цел разширяване на механизма на взаимодействие.

Решете обществено значим проблем, подайте анонимен сигнал за нарушение и ангажирайте в срок до 30 дена - РЕСОРЕН ДЪРЖАВЕН ИЛИ ОБЩИНСКИ ОРГАН (под контрола на НПО(БВ) и партьори):

 • Чрез пряк обществен мониторинг, пряк контрол и отстранение по компетенция от отговорни наши партньори: НПО-та, обществени организации, държавни и общински органи;
 • Действия в избор: обществена и медийна похвала на отговорен ресорен орган за окончателно решение или отстраняване на проблем, конкретно действие по частично решение и стартиране на гражданска е-петиция, получен отказ в решение с/без официално становище в причини или при бездействие в отправено порицание с жалба пред надзорен орган по компетенция.
 • Днес, абсолютно всеки ваш подаден сигнал или нарушение тук, има потенциал да промени България чрез визуализация на всеки обществено значим проблем с цел окончателното му решение или във възможност за директно отправена обществена номинация на всеки неотговорен орган в България чрез класирането му в ТОП 100 E-Democracy.BG „Най-неотговорните държавни или обществени институции” за всяка календарна година.

Станете Партньор* Е-Демокр@ция (НПО "БВ")!

(*) Мрежа Е-Демокрация България (НПО "БВ") предлага на граждани, експерти, отговорни държавни или общински органи, деятелно способни обществени организации и НПО-та - партньори , една иновационна обща «интегрирана точка за вход» за промяна на България и за изграждане на ново Гражданско общество!

МРЕЖА Е-ДЕМОКР@ЦИЯ ЩЕ ОСИГУРИ НА:

ГРАЖДАНИTE


Е-Подписка

Възможност колективно да се подготви, обсъди, подкрепи и да се публикува публично в система «Електронна Демокрация» на подписка, жалба и/или пeтиция с последваща доставка в електронна форма до конкретен адресант;

E-Помощ

Помощ при изготвянето на публична подписка, жалба или петиция на гражданите към организация;

Помощ в доставка

Помощ в доставка на публична подписка, жалба или петиция в писмен вид към адресант (при необходимост);

Публикация отговор

Възможност за публично публикуване в системата «Е-Демокрация» на отговор на организация по постъпила подписка, жалба или петиция;

Оценка на отговор

Възможност оценка за качеството на отговорите на държавни и общински органи относно публични подписки, жалби или петиции;

Съхранение и визуализиране

Възможността за съхранение и визуализиране в интерактивна форма на статистически и аналитични данни за дейността на организации по подадени жалби, подписки или петиции.

ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИ

Е-Приемане

Възможност да приемат публични подписки, петиции, предложения, жалби или сигнали в електронен вид;

Интеграция

Възможност за интеграция с вече съществуващи държавни или общински електронни системи;

Оперативност

Оперативно да реагират на изпратени публични подписки и петиции, да публикуват публично в системата «Е-Демокрация» отговори по жалби и сигнали на граждани;

Диалог

Възможността за диалог с авторите на предложения, жалба и сигнали;

История на проблема

Възможност за получаване на пълна информация в история по конкретна жалби или сигнали (теми);

Контрол

Възможност за упражняване контрол върху дейността на под контролни институции по отношение обслужване на предложения, жалби и сигнали на граждани;

Мониторинг

Възможност за мониторинг на под контролни институции и оказване на помощ на граждани за решаването на проблеми или конфликтни теми;

Проверка статус и Статистика

Възможност за съхранение и визуализиране в интерактивна форма на статистически и аналитични данни за обслужване на публични подписки, петиции, сигнали, жалби на граждани, включително и статуса им в под контролните институции;

Анкетиране

Възможност за провеждане на анкети и публикуващи на обяви за под контролна територия.

ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

(Партии, движения, НПО-та и др.)

Е-Приемане

Възможност да приемат публични подписки, петиции, предложения, жалби или сигнали в електронен вид;

Интеграция

Възможност за интеграция с вече съществуващи в обществените организации електронни системи;

Диалог

Възможността за диалог с авторите на предложения, жалба и сигнали;

История на проблема

Възможност за получаване на пълна информация в история по конкретна жалби или сигнали (теми);

Контрол

Възможност за упражняване контрол върху дейността на ресорни институции по отношение на обслужване и обработката на предложения, жалби и сигнали на граждани;

Диалог

Възможност за провеждане на вътрешнопартиен и междупартиен диалог;

Информираност

Възможност за централизирано информиране на привържениците на партията и други граждани за важни събития;

Анкетиране

Възможност за провеждане на анкети и публикуване на обяви под контрол.
  • След публикуването на тема от потребителя, независимо от администрацията на информационната система, той може веднага да разпечата – предложение, жалба или сигнал и да го изпратите на адреса на институция самостоятелно със своя подпис;
  • Други потребители могат да оценят важността на темата и да решат да гласуват за тази тема, могат публично да подкрепят автора и да добавят името си в списъка на поддръжниците за решаване на проблема от темата;
  • Изпраща се заявката на бланка "Електронна Демокрация" до избраната инстанция;
  • След получаване на отговор от страна на инстанцията, той се довежда до знанието на всички потребители, заявили интерес към темата, и всеки има право да се оцени отговора по изпратената публичната колективна жалба, сигнал или предложение. Тези оценки се използват в последствие при изчисляването на рейтинг на инстанцията в информационната система;
  • Ако автора на темата и други потребители смятат, че проблемът не е разрешен и има необходимост от повторно обжалване или подаване на заявление пред различна или вишестояща инстанция, те могат да инициира изготвянето на повторно заявление /жалба или предложение/.
© Мрежата Е-Демокр@ция България 2015 /E-DEMOCRACY.BG/.
4 Реализирани Проекта
€398.121,00 Набрани и Инвестирани средства
89% Доволни Граждани /по анкета/
450 Доброволци Участващи в Проектите

Публикации в блога

 • BGNEWS – Варненски експерти с два проекта за втори Аспарухов мост, търси се подкрепа

  Експерти от НПО "Бъдеще за Варна“ имат два готови идейни проекта за втори Аспарухов мост,

  Read More
 • novini247.com – Експерти от НПО „Бъдеще за Варна“ имат два готови идейни проекта за втори Аспарухов мост,