Електронна община = Реализация «е-Община» с Община партньор* „Ефективна и прозрачна общинска администрация“

Реализация «е-Община» с община партньор* „Ефективна и прозрачна общинска администрация“ чрез безвъзмездно финансиране по Оперативна Програма 2014-2020, H2020 или друга. (*)Проект «е-Община» (Електронна Община) на Национално сдружение с нестопанска цел в обществена полза “Бъдеще за Варна” 2018

«е-Община» (Електронна Община) ключов агент на мрежовото общество и интегрирани портали на електронното правителство (е-правителство) в Ееропа , v.2.0
/Проект „e-Общини“ на Националното сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Бъдеще за Варна“ 2016, <подробна информация>/

Мисия: „Иновационният проект „e-Общини“ (електронни общини) на НПО „Бъдеще за Варна” (учредител на НПО „Клъстер Черноморска Икономчиеска Зона“ в обществена полза) има за цел да изгради напълно интегрирана, ефективна и прозрачна общинска администрация в полза на потребители: – граждани, – юридически лица, – неправителствени организации, – общински и други подразделения към общините в България и Европа.
Всяка община партньор по проекта получава възможност за реализация или в надграждане на своя пълноценна и напълно действаща електронна община т.н. «Е-Община» в реализирани възможности:
за администрация и разпределение на потока постъпващата информация;
в избор на обществени под партньори участници /като районни кметства, общински или други служби по интеграция/ по решение на значими обществени проблеми;
в избор от широк обем опции предлагани към потребителите на електрони услуги /готови възможности в интеграция към Мрежата Е-Демокр@ция България или към други електронни обществени, ведомствени и институционни платформи в България/.
Участието Ви чрез «Е-Община» ще обезпечи на общината партньор, на обществени под партньори участници, на гражданите и на органите на местно самоуправление една обща «интегрирана точка за вход» т.н. интегрирана среда на електронно участие на гражданите при разработване и подпомагане във вземане на решения на органите на местно самоуправление, изпращане на декларации или заявления, жалби и предложения по текущи и перспективни въпроси за общинското самоуправление.”

Авторски екип НПО „Бъдеще за Варна“

Пример проект на е-Община и интеграция:

Общи цели на проекта “е-Община” НПО “БВ”: Реализиране на система за интегрирана административно обслужване и предоставяне на административни услуги от общинската администрация към гражданите и бизнеса , чрез портал е-(Община партьор) и е-Община (Община партьор): предлагащи в обем е-услуги по интеграция с Мрежа е-Демокрация България, електрони проекти НПО “БВ”, е-портали (електронни портали) на държавни служби от България или социални мрежи.

 

Специфични цели:

 • Предоставяне на по-качествени, по-бързи, по-евтини и по-сигурни административни услуги (включително и електронни услуги), насочени изцяло към потребителите (граждани и бизнес) и задоволяване на техните потребности;
 • Подобряване на ефективността и ефикасността на административната дейност на общинската администрация и на предоставяните административни услуги;Повишаване на прозрачността в дейността администрацията;
 • Повишаване на публичността  на извършваната от общината  обществена  и административна дейност;
 • Повишаване на ефективността на  обработка на потока информация и администриране в посока: община <–> граждани <–> неправителствени организации <-> община;
 • Повишаване степента на интеграция на общината към  държавни служби  и е-портали (национална стратегия «Електронно правителство »2014-2020).

 

Основни дейности по проекта са /примерни в обем/:

 • Разработване на референтен модел за оптимизация на административните процеси и ре-инженеринг на фронт- , бек-офис системите на под служби на общината и партньори неправителствени организации и други;
 • Разработване и внедряване на системата за е-услуги,  внедряването им в интегрирана среда с  интеграция към Мрежа е-Демокрация България или други електрони портали;
 • Разработване на  интегриран портал „е-Община” (Община партьор) с унифицирана визия и с осигурен достъп за хора с увредено зрение;
 • Разработване на интегриран портал „е-Община партньор” и област,  „Интерактивни карти”: - проекти, - партньори, - неправителствени организации, - служби и тяхната интеграция;
 • Изграждане на места за публичен достъп до е-услуги /терминалите/ разположени в сградите на общинската администрация, районни администрации и кметства и други подходящи обществено - достъпни места;
 • Изграждане на система за обратна връзка с потребителите на административни услуги.
  • Разработка и интеграция на App мобилно смартфон приложение за достъп към „е-Община”;
 • Внедряване на  CRM (Customer Relationship Management) система в Община (Община партьор) за управление на документно потока, координация на адмистративна дейност и aвтоматизирана отчетност;
 • Дейности за публичност и информираност по проекта;
 • Публични събития и информационни кампании;
 • Одит на проекта.

 

В «Е-Община» ще предостави възможности на общините по добро интегрирано управление и на техните граждани:
– Обществено обсъждане на проекти на общината – идейни или в стадий на реализация;
Е-подписки с гласуване в подкрепа на публикуваните проекти на община;
Електронно подаване на въпроси към общински и регионални служби;
Е-визуализация, е-контрол, е-подаване на сигнали, проблеми или похвали към община;
– Ползване на «Интерактивна карта» на община т.н. географска информационна система с възможности за визуализация на всички решени проблеми, проблеми в решение или вече получени обществени похвали от граждани и неправителствени организации за експедитивно отстранени сигнали от общински служби;
Участие и обществено класиране в класация Топ 50 „Активни партньори” Е-Демокрация на общински или регионални служби по ефективност на общинска администрация в полза на потребителите и по получена обществена подкрепа;
– Реализация на справочник „Горещи телефони” на общински, регионални служби, техни партньори: НПО, социални служби, обществени сдружения и др. с пълна интеграция към «Интерактивната карта» на община;
– е-Диспут в обществено осъждане на становища на общински или регионални служби с цел подпомагане окончателното решение на проблеми;
– е-Оценка в отговор на държавна инстанция по неотстранен сигнал или нерешен обществен проблем & Пълна история на обществени проблеми в общината;
– Мониторинг & Статистика & Анкетиране на неправителствени организации под партньори на община;
Възможности в администрация, в създаване или в надграждане на електронни комисии т.н е-комисии към общината или виртуални дирекции на общини – публични, частично или напълно закрити, с различни възможности в членство, участие на граждани или в достъп – публичен, по препоръка на член и/или по покана.
– Възможности за интеграция на е-комисии или виртуални дирекции на общини със социална мрежа Facebook, Мрежа e-Democracy България и профили (акаунти) e-Democracy или Facebook;
Получаване на похвали за решени проблеми т.н. за извършена обществена дейност;

– Други планувани възможности за интеграция;

Реализация на проекта „Е-Община” ще генерира значителен обществен актив за общините и техни обществени партньори участници, особено за малките общини или кметства, който не разполагат с финансови възможности, технически кадри или реализирани сайтове с е-услуги към гражданите, или възможности за провеждане на широка обществена дискусия.

Допълнителни възможностите в „Е-Община Мрежа Е-демокрация”:
1) ползване на различни опции (електрони услуги);
2) конкретен избор на общините в администрация (в публичност, количество публични профили e-Democracy, публични групи и електрони комисии с публичен достъп);
3) реализирани възможности в надграждане;
4) интеграция към съществуващи социални мрежи.

•    Участие Ви чрез реализация на „Е-Община” и в интеграция с проекти на Мрежа Е-Демокрация България ще генерира значителен обществен актив за общината участник и за обществените й партньори – участници в проекта.
•    Проекта „Е-Общини” предлага специално за малките общини или кметства не разполагащи с финансови възможности, с технически кадри или с вече реализирани сайтове в е-услуги към гражданите – едни уникално нови  възможности за провеждане на широка обществена дискусия, в публичност или в получаване на обществена подкрепа за извършваната в обем обществена дейност.
•    Конкретният избор на общините в предоставени към граждани и неправителствени организации е-услуги (електрони услуги) в обем, в избор или в публичен контрол, в значителна степен ще подобрят визуализация на извършваната от тях обществена дейност с единствена цел постигане на една широка обществена подкрепа в бъдеще за всяко постигнато постижение от обществен принос.
•    Участието Ви днес в проекта и в избора Ви по интеграция на уникална е-Общност (т.н. е-Община) ще бъде един вид публично „огледало” за извършваната от конкретна община и административни служби в обем значима обществена дейност!

    „Е-Община” (Мрежа е-Демокрация България) е готово решение за използване от малки, големи градове или общини. Решението обединява в една среда взаимодействие с граждани и с ваши обществени партньори (неправителствени организации, браншови организации и други) чрез единна и интегрирана платформа, от която всяка една община има нужда днес. Чрез вече реализирана интеграция с Мрежа е-Демокрация България и с други е-портали (електронни портали) на държавни служби, „Е-Община” позволява изграждането на една напълно гражданско ориентирана е-администрация.

     Приложението работи на принципа на известните социални мрежи, като в една обща онлайн платформа всяка община, неправителствена организация или административна служба създава свой профил и реализира чрез надграждане, свой уникален е-портал с включени всички електронни дейности, който извършва или предлага. Гражданите ще могат да правят справки, да попълват документи или да дават предложения (включително могат да се приемат предложения от експерти и неправителствени организации) по решението на значими обществени проблеми само с няколко клика, като личните данни ще бъдат напълно защитени. Обработката на зададена информацията ще отнема от седмица или максимум 30 дена, вместо месеци или дори години. Така потребители не трябва да търсят и да посещават страницата на всеки град, община или държавна организация, за да ползват определена услуга, а получават всичко налично – бързо и ефикасно в една интегрирана и обща платформа.

     Чрез участието Ви в проекта „Е-Община” вашата администрация става значително по-ефективна, а гражданите определено ще бъдат по-щастливи и по-доволни, което в значителна степен ще подобри вашата обществена подкрепа в бъдеще.

    За контакт или за заявки за презентация – Националното сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Бъдеще за Варна“