История

В международен аспект част от основните елементи, съдържащи се в понятието „електронна демокрация” вече са факт. В миналото са редица успешни проекти, реализирани в САЩ и страните от Европейския съюз, които предоставят реална възможност на гражданите да упражняват правата си и да участват активно в управлението на страната си по електронен път.

Прякото участие на обществото в управлението днес се изразява основно с предвидените в почти всички конституции възможности за провеждане на избори или референдуми по редица важни и актуални проблеми на политическото развитие. В исторически план, поради липсата на разумна технология, човечеството не е имало друга алтернатива освен управлението чрез посредници - получили това право по наследство или чрез избор. По този начин единствената реализирана до момента възможност за управление на държавата е представителната демокрация.

Нейна основна задача е да раздели управлението на три основни независими власти – законодателна, изпълнителна и съдебна с функции и правомощия като съответно изработва закони, прилага и решава въз основа на тях възникнали спорове.

В същото време бързото и широко навлизане на иновативни информационни, комуникационни и управленски технологии в практиката има реална възможност да промени традиционната представа за обществено управление. Обменът на аудио, видео и данни в единна мрежова платформа предоставя широка възможност на гражданите за постоянна политическа активност и ефективен контрол върху институциите.

Активното взаимодействие на властите с гражданите в процеса на управлението постепенно се превръща в интерактивно, като под интерактивност тук се разбира всяко временно прекъсване на един започнал процес, за да бъдат уточнени и въведени допълнителни параметри за настройка. След това този процес продължава, за да бъде отново спрян и настроен и т. н. Именно това непрестанно модифициране на обществените процеси дава възможност представителната демокрация да се преобрази в пряка и да бъде въведена в общественото устройство.

На практика това би означавало, че периодичният предизборен цикъл на свръхголяма активност, контакти и обещания на политиците пред избирателите при представителната демокрация се заменя с непрекъснат и активен обмен на предложения, оценки, изпълнения и контрол между институциите и гражданите по времето на целия управленския мандат. Така и понятието за пряка демокрация се преобразува в електронна, тъй като основният подход за осъществяването и е именно електронният обмен на дани.

По този начин е-демокрацията се превръща в стратегия без алтернатива за всяко правителство, което желае да изгради социална обстановка без бюрокрация и корупция за частния и публичния сектор, и да създаде условията за висока добавена стойност в икономиката.

“Електронната демокрация - предпоставка за съществена промяна на обществените отношения. Правни аспекти на електронното гласуване ” www.orac.bg

Мисия

Нашата мисия е заедно и днес да заложим основите на Мрежа «Е-Демокрация» България или мрежа проекти електронна демокрация в България с участие на гражданите и неправителствени организации.


“Някои хора искат да го направят, други мечтаят да го направят, а трети просто го правят.” ~ Майкъл Джордан

За Какво се Борим

  • Отговорни власти.
  • Активно гражданско общество.
  • Чуждестранни инвестиции в България.
  • Модерни, ергономични и устойчиви проекти за развитие на България.

„Обикновеният човек има само една грижа: как да убие времето си, а умният-как да го употреби.“ - Артур Шопенхауер

Партньори