КОНЦЕПЦИЯ МРЕЖА Е-ДЕМОКР@ЦИЯ:

 • "Изграждане на единен портал система «Е-Демокрация», който да обединява системата <Е-Демокрация>, мрежата Е-Демокр@ция България и други платформи, предназначени за организиране на комплексна електронна среда. Целта на единния портал е разработване на интегрирана електронна среда за активно участие на гражданите за казуси разработвани от местната власт. Активното участие на гражданите се изразява във възможността им да уачстват във разработване и вземане на решения на органите на местно самоуправление, изпращане на декларации или заявления, жалби и предложения по текущи и перспективни въпроси общинското самоуправление, реализация на демократични принципи, чрез гласуване на регистрирани граждани по въпросите, представени за обсъждане от общините, или регистрирани потребители - организации и държавни структури, и целяща постигане на взаимодействие със съществуващото електронните средства за публична отчетност на общините в България."
  Единната система «Е-Демокрация» ще обезпечи на гражданите и органите на местно самоуправление обща «интегрирана точка за вход», която ще даде възможност за участие във вземане на управленски решения, публично обсъждане на официални документи и контрол на дейността органите за самоуправление."

  Интегрирането на «Е-Демокрация» в близко бъдеще с популярни социални мрежи, e с цел разширяване на механизма на взаимодействие.

Решете обществено значим проблем, подайте анонимен сигнал за нарушение и ангажирайте в срок до 30 дена - РЕСОРЕН ДЪРЖАВЕН ИЛИ ОБЩИНСКИ ОРГАН (под контрола на НПО(БВ) и партьори):

 • Чрез пряк обществен мониторинг, пряк контрол и отстранение по компетенция от отговорни наши партньори: НПО-та, обществени организации, държавни и общински органи;
 • Действия в избор: обществена и медийна похвала на отговорен ресорен орган за окончателно решение или отстраняване на проблем, конкретно действие по частично решение и стартиране на гражданска е-петиция, получен отказ в решение с/без официално становище в причини или при бездействие в отправено порицание с жалба пред надзорен орган по компетенция.
 • Днес, абсолютно всеки ваш подаден сигнал или нарушение тук, има потенциал да промени България чрез визуализация на всеки обществено значим проблем с цел окончателното му решение или във възможност за директно отправена обществена номинация на всеки неотговорен орган в България чрез класирането му в ТОП 100 E-Democracy.BG „Най-неотговорните държавни или обществени институции” за всяка календарна година.

Станете Партньор* Е-Демокр@ция (НПО "БВ")!

(*) Мрежа Е-Демокрация България (НПО "БВ") предлага на граждани, експерти, отговорни държавни или общински органи, деятелно способни обществени организации и НПО-та - партньори , една иновационна обща «интегрирана точка за вход» за промяна на България и за изграждане на ново Гражданско общество!

МРЕЖА Е-ДЕМОКР@ЦИЯ ЩЕ ОСИГУРИ НА:

ГРАЖДАНИTE


Е-Подписка

Възможност колективно да се подготви, обсъди, подкрепи и да се публикува публично в система «Електронна Демокрация» на подписка, жалба и/или пeтиция с последваща доставка в електронна форма до конкретен адресант;

E-Помощ

Помощ при изготвянето на публична подписка, жалба или петиция на гражданите към организация;

Помощ в доставка

Помощ в доставка на публична подписка, жалба или петиция в писмен вид към адресант (при необходимост);

Публикация отговор

Възможност за публично публикуване в системата «Е-Демокрация» на отговор на организация по постъпила подписка, жалба или петиция;

Оценка на отговор

Възможност оценка за качеството на отговорите на държавни и общински органи относно публични подписки, жалби или петиции;

Съхранение и визуализиране

Възможността за съхранение и визуализиране в интерактивна форма на статистически и аналитични данни за дейността на организации по подадени жалби, подписки или петиции.

ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИ

Е-Приемане

Възможност да приемат публични подписки, петиции, предложения, жалби или сигнали в електронен вид;

Интеграция

Възможност за интеграция с вече съществуващи държавни или общински електронни системи;

Оперативност

Оперативно да реагират на изпратени публични подписки и петиции, да публикуват публично в системата «Е-Демокрация» отговори по жалби и сигнали на граждани;

Диалог

Възможността за диалог с авторите на предложения, жалба и сигнали;

История на проблема

Възможност за получаване на пълна информация в история по конкретна жалби или сигнали (теми);

Контрол

Възможност за упражняване контрол върху дейността на под контролни институции по отношение обслужване на предложения, жалби и сигнали на граждани;

Мониторинг

Възможност за мониторинг на под контролни институции и оказване на помощ на граждани за решаването на проблеми или конфликтни теми;

Проверка статус и Статистика

Възможност за съхранение и визуализиране в интерактивна форма на статистически и аналитични данни за обслужване на публични подписки, петиции, сигнали, жалби на граждани, включително и статуса им в под контролните институции;

Анкетиране

Възможност за провеждане на анкети и публикуващи на обяви за под контролна територия.

ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

(Партии, движения, НПО-та и др.)

Е-Приемане

Възможност да приемат публични подписки, петиции, предложения, жалби или сигнали в електронен вид;

Интеграция

Възможност за интеграция с вече съществуващи в обществените организации електронни системи;

Диалог

Възможността за диалог с авторите на предложения, жалба и сигнали;

История на проблема

Възможност за получаване на пълна информация в история по конкретна жалби или сигнали (теми);

Контрол

Възможност за упражняване контрол върху дейността на ресорни институции по отношение на обслужване и обработката на предложения, жалби и сигнали на граждани;

Диалог

Възможност за провеждане на вътрешнопартиен и междупартиен диалог;

Информираност

Възможност за централизирано информиране на привържениците на партията и други граждани за важни събития;

Анкетиране

Възможност за провеждане на анкети и публикуване на обяви под контрол.
  • След публикуването на тема от потребителя, независимо от администрацията на информационната система, той може веднага да разпечата – предложение, жалба или сигнал и да го изпратите на адреса на институция самостоятелно със своя подпис;
  • Други потребители могат да оценят важността на темата и да решат да гласуват за тази тема, могат публично да подкрепят автора и да добавят името си в списъка на поддръжниците за решаване на проблема от темата;
  • Изпраща се заявката на бланка "Електронна Демокрация" до избраната инстанция;
  • След получаване на отговор от страна на инстанцията, той се довежда до знанието на всички потребители, заявили интерес към темата, и всеки има право да се оцени отговора по изпратената публичната колективна жалба, сигнал или предложение. Тези оценки се използват в последствие при изчисляването на рейтинг на инстанцията в информационната система;
  • Ако автора на темата и други потребители смятат, че проблемът не е разрешен и има необходимост от повторно обжалване или подаване на заявление пред различна или вишестояща инстанция, те могат да инициира изготвянето на повторно заявление /жалба или предложение/.
© Мрежата Е-Демокр@ция България 2015 /E-DEMOCRACY.BG/.

Новини

BGNEWS – Варненски експерти с два проекта за втори Аспарухов мост, търси се подкрепа

Експерти от НПО „Бъдеще за Варна“ имат два готови идейни проекта за втори Аспарухов мост, които са разработени още през 2013 г.. Това научи Varna24.bg от ръковод

4 Реализирани Проекта
€398.121,00 Набрани и Инвестирани средства
89% Доволни Граждани /по анкета/
450 Доброволци Участващи в Проектите

Публикации в блога

 • BGNEWS – Варненски експерти с два проекта за втори Аспарухов мост, търси се подкрепа

  Експерти от НПО "Бъдеще за Варна“ имат два готови идейни проекта за втори Аспарухов мост,

  Read More
 • novini247.com – Експерти от НПО „Бъдеще за Варна“ имат два готови идейни проекта за втори Аспарухов мост,