Вижте правата си при подаване на сигнал или жалба

Гражданите на Република България има право да подават сигнали до институциите за всичко за което смятат в лично качество, че представлява обществен проблем, проблем за тях или проблем за града (общината) където живеят съгласно адресна регистрация.

Какви са задълженията на институциите при подаден сигнал?

Институциите са задължени от закона съгласно действащия Административнопроцесуален кодекс в сила от 12.07.2006 г. да отговорят на всеки един гражданин в срок. Дори когато проблемът е в компетенциите на друг, подателят трябва да бъде уведомен до 7 дни, че сигнала му е препратен към когото трябва. Ако институцията сметне сигнала ви за невалиден, също съгласно кодекса трябва да ви уведомят изрично за това до 1 месец и 7 дни. Ако сигналът ви е уважен, вие трябва да бъдете уведомен от институцията максимум до 2 месеца и 7 дни - как той ще се разреши.

Институцията трябва да се справи с проблема от 1 до 3 месеца. Ако е нужно повече от месец време, трябва да ви уведомят и да ви опишат особено важни причини за това (т.н. свързано с забавянето им). Административнопроцесуален кодекс дава възможност на институцията при подаден сигнал от гражданин да не отговори, само и единствено в случая, ако вече има подаден сигнал за същият проблем при тях и няма нови факти по сигнала посочени от вас.

Какви са задълженията на гражданите?

Законът в България е предвидил два основни етапа на процеса по обработка на сигналите. Първият етап е сигнала да се регистрира в деловодството на всяка една институция, а вторият етап – решаването на проблема от институцията.

Без значение дали сигнала на гражданина бъде подаден на електронната поща на институцията или лично е подаден от гражданина в нейното деловодство, сигнала задължително се завежда с входящ номер, който да служи за доказателство пред него, че такъв сигнал е подаден.

Ако сигнала е изпратен на официалната електронната поща на институцията, гражданина трябва освен описание на проблема, примерно за наличието на „опасна дупка на пътя“ да е посочил цялата необходимата информация къде точно се намира дупката (проблема) в града - като точен адрес. Задължително гражданина трябва да е посочел контактната информация за обратна кореспонденция, желателно е сигнала да бъде придружен и със снимков материал, всичко това е необходимо в цел сигнала или проблема да бъде заведен от институцията. При поискване от страна на подателя на сигнала, институцията трябва да даде сведение за входящият номер под които той е заведен след получаването му на официално обявената си електронна поща или причини защо не е заведен, такава справка е възможно да бъде получена, също и в самото деловодството на институцията.

Институцията е задължена след регистриране на сигнала да излезе с официално и писмено решение, адресирано към подателя на сигнала – кога тази „опасна дупка на пътя“ ще бъде ремонтирана и ако няма да бъде, каква е причината затова и какви мерки ще се вземат, за да може да се предотвратят инциденти. Спазването на този процес е задължение на всяка една община или друг административен орган и е свързано с правото на гражданина да следи за решението по същество на поставения проблем от обществен интерес.

Ако срокът за произнасяне от административния орган не бъде спазен, то тогава може да бъде подадена жалба от гражданина. Всеки гражданин има право да предприеме действия за уведомяване до Общински съвет или областния управител на дадената област за неизпълнение от общинската администрация на закона и искане за упражняване на контрол, включително за ревизия на процедурите и правилата, по които общината разглежда или игнорира разглеждането на поставените от гражданите проблеми от обществен интерес. Жалба за липса на отговор и/или незадоволителен отговор от институция или нерешен проблем може да бъде подадена и до Омбудсман на Република България.

Глоби за институциите при неспазване на АПК

Непроизнасянето в срок по подаден сигнал се явява неизпълнение на законово установени задължения на административните органи и длъжностни лица. Това е основание за налагане на административнонаказателната санкция по чл. 303, т. 3 от АПК на съответното длъжностно лице – глоба от 150 до 1500 лв., ако без уважителни причини не се произнесе в срок по подадения сигнал. От друга страна липсата на отговор и решение на подадените сигнали показва незаинтересованост към публични интереси на гражданите и незаконосъобразно пренебрегване на основно конституционно право за сезиране на органите по въпроси от личен и обществен интерес.

Как да подавате сигнали във вашия град?

  • Когато гражданина подаде сигнал през Facebook страницата или интернет страницата на община има вероятност той да не бъде заведен в нейното деловодството. Някои общини нямат практика да завеждат подобни сигнали или те не се завеждат в пълен обем, ако те не са подадени лично от гражданите в деловодството им, което от една страна е непознаване на законите, а от друга – създава усещане за несигурност в гражданите.
  • Липсата на входящ номер създава предпоставки за това сигналът на гражданина да бъде „административно” пропуснат, забравен или по технически причини да бъде практически даже „загубен”. Не случайно административнопроцесулният кодекс (Чл. 111, алинея 1 от Административно Процесуалния Кодекс – АПК) e дефинирал законовите начини за подаване на сигнали, жалби и други документи към българските институции.
„Обикновеният човек има само една грижа: как да убие времето си, а умният-как да го употреби.“ - Артур Шопенхауер

Мрежа е-Демокрация България подава вашите сигнали към институциите по закон

Когато подадете сигнал през специализираната платформа за сигнали Мрежа е-Демокрация България – вашият сигнал се проверява от юристи, които проверяват, посочват и описват фактическата обстановка, както и нормативните актове, съгласно които общината трябва да излезе с решение и да предприеме мерки по вашия проблем. Допълнително регистрираните партньори по проекта в Мрежа е-Демокрация България задължително проверени предварително, това могат да бъдат само юридически субекти в статус от регистрирани сдружения в обществена полза, Комисия за защита правата на потребителите, Омбудсман на Република България или омбудсмана на дадена община или дадена административни служби към общината могат да получат информация за подадения от вас проблем, ако той е обществено значим и да способстват за неговото решение.

Публикуваният от вас сигнал в Мрежа е-Демокрация България става публичен, като вашата лична информация - име, фамилия и контактен телефон при ваше желание може да бъде представяна само и единствено с ваше разрешение на институцията или партньорите по проекта, който пряко са ангажирани по решение само и единствено с вашият проблем.

Допълнително платформата Мрежа е-Демокрация България дава уникални по-рода си възможности, който практически не се предлагат нито от една социални платформи като Facebook или други платформи в цел вашият сигнал да бъде решен, да бъде обществено заявен и подкрепен или да бъде пренасочен към по-висша инстанция, ако той практически - не бъде решен или отстранен. Ако сигнала е обществено значим, той може да бъде подаден писмено чрез партньори НПО-та по проекта към община или институция, с електронен подпис или писмено към по-висша инстанция като институциите са задължени съгласно закона да отговорят писмено в срок от 30 дни на партньори НПО-та по проекта. При липса на отговор те носят административна отговорност или могат да бъдат задължени по Законът за достъп до обществена информация да я отговорят или да я предоставят с решение на административен съд.

В случай, ако дадена общината все пак си позволи да забрави или пренебрегне даден проблем, включително и това да не заведе сигнала ви с входящ номер или да не отговори съгласно установените срокове, то платформата на Мрежа е-Демокрация България автоматично съзира по-висока инстанция по вашия сигнал. Съгласно законите в България всяка институция си има принципал или друг контролиращ орган, на който е вменена нормативна отговорност да упражнява контрол, така че да бъдат спазени правата на гражданите, съгласно българските закони.

Допълнително всяка институция има свой рейтинг в Мрежа е-Демокрация България, като не решение на даден сигнал води то негативно класиране в общата класация спрямо рейтинга на всички общини в България в платформата (включително и в класации като годишен Индекс на Местната система за почтеност). Всеки нерешен сигнала се визуализира като - не решен такъв пред обществеността, като крайната цел е намирането решение на проблема или ангажиране по проблема на национални медии в България.

Публукувай Сигнал или Проблем!

Партньори