Областна Администрация Варна подкрепи проекта „Втори Аспарухов мост на две нива“ на СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона“ и на експерти СНЦ „Бъдеще за Варна“.

ДО
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „КЛЪСТЕР ЧЕРНОМОРСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА“ (КЧИЗ) /АВТОРСКИ И ЕКСПЕРТЕН ЕКИП/
КВ.“ТРОШЕВО“ БЛ.15-В-40
9000, ГР.ВАРНА
https://www.facebook.com/BSEZCluster/

ПИСМО ЗА ПОДКРЕПА

За реализация на проекта „Втори Аспарухов мост на две нива“
на СНЦ „КЧИЗ“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В качеството си на Областен управител на област Варна, заявявам своята подкрепа и готовност за пълно съдействие на областно ниво, съгласно делегираните ми административни правомощия и възможности, за изготвяне на предпроектно проучване и анализи, публикуване и заявяване на проекта в European Investment Project Portal (EIPP), планиране на посещения на потенциални инвеститори и проучване на възможности за финансиране на проекта за моста (от Европейска инвестиционна банка (ЕИБ), Планът „Юнкер“ или други ЕС финансови институции) и за провеждане на обществено обсъждане с цел реализация на проекта „Втори Аспарухов мост на две нива“ на СНЦ „КЧИЗ“, чрез кандидатстване за финансиране по Оперативна програми в Република България, програми за териториално сътрудничество и програми на европейско ниво в програмния период 2014-2020.

Запознат съм със съдържанието на проектната идея и считам, че реализацията на проекта ще допринесе за значително намаляване на трафика в град Варна, извеждане на транзитният трафик през моста, свързване на магистрали АМ “Черно Море“ (планирана в обем от изграждане от Министерство на Транспорта на Република България) с АМ “Хемус“ и за засилване на инвеститорския интерес към област Варна.

Проекта „Втори Аспарухов мост на две нива“ е изготвен съгласно определено трасе на планиран втори мост в град Варна, заложен в действащия Общ устройствен план на Община Варна.

В допълнение с изключителна важност, реализацията на нов мост с Air draft = 57,91 м ще даде оперативни възможности в бъдеще за преминаване под моста на дълбоководни кораби (големи контейнеровози и бълкери) и за достъпа им за товарене и разтоварване във Варненското езеро, Интермодален терминал „Варна” (ИМТ «Варна») или към Пристанище Варна – Изток. Реализацията на такъв мост е заложено като цели от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в „Регионалния план за развитие на Североизточния район за периода 2014 – 2020 г.“(СИР), за „Предприемане на действия за преодоляване на височинните ограничения и ограниченията в газенето през канала море-езеро за по-големи плавателни съдове (2014-2020 МРРБ)”, създавани от Аспарухов мост в невъзможност от достъп на дълбоководни кораби във Варненско езеро.

Изпълнението на проекта „Втори Аспарухов мост на две нива“ ще допринесе за реализиране на важни и стратегическият проекти за региона на град Варна, за пристанище Варна и за област Варна- Проект «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway на СНЦ „КЧИЗ“ и Проекта “Логистичен и Реeкспорт Хъб за Централна и Източна Европа – Bulgarian Gateway” на СНЦ „КЧИЗ“ подкрепени от Областна Администрация – Варна, Добрич и Търговище, а също и на приоритетите от Областна стратегия за развитие на област Варна за периода 2014-2020 г.:

ПРИОРИТЕТ 1.2: Подкрепа за обвързано развитие на икономически дейности, свързани с морето (“морска индустрия”);
ПРИОРИТЕТ 1.3: Разнообразяване на туристическото предлагане и включване на природното и културно богатство в цялата територия на областта;
ПРИОРИТЕТ 2.1: Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на заетостта и доходите на населението;
ПРИОРИТЕТ 3.1: Подобряване на техническата инфраструктура, териториалната свързаност и достъпността до обектите за публични услуги;
ПРИОРИТЕТ 4.1: Стимулиране на вътрешното и външното сътрудничество и партньорство, Специфична цел 4.1.3: Разширяване на трансграничното, в т.ч. и черноморското сътрудничество и подобряване на достъпа до източници на финансиране, включително чрез публично-частно партньорство.

С уважение:
СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област с административен център Варна

 

 

Проект „Втори Аспарухов мост на две нива“ на СНЦ „Бъдеще за Варна“ и СНЦ “КЧИЗ“

Проект „Втори Аспарухов мост на две нива“ на СНЦ „Бъдеще за Варна“ и СНЦ “КЧИЗ“

 • Под проект на Мега Проектa Супер Варна 2025 на СНЦ „Бъдеще за Варна“ и Проект “Логистичен и Реeкспорт Хъб за Централна и Източна Европа – Bulgarian Gateway” на СНЦ „КЧИЗ“

  В проекта с цел оптимизиране транспортната инфраструктура и трафика в региона се предлага строителството на нов втори мост до съществуващият Аспарухов мост в проект „Втори Аспарухов мост на две нива“ съглано утвърденото трасе за втори мост заложено в действащият Общ устройствен план – Варна.  Изграждането на втори мост е важен транспортен проект на град Варна, който ще даде възможност изцяло извеждане на транзитния трафик от магистрали АМ „Хемус“ и АМ „Черно море“ през новия кабелен мост и ще позволи значително да се намали градския трафик през града.

  Заедно с изграждането на втори мост и допълнително планираното до 2025-2030 година завършване на магистрали АМ ”Хемус” и АМ ”Черно море”, значително ще подобри връзките на курортният град с Централна България, столицата и директно с централна Европа. Планират се две нива в моста (реализация на два етапа): Ниво 2 – за трафика от града и от бул.Левски и Ниво 1 – за трафика от магистрали АМ „Хемус“ и АМ „Черно море“. “  СНЦ “ Бъдеще за Варна“, 2013 година
  • 2013 г.: Проекта е авторска разработка на експерти НПО „Бъдеще за Варна“, експертен колектив – Ремтехстрой Груп – www.remtechstroy.eu и колектив консултанти архитекти от чужбина. Проекта е разработен като окончателно завършена концепция още 2013 година. Идеен проект и Анализ за финансиране е изготвен от СНЦ (Бъдеще за Варна) в началото на 2014 година.
  • 2013-2014 г.: Част от общ идеен проект от 6 инженерни решения и различни типове мостове в езерото, Анализ за финансиране на втори мост над Варненско езеро, Технически анализ на всички възможни инженерни решения и SWOT анализ за финансиране до 2020 година, изготвени от СНЦ (Бъдеще за Варна) още през 2013-2014 година.
  • 13 август 2018г.: Областна Администрация Варна подкрепи проекта „Втори Аспарухов мост на две нива“ на СНЦ “Клъстер Черноморска Икономчиеска Зона“
 • Източник: Проект „Втори Аспарухов мост на две нива“ на СНЦ „Бъдеще за Варна“ от 2013 година
  – инвестиция в строителство: EU Investment и Европейска Инвестиционна Банка (ЕИБ) по Анализ 2017-2018 на СНЦ „Клъстер Черноморска Икономическа Зона
  – обща дължина (само на моста): 1900 м
  – обща дължина (с естакадите):  2500 м
  – широчина на моста: 29,0 м, две двойни платна, общо 4 ленти, възможност за моно релсова транзитна система – железница или реализация на BRT коридор
  – тип на моста: висящ на две нива за транзитен и градски трафик
  – главен отвор (просвет): 570 м
  – брой отвори: 114 + 570  +114 м
  максимална височина над водата (Air draft): 57,91 m

 

  • 2000-2004 Мост „Рио-Антирио“ – Гърция:

  – обща стойност: 770 мил.евро
  – инвестиция в строителство: 400 млн.€ (52%)** чрез ПЧП и 370 млн.€ (48%) от Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)
  – такси за преминаване: ** такса на кола 13,20€
  – обща дължина (само на моста): 2252 м
  – обща дължина (с естакадите): 2883 м
  – широчина на моста: 27,2 м, две двойни платна, общо 4 ленти
  – тип на моста: вантов
  – главен отвор (просвет): 560 м
  – брой отвори: 5 (286 + 3×560 + 286 м)
  максимална височина над водата (Air draft): 57,0 m или 64,0 m
  – дневен трафик: до 11 000 МПС

  • 2007-2013 Мост „Нова Европа“ – Дунав 2:

  – обща стойност: 256 мил.евро
  – инвестиция в строителство: EU Investment 70 млн.€ (27%)
  – такси за преминаване: такса на кола 6 (до 8+1 места и до 3,5 t)
  – обща дължина (само на моста): 1971 м
  – обща дължина (с естакадите): 2800 м
  – широчина на моста: 32 м, две двойни платна, общо 4 ленти + жп
  – тип на моста: вантов
  – главен отвор (просвет): 180 м
  – брой отвори: 13
  максимална височина над водата (Air draft): 30,0 m
  – дневен трафик: до 1500-1600 МПС

  • 2011-2015 Мост „Constitution of 1812“ или „La Pepa“ – Испания:

  – обща стойност: 510 милиона евро, над 240 милиона евро извън бюджета
  – инвестиция в строителство: не финансиране от ЕС
  – такси за преминаване:
  – обща дължина (само на моста): 2355 м
  – обща дължина (с естакадите): 3092 м
  – широчина на моста: 34,3 м, три платна, общо 6 ленти
  – тип на моста: вантов
  – главен отвор (просвет): 540 м
  – брой отвори: N/A
  максимална височина над водата (Air draft): 69,0 m
  – дневен трафик: до 20 000 МПС

  • 2007-2022 Мост „Пелгешак“ – Хърватия:

  – обща стойност: 526 мил.евро
  – инвестиция в строителство: EU Investment 357 млн.€ (85%), Competitiveness and Cohesion Operating
  Programme
  – такси за преминаване: N/A
  – обща дължина (само на моста): 2404 м
  – обща дължина (с естакадите):  N/A м
  – широчина на моста: 21,5 м, две двойни платна, общо 4 ленти
  – тип на моста: вантов
  – главен отвор (просвет): 568 м
  – брой отвори: N/A
  максимална височина над водата (Air draft): 55,0 m
  – дневен трафик: до 4500-5000 МПС

   

  • 1972-1976 Мост „Аспарухов мост“ – България:

  – обща стойност: 42 мил.евро (или 58 мил.$ към 1976 година)
  – инвестиция в строителство: държавно финансиране
  – обща дължина (само на моста): 2050 м
  – обща дължина (с естакадите): N/A м
  – широчина на моста:  21 м, две двойни платна, общо 4 ленти
  – тип на моста: непрекъсната/проста греда
  – главен отвор (просвет): 160 м
  – брой отвори: N/A
  максимална височина над водата (Air draft): 46 m (44,14 m)
  – дневен трафик: до 10 000 МПС

  • 1962-1966 Мост „25-ти април“ – Лисабон, столица на Португалия:

  – обща стойност: 32 мил.$ (225 милиона щатски долара през 2011 г., коригирани с инфлацията)
  – инвестиция в строителство: държавно финансиране
  – обща дължина (само на моста): 2278 м
  – обща дължина (с естакадите): N/A м
  – широчина на моста:  N/A м, Ниво 2: 2+2+1 платна, общо 5 ленти, Ниво 1: 2 жп линии
  – тип на моста: висяща конструкция
  – главен отвор (просвет): 1012 м
  – брой отвори: N/A
  максимална височина над водата (Air draft): 70 m
  – дневен трафик: до 150 000 МПС, до 150-160 влака

  • 1970-1974 Мост „Köhlbrand“ Хамбург:

  – обща стойност: 82 млн.EUR (160 млн. DM) към 1974 г.
  – инвестиция в строителство: държавно финансиране
  – обща дължина (само на моста): 3618 м
  – обща дължина (с естакадите): N/A м
  – широчина на моста:  17,5 м, Ниво 2: две платна, общо 4 ленти
  – тип на моста: вантов
  – главен отвор (просвет): 325 м
  – брой отвори: N/A
  максимална височина над водата (Air draft): 55 m
  – дневен трафик: до 30 000 МПС


Участие на международна научно-практическа конференция „Устойчиво развитие на регионите 2018” на д-р инж. Дойчин Ников в Технически Университет – Варна с презентация на проекти на Клъстер Черноморска Икономическа Зона (КЧИЗ) и НПО“БВ“

Участие на международна научно-практическа конференция „Устойчиво развитие на регионите 2018” на д-р инж. Дойчин Ников в Технически Университет – Варна с презентация на проекти на Клъстер Черноморска Икономическа Зона (КЧИЗ) и НПО „Бъдеще за Варна“ заНов логистичен коридор Азия-Варна-Шумен-Разград-Русе-Централна Европа” и проект „Реекспортен хъб и Експо комплекс – Варна”.
Participation at the International Scientific and Practical Conference „Sustainable Development of the Regions 2018“ by Eng. Ph.D. Doychin Nikov at the Technical University of Varna with a presentation of projects of the Black Sea Economic Zone Cluster (BSEZC) for „New Logistic Corridor Asia-Varna-Shumen- Razgrad-Rousse-Central Europe „and Project“ Re-exported hub and Expo complex – Varna.
?Интерес към проектите на СНЦ „КЧИЗ“, заявена заинтересованост в подновяване на търговското сътрудничество с град Варна (и област Варна), а също и заинтересованост в участие на потенциални инвеститори в предстоящият инвестиционен форум „Възможности за инвестиции в Черноморска Икономическа Зона 2018” проявиха представителите на Пермската (Русия) търговско-промишлена палата в Република България.
 
?Представители на изпълнителната власт от Днепропетровска област проявиха интерес към подновяване на търговското сътрудничество с град Варна.

е-Демокрация България.

д-р, инж. Дойчин Ников: Как да осъвременим управлението на един град към интелигентно и дигитално управление? {част 2} – Добра практика по прилагане на принципа отзивчивост: проект „Дигитален град“ – Партейен, Франция

Интересен проект за „дигитален град” е реализиран в община Партейен-Гатин, Франция. Основна цел на проекта е да се разработи общинска  мрежа и да се насърчат всички местни жители да използват нови информационни, комуникационни технологии и социални медии. За да постигне тази цел, местната управа създава интранет базирана градска „дигитална мрежа”, в която общината безплатно „хоства” сайтове и страници, създадени от местните жители и неправителствени организации. До този момент повече от 300 човека и НПО-та са създали над 20 000 страници, които са качени в мрежата.

Основни характеристики на градската „дигитална мрежа” в Parthenay:

Дигиталната мрежата покриват всички аспекти на обществения живот, включително градско планиране, кадастър, социални услуги, икономика, инвестиции и образование.

Основните функции на градската мрежата са:
1. Да разпространява административна информация за общината сред широката общественост. Например, като:
•    Карта на общинските услуги (CVQ);
•    Информация за бюджета;
•    Резултати от тръжни процедури;
•    Информация за административни процедури;
•    Информация за местните обичаи;
•    Информация от децентрализирани държавни агенции и местни фирми.

2. Да предоставя on-line услуги, например като:
•    Бизнес-услуги. Гражданите могат да си свалят от мрежата определен брой документи, свързани с публичните регистри, например свидетелство за граждански брак или смъртен акт. Молбите се обработват в рамките на 48 часа. В момента се разработват и друг тип модули, например разрешение за строителство.

Някой от инициативи на местната общност за постигане на по-широк и по-лесен достъп до информационни и комуникационни технологии включват:
•    Разработване на дигитални области, безплатни обществени форуми, където общински служители обучават гражданите да използват новите информационни и комуникационни технологии;
•    Свободен достъп до интернет за всеки гражданин;
•    Инициатива “1000 компютъра”, чиято цел е да подпомогне гражданите да си закупят компютър на ниска цена.

Основната цел в стратегията заложена при реализацията на “дигиталния град” е подобряване на общинските услуги чрез широко разпространение на информация и разработване и регистриране на широк спектър от on-line услуги. В допълнение към това са предприети стъпки за улесняване на достъпа на колкото се може повече хора до новия инструмент. Целта е всеки гражданин да получи достъп. Проектът безспорно подпомага дигитализирането на услугите предоставяни към граждани. Новите технологии повишават прозрачността на административните операции, насърчават креативността и въвеждането на нови услуги, като по този начин стимулират и активно гражданско участие.

Общината Parthenay-Gâtine получи 5 номинации на церемонията по награждаването на общини с постигнати ИТ иновациите в Париж на 18 февруари 2016 г. Това е изключително голямо признание за конкретната община, която всяка година увеличава иновативните проекти в областта на цифровите технологии.

Община Партейен-Гатин получи това признание за реализация на следните проекти:

 1. Широколентов достъп (Интернет) за всички:

Parthenay-Gâtine осъществи проект за модернизиране на цифровата инфраструктура на територията на общината в рамките на Териториалния градоустройствен план за дигитално развитие. Плана включва „повишаване на скоростта на Интранет в не-плътни райони“, с инсталирането на мрежови комуникатори на територията на 29 общини, сред които бяха Pompaire, Vienne или Tallud.

Втората част на проекта се отнася до реализация на високо скоростен достъп в Parthenay. Централният част на града Parthenay-Gâtine са разположени над 5228 точки  FFTH (Fiber to the home) за достъп. Тази директна връзка към Интернет чрез оптични влакна ще осигури минимален скорост от 100 Mb /секунда.

Благодарение на този проект 80% от населението на общината има достъп до широколентов или високоскоростен интернет.

2. Разширяване на мрежата от ежедневни карти за достъп (carte vie quotidienne -CVQ):

Инструмент, който се превърна в първа необходимост за потребителите на обществени услуги в общината.
Тази уникална карта осигурява достъп до различни услуги:
Училище (достъп до хранене в училищни столовете и такива в детските заведения),
Достъп до центрове за отдих в града;
– Médiathèques Parthenay, Pompaire, Secondigny и Châtillon-sur-Thouet и библиотека за играчки (управление на заемане и резервации);
Водни центрове (управление на входа и абонамента) От януари 2016 г. в допълнение към водния център Gatinéo, общинският басейн на Saint-Aubin-le-Cloud има и CVQ.
Този инструмент улеснява обмена между потребители и общността, както и достъп до различните услуги, за да се гарантира еднакво качество на услугата на цялата територия на общината.

3. Реализация на „Цифрови обществени пространства“ (зали за достъп към Интернет):

Желаейки да популяризира използването на информационните и комуникационните технологии в общината Parthenay-Gâtine, бяха реализирани шест цифрови обществени зали, отворени шест пъти седмично.

Това са места за обучение на гражданите при използване на компютърни системи и услуги в общината. Предлагат се допълнително различни семинари за обучение на гражданите.

Центровете имат средно 10 000 посещения годишно.

4. Реализация на FabLab:

От септември 2013 г. общината е оборудвала няколко центъра Armand-Jubien с FabLab, за да позволи на асоциацията Parthlab да развива своята дейност там. Общината е придобила 3D принтер, фрезова и CNN машина за лазерно рязане.

Целта на това оборудване е да накара обществеността да се научи, като приложи на практика знания, и да позволи на учениците да направят свой прототипи.

Благодарение на FabLab, общината засилва своята видимост и развива своето присъствие в области, които не са проучени: да трупа опит в създаване на 3D прототипи и в областта на електрониката.

В FabLab работят стажанти и студенти от гимназията Ernest-Pérochon. В партньорство с фондацията „Orange“ се организират и безплатни семинари в сряда следобед за ученици и млади хора. Тези семинари, реализирани в продължение на десетина седмици, позволяват на участниците да открият нови възможностите за дигитално  производство и да реализират своя собствен проект.

5. Реализация на „Порталът на общността“:

„Порталът на Общността“ на общините на Parthenay-Gâtine е портал с една точка за интегриран достъп на гражданите до всички услугите предлагани на общината, и до предлаганите услуги от всички районни кметства в общината.

6. Реализация на проект „Видимост II“:

За да се подобри проследяването на болни пациенти у дома им, община Parthenay-Gâtine е реализирала нова иновативна система за електронно здравеопазване (ICAS): Vigilance II.

Системата позволява в реално време на болногледачите и социалните работници полагащите грижи да наблюдават хронично болните чрез смартфони: запис на медицински данни, които се предават на лекаря или към медицинската сестра.

и участие на общината в много други проекти, като:

 • Изграждане на нова Интранет мрежа на града
 • Внедряване на с-ма за управление на електронни документи
 • Участие в проекта Chorus
 • Обучение и запознаване на гражданите с цифровите инструменти на общността.

д-р, инж. Дойчин Ников: Как да осъвременим управлението на един град към интелигентно и дигитално управление, използвайки Интернет, предимствата на социалните медии днес и на нови иновативни дигитални платформи? {част 1}

Едно скорошно мое участие на конференция „Бъдещето на дигитализация и предприемачеството в Бургас” по любезната покана на г-жа Инна Агафонова в лицето на организаторите на конференцията Фондация „Дигитализация и Внедряване на Нови Технологии” и на Община Бургас, ме провокира към размисъл как гражданите днес участват в управлението на градовете в България и как можем да осъвременим управлението на един град към интелигентно и дигитално управление, използвайки Интернет, предимствата на социалните медии днес и на нови иновативни дигитални платформи?

Преди повече от четири години се роди една идея и концепция за реализация на общодостъпна мобилна платформа (оупън сорс) в България за един вид комуникация, споделяне на информация и размяна на документи в обща среда в подобие на възможностите социална платформа като Facebook за комуникация, но с разширени функции за интелигентно управление на градове, общини и области, надграждане, администрация и пълна интеграция с ГИС системи, Waze, оупън сорс системи за мониторинг на въздух, наводнения  и на др. технологични параметри на един град, община и област в общ Хибриден облак (112.e-democracy.bg).

Една идея провокирана от един клип на Пиа Мансини!

Решил съм да започна една поредица от статии:

 1. Как да осъвременим управлението на един град към интелигентно и дигитално управление, използвайки Интернет, предимствата на социалните медии днес и нови иновативни дигитални платформи?
 2. Ще цитирам успешни практики за интелигентно управление на градове в Арженитина (DemocracyOS), Барселона (DECODE), Италия, Германия, Франция и как всичко започна да се заражда в главата ми.

И така през 2013-2014 година Пиа Мансини и колегите й са хората, които решават да осъвременят демокрацията в Аржентина и извън нея, чрез един нов напълно иновативен подход – използвайки социалните медии. Чрез създадена общодостъпна мобилна платформа DemocracyOS те целят да подобрят комуникацията между гражданите, НПО-та, бизнеса и общините, да изградят основата на интелигентно и дигитално управление на един бъдещ „Умен град“ с пряко участие на гражданите, бизнеса и НПО-та в неговото развитие.

Да привлекат и ангажират гражданите към законодателния процес, да излъчат кандидат политици и общественици избрани в общодостъпна мобилна платформа DemocracyOS, който са готови да чуят гласа на народа и да бъдат постоянно ангажирани с реализация на нови иновативните идеи, нови прогресивни стратегии за развитие, дигитално обучение или за реализация на социално значими проекти предложени в дигиталната платформата от иноватори, общественици, предприемачи или активни неправителствени организации в цел икономически развитие на отделни градове и региони на Аржентина.
Постигнатите успехи са просто изумителни….. вижте клипа на Пиа Мансини: „Как да осъвременим демокрацията в епохата на интернет?

Преди години едни мой приятели програмисти ми каза, че трябва да си луд или гениален да реализирам подобна идея,  но както е казал Артър Чарлс Кларк 1917-2008:

„Изглежда, че всяка революционна идея предизвика три фази на реакция. Те могат да бъдат обобщени с фразите: 1 – Това е напълно невъзможно. 2. – Възможно е, но не си струва да го правим. 3. През цялото време ви казвах, че това е добра идея.“

След като минах за 4 години през фаза 1 и 2 с инженерен подход, скоро на един форум за дигитализация един амбициозен човек и иноватор във Варна ми казаха, че това било много добра и полезна идея. Не мога да не спомена, че огромна заслуга тази идея да не остане само на хартия има изключително: 1) моят инат на овен и 2) моят брат близнак, който винаги ме е подкрепял във всякакви иновативни идеи.

Като държа да кажа, че тава наред не е „най-шантавият“ ни StartUp ИТ проект с него за близо 15-17 години….. -:)  

Ще радвам на подкрепа на съмишленици да продължа да пиша. Ако подкрепяте идеята на Пиа Мансини или нуждата от нова иновативна общодостъпна мобилна платформа в България или във вашият град, моля споделете клипа или го лайкнете.

Ще се радвам да споделите мнение или да подкрепите проекта ни в Facebook страницата на проекта e-Democracy:https://www.facebook.com/eparliament/

Клъстер Черноморска Икономическа Зона@Мрежа е-Демокрация България участва в конференция „Бъдещето на дигитализация и предприемачеството в Бургас” в комплекс „Флора” –Бургас.

Клъстер Черноморска Икономическа Зонa@Мрежа е-Демокрация България участва в конференция „Бъдещето на дигитализация и предприемачеството в Бургас” в комплекс „Флора” –Бургас.

„Благодарение на любезната покана от г-жа  Инна Агафонова в лицето на организаторите на конференцията Фондация „Дигитализация и Внедряване на Нови Технологии” и на Община Бургас имахме възможността да участваме в конференцията и да представим нашето иноваторско виждане за реализация на първият „Умен град” в България  – Smart City Бургас в цел реализация на интелигентно управление и по-добра медиация (между гражданите, бизнеса, НПО-та, администрация и община), дигитализация на процеси, ресурси и потоци на информация, постигане на интелигентната мобилност („Smart Mobility“), внедряване на наши разработени системи (оупън сорс) за управление  и мониторинг на технологичната среда (замърсяване на въздуха, индустриални обгазявания, превенция и мониторинг на наводнение и др.) и интелигентно управление на трафика в града в един общ хибриден облак (e-Democracy Hybrid Cloud).

Реализираните и представените възможности в обем в нашият хибридният облак  на  интелигентно управление (e-Municipality) и  интелигентната икономика (eCity т.н.“Дигитална” карта на града от налични иновационни и ИТК проекти са първа стъпка от формиране на дигитална среда за комуникация на иноватори, бизнесмени и интелигентните хора, който са неразделна част от философията на един интелигентен град и управлението му. Това определено би дало бърз и съществен стимул за развитието на предприемачеството, привличайки инвеститори с рисков капитал или на нови ПЧИ (Преки Чужди Инвестиции) в изграждане на производствени мощности в индустриалната зона на Бургас или в черноморски регион.”

д-р, инж.Дойчин Ников, Председател СНЦ”КЧИЗ” и CEO Мрежа е-Демокрация България.

 

Клъстер „КЧИЗ“, НПО „Бъдеще за Варна“ и Мрежа е-Демокрация България участваха в форум „INNOWAVE PRE SUMMIT 2018“ за дигитална трансформация на Варна

Клъстер „КЧИЗ“, НПО „Бъдеще за Варна“ и Мрежа е-Демокрация България участваха в форум INNOWAVE PRE SUMMIT 2018 за дигитална трансформация на Варна

„Завърши един успешен форум INNOWAVE PRE SUMMIT 2018 – първи такъв в историята на град Варна, първа стъпка към дигитална трансформация на Варна.

Множеството млади хора, активни НПО-та от града, г-жа Силвия Stumpf инициатор и съорганизатор на форума (Сдружение Бизнес Агенция), г-н Димитър Василев (Българският Бизнес форум), г-жа Милена Драгова, г-н Николай Петканов (ИАНМСП), Клъстер ИКТ, Клъстер Черноморска Икономическа Зона (КЧИЗ), представители на Варнески Вузове, г-жа Галя Георгиева експерти от Община Варна и ИТ бизнеса се събраха от желанието да направим Варна действително иновационен град с развити дигитални технологии, с възможности от бъдещо развитие за младите и креативни хора, и интелигентно управление.
След проведени два дни дебати, като резултат ще бъде представен общ меморандум за дигитална стратегия към Община Варна (пътна карта). Представителите на всички вузове, клъстери – ИКТ и СНЦ „КЧИЗ”, представители на общината и НПО-та се обединиха пред общата концепция, че ако Варна ще се трансформира в дигитален хъб с иновационна икономика и в Smart City (Умен град) с интелигентно управление е нужно:
1) Сформирането на Дигитален борд (в обществен съвет) с представители на НПО-та, Вузовете, клъстерите, представители на общината (кмет или зам.кмет) и бизнеса, който обществен съвет да има регламентирани законово възможности от определяне на дигитална стратегия, обучение и основните насоки в посока на дигитализация на ресурси във Варна и региона;
2) Предложено беше да има зам.кмет по дигитализация (подкрепено от бизнеса, ИКТ клъстера, всички водещи дигитални и ИТ компании и СНЦ „КЧИЗ“) към Община Варна, който да координира работа в общината и да бъде член на общественият съвет по дигитализация;
3) Предложено беше да бъде създаден „Фонд дигитализация”, за финансиране на иновационни проекти ИКТ избрани на състезателен принцип по темата Smart City и дигитализация на града – мобилност, интелигентната икономика, интелигентно smart управление и др.;
4) Едно от най-важните предложения е за формиране на дигитално обучение (иновационни кръжоци, роботика, основи на програмирането и други) и в основните и средните училища във Варна.
Много се надявам, трансформираната енергия на организаторите, всички работни екипи, НПО-та, ИКТ, Клъстер Черноморска Икономичиска Зона (КЧИЗ) и на представители на всички Вузове (Техническия университет – Варна, Варненски свободен университет (ВСУ) „Черноризец Храбър“ и Икономически университет – Варна) в конкретни предложения (меморандум) да достигне до високите етажи на община Варна и на областна управа Варна, и да получи нужният отзвук от реални действия в полза на икономическо развитие на града.“

инж. Дойчин Ников, председател СНЦ“КЧИЗ“, НПО“Бъдеще за Варна“, CEO Мрежа е-Демокрация България

Smart City™ project: eCity@ eMunicipality with the realization of the Smart concept (e-City) + e-Municipality through funding under URBACT III, H2020, mySMARTLife or etc. EU project.

Smart City ™ project: eCity @ eMunicipality with the realization of the Smart concept e- (City) + e- (Municipality) through funding under URBACT III, H2020-EU.3.6. – SOCIETAL CHALLENGES and through other Operational Programs 2013-2020

Black Sea Economic Zone Cluster (BSEZC) are looking for partners and beneficiaries of municipalities to implement the project „Smart City ™ project: eCity @ eMunicipality with the realization of the Smart concept e- (City) + e- (Municipality) “ or under the projects in a given city of Europe for contact: http://e-democracy.bg/index.php/contact/ or office@e-democracy.bg

 • Contact person for Italy: Mr. Lyubomir Krastev, Treveso, Italy, Mobile IT: + 39-328 – 456 6919
 • Contact person for Spain: Ms. Paula Kuncheva, Madrid, Spain, Mobile ES: + 34-642-80 10 22

 

The project will include the following subprojects:

1) Smart City ™ e-Municipality (Electronic Municipality) is a key agent of the network society and integrated eGovernment portals (eGovernment).

Major goal: Improve and accelerate the services provided to the citizens and the businesses, with the development of a Hybrid Cloud e-government with the application of the Smart concept e- (City) and e- (Municipality), i.e. „Smart city“ by integrating all portals, e-services, municipal administration, networking society, non-governmental and governmental organizations (project partners) and citizens in a common electronic environment for modeling, upgrading, communication and mediation.

Major activities on the subproject will include:

 • Development of a reference model for optimization of administrative processes in a given municipality (or group of municipalities);
 • Development and implementation of program environment and Hybrid Cloud;
 • Development and upgrading of an Internet-based integrated portal with unified vision and standardized access to services and information. Upgrading to a working hybrid cloud (Hybrid Cloud) and subportals „Clever“ e- (City) and e- (Municipality) i.e. „Smart city“ (e-municipality);
 • Development of mobile application and mobile template;
 • Creation of an Administrative Information Service Center. Creation of a Public Information Service Center for public awareness, effective service and training of target groups.
 • Creation of places for public access to e-services with capabilities for e-communication, e-mediation and accessibility for people with impaired vision. Creation of feedback systems for users of administrative services and realization of visual public indicators (showing indicators for evaluation, statistics and user satisfaction).
 • Creation of an „Interactive Map“ of investment projects in the city and the region. Creation of a ‘Digital map’ for Partners, NGOs and other Guides. Creation of an „Interactive Map“ of public issues and other measures.

Platform Demo and Concept: http://e-varna.e-democracy.bg, http://varna.e-democracy.bg, http://e-democracy.bg/index.php/opak/ (To translate English, select the bottom right – „Translate“ button)

2) Smart City ™ Urban Risk Floods (Intelligent system for Flood/Risk Monitoring in Cities).

General goal: Establish an effective flood risk management mechanism by providing timely information for informed decision-making by the responsible institutions and for informing citizens of disaster risk in real-time.

(*) Project information: http://e-democracy.bg/index.php/portfolio/floods/ (To translate English, select the bottom right – „Translate“ button)

Major activities on the project:

 • Development of a water management information system (GIS) including: delivery, installation, testing and maintenance of monitoring equipment (automatic stations).
 •  Implementation and integration of GIS with information channels like Twitter, Facebook and others;
 • Establishment of Monitoring and control dispatch Center. Other measures.

Major results upon completion of the project:

 • Developed water management information system which will provide up-to-date information on the water levels of the rivers and dams and for the amount of rainfall in the municipality (or municipalities).
 • Delivered specialized equipment for continuous measurement of the water level of rivers, reservoirs, rainfall as well as the implementation of 24-hour monitoring of the water basins;
 • Creation of flood forecasting models for prevention and undertaking timely measures to limit damages;
 • Prepared flood action plan of municipality (municipalities);
 • Completed trainings of the representatives of the stakeholders and the population of the municipality for working with the information system, as well as for undertaking adequate measures in case of floods and other disasters.

 

3) Smart City ™ Project Air @ Noise Monitoring = Air Quality Analysis @ Noise Monitoring in a City

General goal: Create an effective risk management mechanism for gas polution by providing timely information for informed decision making by responsible institutions and informing citizens of the risk of chemical gassing, major industrial fires and other disasters, as well as for control of noise.

Major activities on the project:

o  Installation of servers, ITC, PO and equipment;

o  Installation of fully autonomous sensors for measurement of nitrogen dioxide (NO2), carbon monoxide (CO), temperature monitoring, noise measurement and other parameters.

o  Installation and tuning of GIS (second phase);

 

4) Smart City ™ Traffic – Intelligent Transport System for optimizing the city traffic

General goal: Undoubtedly, one of the key components of Smart City ™, is an intelligent transport management system that optimizes the city traffic by displaying the real-time traffic situation on information panels on streets or on citizens’ smartphones, showing optimal routes, congestions, crashes, repair works and providing other useful features and information.

The project will enable each user through installation of an application on the smartphone to report crashes, holes, repair works and other hazards he/she sees on the road, and get alerts on his/her route for congestion and other hazards.

Major results on completion of the project:

 • Full awareness of what’s happening on the road in town and area in real time
 • Partners receive quick and up-to-date information on incidents and other dangers along the way.
 • Increased effectiveness of responding to accidents and injuries
 • By using App (applications), it will be possible to accurately indicate and check where the incidents occur. This will create conditions for faster response and clearing of the road
 • Reduction of the traffic load in city and district.
 • By redirecting traffic to other routes in real-time the users will avoid closed roads and incidents’ sites
 • It will be possible to implement the necessary infrastructure solutions according to the analysis of the data accumulated.
 • It will be possible to identify the places with frequent congestions and hazards and to take meaningful urban decision for their speedy solution.
 •  The Dispatch Center for Traffic Control (CTC) will become possible to create.

The Benefits of Implementing the Traffic Management System:

 • Reduce travel time from point „A“ to „B“ by up to 20%.
 • Reduce transport emissions by up to 25%.
 • Reduce fuel costs by 7-9%.

 

 

Предложение до Иван Портник (кмет на Варна) за реализация на „Регионален център по бедствия и аварии“ /проект на СНЦ“КЧИЗ“ и експерти СНЦ“Бъдеще за Варна“/


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
ДО:
Г-н Иван Портних – Кмет на Община Варна, ОБЩИНА ВАРНА, РД18006292ВН/28.03.2018

От: Националното сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Клъстер Черноморска Икономическа Зона“, с адрес: гр.Варна, кв. „Трошево”, бл.15, вх.В, ап.40, тел.0888…………, е-mail: office@e-democracy.bg, представлявано от председателя му инж. Дойчин Ников

Относно: Представяне на проект на СНЦ „КЧИЗ” за „Регионален център по бедствия и аварии”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОРТНИХ,

Бихме желали официално да представим на вниманието на Община Варна разработен проект от експерти на СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона“ за „Регионален център по бедствия и аварии“, вече представен на Областна Администрация Варна и на вниманието на г-н Стоян Пасев.
Основните цели заложени при реализация на проекта за „Регионален център по бедствия и аварии“ на СНЦ „КЧИЗ” и конкретно за региона на Варна, включва:
Създаване на ефективен механизъм за управление риска (превенция) от наводнения, пожари, индустриално обгазяване и други потенциално опасни бедствия в региона на град Варна, под общини и област Варна, чрез предоставяне на навременна информация за вземане на информирани решения от страна на отговорните институции, като – Областна администрация Варна, Община Варна (всички под общини) и други институции.

Превантивна и навременна осведоменост на гражданите в населени места и региони с висок потенциален риск от наводнения в региона. Съгласно изготвен доклад от Басейновата дирекция „Черноморски район“ от месец септември 2017 година 45 населени места в Северното Черноморие са висок потенциален риск от наводнение, това са градове като град Варна, Девня, Белослав, Провадия, Долен чифлик, други градове и селища по поречието на река Провадийска и Камчия.
Внедряване на две интегрирани системи, разработени от експерти на СНЦ”КЧИЗ” в цел превенция на високи рискове:
o Smart City™ «Urban Risk Floods» (Интелигентна Система за Контрол на Наводнения /Риска/ в градовете и региони);
o Smart City™ «Air@Noise Monitoring» (Анализ на Качество на въздух@Шум Мониторинг в градове и региони).

В момента има налично безвъзмездно финансиране (на национално ниво) за бенифиценти – общини в риск с приоритетни оси, който напълно покриват основните цели на проекта за „Регионален център по бедствия и аварии“ на СНЦ”КЧИЗ” и по реализация на системи за превенция – Smart City™ «Urban Risk Floods» и «Air@Noise Monitoring»:
1) По приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на ОПОС 2014-2020 г. до 39 млн.лева (целево съфинансиране от ЕС). Бенифиценти: общини в риск в области на интервенция за 87 броя общини на България.
2) По програма „Околна среда 2014 – 2020г.“, Ресурс: до 1 770 381 345 евро. Безвъзмездно финансиране до 100%, съгласно приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ и приоритетна ос 6 „Техническа помощ“. ИНДИКАТИВЕН СРОК: първо тримесечие на 2018 г. Бенифиценти: Общини с нарушено качество на атмосферния въздух.

С уважение:
инж.Дойчин Ников
Председател СНЦ „КЧИЗ”

Приложение на многолъчевият ехолот (multibeam echo-sounders) и ROV за ефективно издирване на хора и предмети под вода, езера и реки:

НПО ”Бъдеще за Варна” търси OБЩИНА/Град/ ПАРТНЬОР за реализация проект Smart City™ «Traffic» /Интелигентна Транспортна Система за оптимизация на движението на транспортни средства/ в градовете с голям трафик при 100% безвъзмездно финансиране по ОП HORIZON 2020 – (мярка 2.3.1.) INDUSTRIAL LEADERSHIP.

Обща цел: Изграждане на Smart City™ Traffic: Интелигентна Транспортна Система за оптимизация на движението на транспортни средства.

„Безспорно, един от важните компоненти на  Smart City™ т.н. „Умен Град” е интелигентната транспортна система, която оптимизира движението на транспортни средства изобразявайки пътната обстановка в реално време на информационните панели, разположени по улиците или на смартфоните на гражданите, подсказвайки оптимални  маршрути, задръствания, ПТП, улици в ремонт и предоставяйки други полезни функции.
Проекта ще даде чрез исталиране на App (приложение) на смартфона, всеки потребител да докладвате катастрофи, полицейски постове, дупки, ремонти и други опасности, които виждате на пътя, да получавайте сигнали по маршрута си за задръстване в даден град, област или да намерите най-евтината бензиностанция, съобщена от общността.“
НПО”Бъдеще за Варна”

Авторски екип НПО „Бъдеще за Варна“
(*) Информaция за проекта: http://e-democracy.bg/index.php/portfolio/air/

НПО ”Бъдеще за Варна” търси OБЩИНА/Град/ ПАРТНЬОР за реализация проект Smart City™ «Traffic» /Интелигентна Транспортна Система за оптимизация на движението на транспортни средства/ в градовете с голям трафик при 100% безвъзмездно финансиране по ОП HORIZON 2020 – (мярка 2.3.1.) INDUSTRIAL LEADERSHIP.

Намалете задръстването в трафика на града с 15-20% и вредните емисии от транспорта с до 25% благодарение на Smart City™ «Traffic» – Доказано решение в Европа, Турция и САЩ!

ЗА ИНФОРMАЦИЯ: +359-878-420207