Проект за "Регионален център по бедствия и аварии (мониторинг)“ на СНЦ “КЧИЗ“

  • 45 населени места в Северното Черноморие са висок потенциален риск от наводнение. Това показва планът за управление на риска, изготвен от Басейновата дирекция "Черноморски район". 27.11.2017.
  • В момента основната грижа да предупредят хората при неблагоприятна прогноза, остава за кметовете, особено в малките населени места.
  • За да бъдат обезпечени всички мерки по плана, са необходими около 240 милиона лева. Тези пари обаче не са осигурени и тепърва трябва да се търсят от държавата или по европейски програми.
  • Наводненията като  бедствия е трудно да се предвидят или да се оцени къде точно има риск от наводнения, тъй като за това до голяма степен зависи от локализирани повреди в градската инфраструктурата. Жителите се уведомяват взаимно - неформални разговора, който  са често срещани по протежение на пътя на наводнението - предупреждение за наводнения идва отдолу по веригата. В много от тях използват Twitter и Facebook да споделят, когато има наводнения. За да получите достъп и събиране на тази информация за определен район, предлагаме използването на Smart City™ Urban Risk Floods (Интелигентна Система за Контрол на Наводнения /Риска/ в градовете). Системата използва информационните канали  "без да се променя предназначението на неща, които хората вече използват", като събира информация за наводнения, споделени в социалните медии <допълнителна информация>

#FloodVarna «Карта на наводненията във Варнески регион»

{Тестов режим} Подаване на сигнал за наводнение или обгазяване чрез Е-ДЕМОКР@ЦИЯ App или 112.e-democracy.bg