Областна Администрация Варна подкрепи проекта „Втори Аспарухов мост на две нива“ на СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона“ и на експерти СНЦ „Бъдеще за Варна“.

ДО
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „КЛЪСТЕР ЧЕРНОМОРСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА“ (КЧИЗ) /АВТОРСКИ И ЕКСПЕРТЕН ЕКИП/
КВ.“ТРОШЕВО“ БЛ.15-В-40
9000, ГР.ВАРНА
https://www.facebook.com/BSEZCluster/

ПИСМО ЗА ПОДКРЕПА

За реализация на проекта „Втори Аспарухов мост на две нива“
на СНЦ „КЧИЗ“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В качеството си на Областен управител на област Варна, заявявам своята подкрепа и готовност за пълно съдействие на областно ниво, съгласно делегираните ми административни правомощия и възможности, за изготвяне на предпроектно проучване и анализи, публикуване и заявяване на проекта в European Investment Project Portal (EIPP), планиране на посещения на потенциални инвеститори и проучване на възможности за финансиране на проекта за моста (от Европейска инвестиционна банка (ЕИБ), Планът „Юнкер“ или други ЕС финансови институции) и за провеждане на обществено обсъждане с цел реализация на проекта „Втори Аспарухов мост на две нива“ на СНЦ „КЧИЗ“, чрез кандидатстване за финансиране по Оперативна програми в Република България, програми за териториално сътрудничество и програми на европейско ниво в програмния период 2014-2020.

Запознат съм със съдържанието на проектната идея и считам, че реализацията на проекта ще допринесе за значително намаляване на трафика в град Варна, извеждане на транзитният трафик през моста, свързване на магистрали АМ “Черно Море“ (планирана в обем от изграждане от Министерство на Транспорта на Република България) с АМ “Хемус“ и за засилване на инвеститорския интерес към област Варна.

Проекта „Втори Аспарухов мост на две нива“ е изготвен съгласно определено трасе на планиран втори мост в град Варна, заложен в действащия Общ устройствен план на Община Варна.

В допълнение с изключителна важност, реализацията на нов мост с Air draft = 57,91 м ще даде оперативни възможности в бъдеще за преминаване под моста на дълбоководни кораби (големи контейнеровози и бълкери) и за достъпа им за товарене и разтоварване във Варненското езеро, Интермодален терминал „Варна” (ИМТ «Варна») или към Пристанище Варна – Изток. Реализацията на такъв мост е заложено като цели от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в „Регионалния план за развитие на Североизточния район за периода 2014 – 2020 г.“(СИР), за „Предприемане на действия за преодоляване на височинните ограничения и ограниченията в газенето през канала море-езеро за по-големи плавателни съдове (2014-2020 МРРБ)”, създавани от Аспарухов мост в невъзможност от достъп на дълбоководни кораби във Варненско езеро.

Изпълнението на проекта „Втори Аспарухов мост на две нива“ ще допринесе за реализиране на важни и стратегическият проекти за региона на град Варна, за пристанище Варна и за област Варна- Проект «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway на СНЦ „КЧИЗ“ и Проекта “Логистичен и Реeкспорт Хъб за Централна и Източна Европа – Bulgarian Gateway” на СНЦ „КЧИЗ“ подкрепени от Областна Администрация – Варна, Добрич и Търговище, а също и на приоритетите от Областна стратегия за развитие на област Варна за периода 2014-2020 г.:

ПРИОРИТЕТ 1.2: Подкрепа за обвързано развитие на икономически дейности, свързани с морето (“морска индустрия”);
ПРИОРИТЕТ 1.3: Разнообразяване на туристическото предлагане и включване на природното и културно богатство в цялата територия на областта;
ПРИОРИТЕТ 2.1: Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на заетостта и доходите на населението;
ПРИОРИТЕТ 3.1: Подобряване на техническата инфраструктура, териториалната свързаност и достъпността до обектите за публични услуги;
ПРИОРИТЕТ 4.1: Стимулиране на вътрешното и външното сътрудничество и партньорство, Специфична цел 4.1.3: Разширяване на трансграничното, в т.ч. и черноморското сътрудничество и подобряване на достъпа до източници на финансиране, включително чрез публично-частно партньорство.

С уважение:
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

 

 

Проект „Втори Аспарухов мост на две нива“ на СНЦ „Бъдеще за Варна“ и СНЦ “КЧИЗ“

Проект „Втори Аспарухов мост на две нива“ на СНЦ „Бъдеще за Варна“ и СНЦ “КЧИЗ“

 • Под проект на Мега Проектa Супер Варна 2025 на СНЦ „Бъдеще за Варна“ и Проект “Логистичен и Реeкспорт Хъб за Централна и Източна Европа – Bulgarian Gateway” на СНЦ „КЧИЗ“

  В проекта с цел оптимизиране транспортната инфраструктура и трафика в региона се предлага строителството на нов втори мост до съществуващият Аспарухов мост в проект „Втори Аспарухов мост на две нива“ съглано утвърденото трасе за втори мост заложено в действащият Общ устройствен план – Варна.  Изграждането на втори мост е важен транспортен проект на град Варна, който ще даде възможност изцяло извеждане на транзитния трафик от магистрали АМ „Хемус“ и АМ „Черно море“ през новия кабелен мост и ще позволи значително да се намали градския трафик през града.

  Заедно с изграждането на втори мост и допълнително планираното до 2025-2030 година завършване на магистрали АМ ”Хемус” и АМ ”Черно море”, значително ще подобри връзките на курортният град с Централна България, столицата и директно с централна Европа. Планират се две нива в моста (реализация на два етапа): Ниво 2 – за трафика от града и от бул.Левски и Ниво 1 – за трафика от магистрали АМ „Хемус“ и АМ „Черно море“. “  СНЦ “ Бъдеще за Варна“, 2013 година
  • 2013 г.: Проекта е авторска разработка на експерти НПО „Бъдеще за Варна“, експертен колектив – Ремтехстрой Груп – www.remtechstroy.eu и колектив консултанти архитекти от чужбина. Проекта е разработен като окончателно завършена концепция още 2013 година. Идеен проект и Анализ за финансиране е изготвен от СНЦ (Бъдеще за Варна) в началото на 2014 година.
  • 2013-2014 г.: Част от общ идеен проект от 6 инженерни решения и различни типове мостове в езерото, Анализ за финансиране на втори мост над Варненско езеро, Технически анализ на всички възможни инженерни решения и SWOT анализ за финансиране до 2020 година, изготвени от СНЦ (Бъдеще за Варна) още през 2013-2014 година.
  • 13 август 2018г.: Областна Администрация Варна подкрепи проекта „Втори Аспарухов мост на две нива“ на СНЦ “Клъстер Черноморска Икономчиеска Зона“
 • Източник: Проект „Втори Аспарухов мост на две нива“ на СНЦ „Бъдеще за Варна“ от 2013 година
  – инвестиция в строителство: EU Investment и Европейска Инвестиционна Банка (ЕИБ) по Анализ 2017-2018 на СНЦ „Клъстер Черноморска Икономическа Зона
  – обща дължина (само на моста): 1900 м
  – обща дължина (с естакадите):  2500 м
  – широчина на моста: 29,0 м, две двойни платна, общо 4 ленти, възможност за моно релсова транзитна система – железница или реализация на BRT коридор
  – тип на моста: висящ на две нива за транзитен и градски трафик
  – главен отвор (просвет): 570 м
  – брой отвори: 114 + 570  +114 м
  максимална височина над водата (Air draft): 57,91 m

 

  • 2000-2004 Мост „Рио-Антирио“ – Гърция:

  – обща стойност: 770 мил.евро
  – инвестиция в строителство: 400 млн.€ (52%)** чрез ПЧП и 370 млн.€ (48%) от Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)
  – такси за преминаване: ** такса на кола 13,20€
  – обща дължина (само на моста): 2252 м
  – обща дължина (с естакадите): 2883 м
  – широчина на моста: 27,2 м, две двойни платна, общо 4 ленти
  – тип на моста: вантов
  – главен отвор (просвет): 560 м
  – брой отвори: 5 (286 + 3×560 + 286 м)
  максимална височина над водата (Air draft): 57,0 m или 64,0 m
  – дневен трафик: до 11 000 МПС

  • 2007-2013 Мост „Нова Европа“ – Дунав 2:

  – обща стойност: 256 мил.евро
  – инвестиция в строителство: EU Investment 70 млн.€ (27%)
  – такси за преминаване: такса на кола 6 (до 8+1 места и до 3,5 t)
  – обща дължина (само на моста): 1971 м
  – обща дължина (с естакадите): 2800 м
  – широчина на моста: 32 м, две двойни платна, общо 4 ленти + жп
  – тип на моста: вантов
  – главен отвор (просвет): 180 м
  – брой отвори: 13
  максимална височина над водата (Air draft): 30,0 m
  – дневен трафик: до 1500-1600 МПС

  • 2011-2015 Мост „Constitution of 1812“ или „La Pepa“ – Испания:

  – обща стойност: 510 милиона евро, над 240 милиона евро извън бюджета
  – инвестиция в строителство: не финансиране от ЕС
  – такси за преминаване:
  – обща дължина (само на моста): 2355 м
  – обща дължина (с естакадите): 3092 м
  – широчина на моста: 34,3 м, три платна, общо 6 ленти
  – тип на моста: вантов
  – главен отвор (просвет): 540 м
  – брой отвори: N/A
  максимална височина над водата (Air draft): 69,0 m
  – дневен трафик: до 20 000 МПС

  • 2007-2022 Мост „Пелгешак“ – Хърватия:

  – обща стойност: 526 мил.евро
  – инвестиция в строителство: EU Investment 357 млн.€ (85%), Competitiveness and Cohesion Operating
  Programme
  – такси за преминаване: N/A
  – обща дължина (само на моста): 2404 м
  – обща дължина (с естакадите):  N/A м
  – широчина на моста: 21,5 м, две двойни платна, общо 4 ленти
  – тип на моста: вантов
  – главен отвор (просвет): 568 м
  – брой отвори: N/A
  максимална височина над водата (Air draft): 55,0 m
  – дневен трафик: до 4500-5000 МПС

   

  • 1972-1976 Мост „Аспарухов мост“ – България:

  – обща стойност: 42 мил.евро (или 58 мил.$ към 1976 година)
  – инвестиция в строителство: държавно финансиране
  – обща дължина (само на моста): 2050 м
  – обща дължина (с естакадите): N/A м
  – широчина на моста:  21 м, две двойни платна, общо 4 ленти
  – тип на моста: непрекъсната/проста греда
  – главен отвор (просвет): 160 м
  – брой отвори: N/A
  максимална височина над водата (Air draft): 46 m (44,14 m)
  – дневен трафик: до 10 000 МПС

  • 1962-1966 Мост „25-ти април“ – Лисабон, столица на Португалия:

  – обща стойност: 32 мил.$ (225 милиона щатски долара през 2011 г., коригирани с инфлацията)
  – инвестиция в строителство: държавно финансиране
  – обща дължина (само на моста): 2278 м
  – обща дължина (с естакадите): N/A м
  – широчина на моста:  N/A м, Ниво 2: 2+2+1 платна, общо 5 ленти, Ниво 1: 2 жп линии
  – тип на моста: висяща конструкция
  – главен отвор (просвет): 1012 м
  – брой отвори: N/A
  максимална височина над водата (Air draft): 70 m
  – дневен трафик: до 150 000 МПС, до 150-160 влака

  • 1970-1974 Мост „Köhlbrand“ Хамбург:

  – обща стойност: 82 млн.EUR (160 млн. DM) към 1974 г.
  – инвестиция в строителство: държавно финансиране
  – обща дължина (само на моста): 3618 м
  – обща дължина (с естакадите): N/A м
  – широчина на моста:  17,5 м, Ниво 2: две платна, общо 4 ленти
  – тип на моста: вантов
  – главен отвор (просвет): 325 м
  – брой отвори: N/A
  максимална височина над водата (Air draft): 55 m
  – дневен трафик: до 30 000 МПС