Проект за „Регионален център по бедствия и аварии (мониторинг)“ на СНЦ “КЧИЗ“

Обща цел: Създаване на ефективен механизъм за управление риска от наводнения и други бедствия, чрез предоставяне на навременна информация за вземане на информирани решения от страна на отговорните институции (областни администрации, общини и други), и за превантивна и навременна осведоменост на гражданите в населени места и регионни с висок потенциален риск.

  • 45 населени места в Северното Черноморие са висок потенциален риск от наводнение. Това показва планът за управление на риска, изготвен от Басейновата дирекция „Черноморски район“. 27.11.2017
  • В момента основната грижа да предупредят хората при неблагоприятна прогноза, остава за кметовете, особено в малките населени места
  • За да бъдат обезпечени всички мерки по плана, са необходими около 240 милиона лева. Тези пари обаче не са осигурени и тепърва трябва да се търсят от държавата или по европейски програми.

 

Под проект Smart City™ «Urban Risk Floods» (Интелигентна Система за Контрол на Наводнения /Риска/ в градовете на СНЦ „Бъдеще за Варна“ и СНЦ“Клъстер Черноморска Икономическа Зона“

Наводненията като  бедствия е трудно да се предвидят или да се оцени къде точно има риск от наводнения, тъй като за това до голяма степен зависи от локализирани повреди в градската инфраструктурата. Жителите се уведомяват взаимно – неформални разговора, който  са често срещани по протежение на пътя на наводнението – предупреждение за наводнения идва отдолу по веригата. В много от тях използват Twitter и Facebook да споделят, когато има наводнения. За да получите достъп и събиране на тази информация за определен район, предлагаме използването на Smart City™ Urban Risk Floods (Интелигентна Система за Контрол на Наводнения /Риска/ в градовете). Системата използва информационните канали  „без да се променя предназначението на неща, които хората вече използват“, като събира информация за наводнения, споделени в социалните медии <допълнителна информация>

 

SOS #FloodVarna «КАРТА НА НАВОДНЕНИЯТА ВЪВ ВАРНЕСКИ РЕГИОН»:


{Тестов режим} Подаване на сигнал за наводнение или обгазяване чрез Е-ДЕМОКР@ЦИЯ App или 112.e-democracy.bg

Изтегли...

Изтегли...

Под проект Smart City™ «Air@Noise Monitoring» Анализ на Качество на въздух@Шум Мониторинг в град на НПО“Бъдеще за Варна“ и СНЦ“Клъстер Черноморска Икономическа Зона“

Мониторингът на нивата на замърсяване в градове е от ключово значение, за да се осигури адекватна информация на гражданите и да предприемат превантивни действия (допълнителна информация)

  • Световната здравна организация (СЗО) установява, че “околната среда” е основен фактор за здравето, отговорен за почти 20% от всички смъртни случаи в Европейския съюз.
  • Много от градовете в Европейския съюз (ЕС) са изложени на въздух, превишаващ пределните стойности посочени от СЗО за качеството на въздуха по най-малко един показател.
  • Транспортът е най-бързо растящият източник на емисии на въглероден двуокис (CO2), които са се увеличили с 32% от 1990 г. насам. Всеки изгорен литър гориво изхвърля в атмосферата до 2.3 кг CO2. По този начин, всеки човек, който използва колата си дневно (със средно изминато разстояние от около 30 км) генерира около 2 тона CO2 годишно.