Стартира нов проект «е-Общини» на НПО „БВ“ – Електронни Общини ключов агент на мрежовото общество и интегрирани портали на електронното правителство (е-правителство) в България.

Стартира нов проект «е-Общини» на НПО „БВ“ – Електронни Общини ключов агент на мрежовото общество  и интегрирани портали на електронното правителство (е-правителство) в България.

В повечето случаи липсва разбирането, че електронно правителство или електронна община не означава просто да се направи сайт на дадена общината или да се отвори гише в нея. Е-Община (еОбщина) не означава и група сайтове просто предлагащи документация и информация. Порталите също не могат да са е-Община (електрони общини).

Едва ли може да се постави под съмнение фактът, че развитието на информационно мрежово общество влияе и върху ролята, и върху организационната структура, и върху дейността на общините у нас. Тези организации са провокирани, но и зависими от непрекъснатото усъвършенстване на информационните технологиите. Досегашният опит очертава две взаимно свързани тенденции в техните практики: (а) развитието на технологиите е предпоставка за изграждане на нов модел община – електронна община (е-Община), която да е ключов агент на мрежовото общество; (б) в същото време новите средства за комуникация, за достъп до информационни ресурси и услуги са възможност традиционните модели за общини да се трансформират и да се превърнат в портали към електронното правителство (е-правителство) [2].

Като част от обществената система, общините не могат да останат извън тенденциите за технологично обновление. Нещо повече, те вече се възприемат от хората като своеобразен център, предоставящ информация и услуги без ограничения за място и време, без ограничения за тип и носител, с възможен избор на източник.
Не са малко гражданите, които очакват съвременната община да е медиатор между тях и държавата, при това чрез новите средства за комуникация. Подобни твърдения се основават и на концептуалната рамка на Организацията на обединените нации (ООН), според която е-правителствените програми са вградени в парадигмата на човешкото и социалното развитие.

Каква е ситуацията в България за момента:
– липсва единна база данни (регистър) на е-услуги;
– липсва свързаност между ведомства отдели и институции;
– липсва отчетност и прозрачност за текущото състояние на основополагащите проекти от 2005 година;
– няма приета обща нормативна уредба, стандарти и архитектури за интегрирано взаимодействие между системите и предоставяне на електронни услуги;
– липсва координация между проектите (за електронно управление) и интегрирана информационна и организационна среда в държавната администрация [1];
– друго съществено предизвикателство, което стои пред държавните служби, е свързано с инертността и недостатъчната заинтересованост на публичната администрация, което може да доведе до неоползотворяване на възможностите на съвременните технологии. В този контекст наблюдаван недостатък е и често независимото изграждане и функциониране на ИТ системи, което прави трудно обменянето и координирането на информация помежду им и препятства предлагането на съвместни комплексни услуги към гражданите [2].

Проектът „Е-общини“ (електрони общини) има за цел изграждането на ефективна и прозрачна общинска администрация в полза на потребителите (граждани, юридически лица, неправителствени организации и т.н.). Проекта ще даде възможност на всяка община партньор в проекта да реализира пълноценна електронна община т.н. «Е-Община» включващи: възможности в администрация, избор на обществени под партньори (участници – партньори, като районни кметства, общински и други служби) и избор на обем ползвани е-услуги, или обем ползвани готови възможности в интеграция към Мрежата Е-Демокр@ция България или към други електронни обществени, ведомствени и институционни платформи в България.
Проекта «Е-Община» ще обезпечи на гражданите и органите на местно самоуправление една обща «интегрирана точка за вход» т.н. интегрирана среда на електронно участие на гражданите при разработване и вземане на решения на органите на местно самоуправление, изпращане на декларации или заявления, жалби и предложения по текущи и перспективни въпроси за общинското самоуправление. Също ще реализира демократични принципи чрез гласуване от регистрирани граждани по въпросите, представени за обсъждане от общините, или регистрирани потребители – организации и държавни структури целяща постигане на взаимодействие със съществуващите електронните средства за публична отчетност на общините в България.

Планира се всяка «Е-Община» да има възможност за интеграция към «Интерактивна карта на проблеми» на България, към конкретен град или област, или реализация на «Интерактивна карта» т.н. географска информационна система, в която граждани и административни лица ще сигнализират за нередности към общините (належащи ремонтни дейности, аварии и др.).

Предвидено е реализация на допълнителни опции за предаване на живо в общините т.н. «Е-Община» на всички заседания, търгове и обществени поръки, за да могат гражданите да са наясно с важни и съдбоносни за техния град решения което в значителна степен ще подобри обществената визия на общината партньор чрез реално подобряване на ефективността на общинска администрация в полза на потребителите.

Пример проект на е-Община и интеграция:

В «Е-Община» ще предостави възможности на общините и на техните граждани по:
– Обществено обсъждане на проекти на общината – идейни или в стадий на реализация;
– Е-подписки с гласуване в подкрепа на публикуваните проекти на община;
– Електронно подаване на въпроси към общински и регионални служби;
– Е-визуализация, е-контрол, е-подаване на сигнали, проблеми или похвали към община;
– Ползване на «Интерактивна карта» на община т.н. географска информационна система с възможности за визуализация на всички решени проблеми, проблеми в решение или вече получени обществени похвали от граждани и неправителствени организации за експедитивно отстранени сигнали от общински служби;
– Участие и обществено класиране в класация Топ 50 „Активни партньори” Е-Демокрация на общински или регионални служби по ефективност на общинска администрация в полза на потребителите и по получена обществена подкрепа;
– Реализация на справочник „Горещи телефони” на общински, регионални служби, техни партньори: НПО, социални служби, обществени сдружения и др. с пълна интеграция към «Интерактивната карта» на община;
– е-Диспут в обществено осъждане на становища на общински или регионални служби с цел подпомагане окончателното решение на проблеми;
– е-Оценка в отговор на държавна инстанция по неотстранен сигнал или нерешен обществен проблем & Пълна история на обществени проблеми в общината;
– Мониторинг & Статистика & Анкетиране на неправителствени организации под партньори на община;
– Възможности в администрация, в създаване или в надграждане на електронни комисии т.н е-комисии към общината или виртуални дирекции на общини – публични, частично или напълно закрити, с различни възможности в членство, участие на граждани или в достъп – публичен, по препоръка на член и/или по покана.
– Възможности за интеграция на е-комисии или виртуални дирекции на общини със социална мрежа Facebook, Мрежа e-Democracy България и профили (акаунти) e-Democracy или Facebook;
– Други планувани възможности за интеграция;

Реализация на проекта „Е-Община Мрежа Е-демокрация” ще генерира значителен обществен актив за общините и техни обществени партньори участници, особено за малките общини или кметства, който не разполагат с финансови възможности, технически кадри или реализирани сайтове с е-услуги към гражданите, или възможности за провеждане на широка обществена дискусия.

Допълнителни планувани възможностите в „Е-Община Мрежа Е-демокрация”:
1) ползване на различни опции (електрони услуги);
2) конкретен избор на общините в администрация (в публичност, количество публични профили e-Democracy, публични групи и електрони комисии с публичен достъп);
3) реализирани възможности в надграждане;
4) интеграция към съществуващи социални мрежи.
Реализирана в обем и в избор интеграция е-Общност (т.н. е-Община) ще бъде публично „огледало” за извършваната от общините и административни служби в обем обществена дейност.
Допълнително избора в предоставени от общините към граждани и неправителствени организации е-услуги в обем или в публичен контрол, в значителна степен ще подобри значително визуализация на извършвана от тях обществена дейност и ще генерира широка обществена подкрепа в бъдеще за всяко постигнато постижения от обществен принос.

Проекта е създаден по инициатива на авторски екип НПО „Бъдеще за Варна“, будни граждани, ИТ и други експерти – без държавно финансиране. Цялата работа по неговото поддържане се извършва с технически сили {BG.TAMPERS.EU Професионална мрежа – ИТ експерти администратори и експерти } партньори по проекта.

ЗА ИНФОРMАЦИЯ: +359-878-420207

{1} ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО И ПОДОБРЯВАНЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ УСЛУГИ И БИЗНЕС СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
http://www.cci-bl.org/index.php?s=10&id=77
{2} ИНТЕГРИРАНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО
https://research.uni-sofia.bg/bitstream/10506/484/2/IST_obshtini_2010.pdf

About Author

Connect with Me:

One Comment

  • Super

    Ново: е-Община Варна* {в Тестов режим} проект в обществена полза на НПО”БВ” & Мрежа е-Демокрация = е-Услуги /Община Варна/: http://112.e-democracy.bg/evarna/

Leave a Reply

  • Facebook

    Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress