Стратегически Мегапроект „Супер Варна 2025″ – РЕМТЕХСТРОЙ ГРУП & НПО“Бъдеще за Варна“ и архитекти, ROI = над 15,7%. България, Гражданско Общество

Project Description

Стратегически Мегапроект „Супер Варна 2025“ за икономическо възраждане на България чрез изграждане на нов Европейски логистичен разпределителен хъб /коридор Европа- Азия – Русия/ и Европейски-Международен Експо Център – търси одобрението на правителството на България с цел реализация и стартиране.

– При налични инвеститори и със 100% осигурено финансиране, без ангажиране на държавата с държавни гаранции ;
– При заявен интерес за участие на три световно известни мега компании за проектен мениджмънт и строителство с опит в реализация на мега проекти;
– При ROI /възращаемост на инвестицията/на мега проекта = над 15,7%.

Стойност на инвестицията (реализация 1 етап): €800 млн. EURO
* при изпълнение на всички проекти в град Варна в пълен обем до 2025 година = 2,5 милиарда евро
* при изпълнение на всички проекти в град Варна и Област Варна в пълен обем до 2025 година = 3,5 милиарда евро

Информация за проекта:
http://e-democracy.bg/index.php/projects/
http://superbg.e-democracy.bg/

РЕМТЕХСТРОЙ ГРУП & НПО „Бъдеще за Варна“ & Екип архитекти от гр.Варна – МЕГАПРОЕКТ – СУПЕР ВАРНА 2025, ROI = над 15,7%
ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:
Мегапроектa като обща и окончателно завършена концепция е изцяло авторска разработка на „Ремтехстрой“ Груп (www.remtechstroy.eu) експерти, икономисти и инженери в п родължение на 4 (четири) години и включва проекти:
• Подпроектите от стратегическо национално значение с ROI > 15% като:
Пристанище Варна – Проект №1 & №2 Пристанище Варна = 3 в 1 „Дълбоководен терминал & Шлюз & Mост” с ROI над 15%
Пристанище Варна – Проект „Европейски Експо Център – Фериботен комплекс“ с ROI = над 25%;
Проект „Varna Ocean Dome – аквапарк с изкуствен плаж” с ROI =17,3%;
– подпроект „ВАРНА Монорелсова Транспортна Система (VnMTS) – Монорелсова железница”;
– подпроекти за нови курорти в региона на Варна;
Разработените бизнес планове, 3D презентации и извършени детайлни икономически анализи са дело на екип експерти на Ремтехстрой Груп и на Националното сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Бъдеще за Варна“ с финансовата подкрепа на „Project Management and Invest” LLC – Катар (без абсолютно никакво държавно финансиране или финасиране чрез ОП /Оперативни програми/).

ЗА ИНФОРMАЦИЯ: +359-878-420207

Към момента:
• Компания „Project Management and Invest LLC” e презентирала мегапроекта през 2014-2015 г. в Дубай, на мега компании за проектен мениджмънт и частни инвестиционни фондове в Дубай и Европа. Към момента има заявени намерения в интерес за участие на стратегически инвеститор и три мега компании (от международен ранг) с готовност за официална визита с посещение в България с цел получаване на правителсвено одобрение за стартиране на проекта и договаряне на форма реализация чрез ПЧП или АД /между държава, инвеститор(ри), мега компании с опит в мениджмънт на мегапроекти, авторски тим и инициативен комитет/ на Мега проекта „СУПЕР Варна 2025” за трансформиране на гр. Варна в съвременен международен мегаполис, безмитна европейска търговска мега-зона и атрактивна международна туристическа дестинация за целогодишен туризъм и бизнес в рамките на 7 години.
• НПО „Бъдеще за Варна” и авторският екип е получила официално заявена подкрепа от Областна администрация Варна по пет подпроекта от Мегапроект „Супер Варна 2025” – които са стратегически за област Варна.
• Мегапроекта е презентиран на вниманието на архитекта на Община Варна и кмета г-н Иван Портних. Към момента има заявена подкрепа в пълно съдействие с цел реализация при наличие на инвеститори от страна на арх.Виктор Бузев (главен архитект на Община Варна).
• Мегапроекта е презентиран на вниманието на Национална Компания Индустриални Зони и към момента има заявена подкрепа в пълно съдействие от НК”Индустриални зони” и конкретно в лицето на г-н Николай Тсенков – председател на борда на директорите с цел реализиране на проекта Пристанище Варна – Проект „Европейски Експо Център – Фериботен комплекс при наличие на инвеститорски интерес.
• Мегапроекта „Супер Варна 2025” е презентиран на вниманието на д-р инж. Златко Кузманов – директор Специализирано поделение Дирекция „Ръководство на корабният трафик – Черно море” и кап.инж. Васил Павлов – експерт, които са изявили интерес в съгласуване на подпроекта за пристанище Варна – Проект №1 & №2 Пристанище Варна = 3 в 1 „Дълбоководен терминал & Шлюз & Mост” с Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” с цел изграждане на шлюзова камера под Аспарухов мост в канал 1 и кандидатстване за пред проектно финансиране по ОП (Оперативни програми).
Предложената инженерна новаторска концепция в Проект №1 & №2 Пристанище Варна = 3 в 1 „Дълбоководен терминал & Шлюз & Mост” е практически многократно реализирани в рамките на 20 години в Европа с финансиране по ОП (Оперативни програми) TNT-T. Тези решения икономически, технически и финансово обосновано, са най-ефективни и най-бързо реализуеми в заложените планове „Преодоляване на действията за преодоляване на височинните ограничения и ограниченията в газене през канала море-езеро за по-големи плавателни съдове” в МРРБ 2014-2020 и в „Регионален план за развитие на Северноизточен район за периода 2014 – 2020”.
• Мегапроекта „Супер Варна 2025” е презентиран на вниманието на г-н Иван Аспарухов, който в качество си на заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и в качеството си на експерт е заявил, че Мегапроект „Супер Варна 2025” е новаторски за България и е от стратегическо значение за страната и региона на град Варна.
• С концепцията на Мегапроекта „Супер Варна 2025” и с наличието на инвеститорски интерес е запознат г-н Томислав Дончев – виципример и министър по управление на средствата от Европейския съюз, със съдействието на бившият областен управител на Разград, който като вицепример е заявил интерес за разглеждане на мегапроекта на правителствено ниво при наличие и при представяне на Дю Дилиджънс на мегапроекта и икономическа-финансова обосновна в приходност за БВП на България..

Проектна форма на реализация:
Хибриден проект Публично-частно партньорство (ПЧБ) , изграждане на проектно Акционерно Дружество и определяне на формата на финансиране (изцяло от части инвеститори и фондове участници от чужбина, и/или частично държавно финансиране);
Сформиране на проектно Акционерно Дружество: държавна структура, авторски колектив и/или мега компании с опит в реализация на мегапроекти за кандидатстване за пред проектно финансиране от Европа като EGP* (European Gateway Program) проект. При получаване на пълна подкрепа от държавата в ангажираност и съдействие за намиране на частично финансиране за изработка Дю Дилиджънс на проекта.  Дю Дилиджънса е нужен при кандидатстване за целево финансиране от Европа като проект ранг стратегически проект за България и стратегически за Европа (EU Gateway Program т.н. EU Gateway Programme) 
(*) При 2012 година в Румъния, мегапроект от такъв ранг получава статус EGP (EU Gateway Program). През 2013 година му се изготвя Дю Дилиджънс, в края на 2013 година получава целево финансиране от Европа (проектна документация). Към 2015 година – проекта е реализиран на 60% чрез ПЧП. Планувано е през 2018 година да бъде реализиран на 100%.

Възможна Форма на реализация и финансиране:
А) Европейско Финансиране: Чрез ниско лихвен заем от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) или Световната банка (СБ  или World Bank) при одобрение от Министерски съвет на проекта като Стратегически проект за България –  EU Gateway Program т.н. EU Gateway Programme. (в подобие на Румънският Мега Проект стартирал през 2012 година за Логистични Хъбове Констанца-Дунав чрез ОП-EU Gateway);
Б ) Хибриден проект: Публично-частно партньорство (ПЧП) – изграждане на проектно Акционерно Дружество и определяне на формата на финансиране (изцяло от части инвеститори и фондове участници от чужбина, и/или частично държавно финансиране);.
Към 10.10.2016: Налични три инвеститора:
– Инвеститор № 01 и Инвестиционен Фонд № 02 от чужбина: Предлагащ ниско лихвен кредит за 100% от общата сума на проекта срещу обезпичение (гаранция, облигации или ценни книжа);
– Инвеститор № 03 от чужбина: Предоставящ директно 100% финансиране при реализация на целият Подпроект VIP – ОСТРОВ „Марина Варна” – Яхтено пристанище, Хотелски комплекс 6- и 5-звезди и морски парк и Varna Ocean Dome – аквапарк с изкуствен плаж на острова град Варна или в рамките на Варнеското езеро;
– Заявено желание от три мега компании с опит от чужбина за участие в Мега Проекта по управление и строителство по проектите.
– Заявено желание за участие от две мега компании от Азия за участие в Мега Проекта и в финансиране на подпроекта Пристанище Варна – Проект „Европейски Експо Център – Фериботен комплекс“.
– Заявено желание за участие от една международна компания за участие в Мега Проекта и в проекта за пристанище Варна – Проект №1 & №2 Пристанище Варна = 3 в 1 „Дълбоководен терминал & Шлюз & Mост” с цел реализация чрез финасиране по Trans-European Transport – TEN-T. Компанията е лидер и има значителен опит в Панама и в Европа по реализация на подобни проекти – портове и шлюзове.

История на проекта:

 • април 2012 – Старт на проекта и създаване на авторски екип за развойна дейност при налично частно финансиране за създаване на идеен проект и пред проектна документация на под проекти;
 • 2012-2014 – Задълбочено прочуване, маркетинг и финансов анализ проведен за 2 години за трансформиране на гр. Варна в съвременен международен мегаполис, изготвяне на отделни проекти, бизнес планове, разчети и 3D презентации;
 • 2013 – година заявено желание от две мега компании от чужбина за реализация „Европейски Експо Център за внос и износ – Фериботен комплекс“, проведени разговори с цел презентиране на проекта и представяне на намерения на инвеститорите пред Министерство на Инвестициите и МТ – не е реализирано, по обективни причини;
 • март 2013 – Заявено намерение за участие на Норвежки мега строителен международен консорциум (разполагащ многогодишен опит по реализация на подобни инфраструктурно съоръжение) към  ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА Проект №1 & №2 Пристанище Варна = 3 в 1 „Дълбоководен терминал & Шлюз & Mост” във Варна с цел стартиране на проекта и кандидатстване за съфинасиране по Програма Trans-European Transport – TEN-T. Направено е проучване и анализ, такъв подобен проект вече e реализиран по Trans-European Transport – TEN-T в Европа;
 • септември 2014 – Мегапроекта е презентиран от компания Project Management and Invest LLC в Катар и Дубай пред частни Инвестиционни фондове и мега компании за мениджмънт и строителство. Заявен е  интерес от Дубайски частен инвестиционен фонд за отпускане на ниско лихвен кредит за реализация на проекта. Получени са три официално заявени намерения за участие в мегапроекта на мега компании от Катар и Дубай за организиране на официална им визита за посещение в България с цел получаване на правителствена подкрепа,  договаряне на вариант и форма на реализация.
 • април 2015 – Проекта е презентиран пред г-н Портник – кмет на град Варна и председателя на транспортна комисия. Представени са възможностите за финансиране от Дубайски частен инвестиционен фонд и заявените намерения на три мега компании от Катар-реализирали мегапроекти като Дубайското летище, наземно Метро и пристанища;
 • октомври 2015 – Заявено инвестиционно намерение от Инвеститор № 03 от чужбина: Предоставящ директно финансиране срещу дялово участие в проектната компания при реализация на етап 04.
 • октомери 2016 – НПО „Бъдеще за Варна” получи официално заявена подкрепа от Областна администрация Варна за пет авторски проекта – стратегически за град Варна и за област Варна.
 • септември 2016 – сформира се инициативен комитет с цел реализация на проекта и набиране на обществена подкрепа към мегапроекта от експерти, браншови организации, научни университети и морски клъстери от регион Варна.

Информация за статус на проекта: http://superbg.e-democracy.bg/

Documents

Project Progress

32%

Project Timing

 • Start
  Apr 01 2012
 • End
  Apr 01 2025

04/01/2012 04/01/2025

70%

Overall Project Completion

 • Окончателно разработена концепция, идейни проекти и наличие на инвеститорски интерес

  ЕТАП 1 - Проучване, Изготвяне Идеен Проект /Под проекти 04 броя/ и Намиране на Инвеститори - Изпълнено на 100%; ЕТАП 2 – Получаване на официално заявена подкрепа към мегапроекта от Областна администрация Варна - Изпълнено на 100%; ЕТАП 3 – Пред-проектна Документация и ДЮ ДИЛИДЖЪНС - Изпълнено на 45%; ЕТАП 4 - Изготвяне на: - икономически анализи, - SWOT анализи (мегапроект и подпроекти), - анализ и проучване за възможности от финансиране чрез ПЧП, ЕС и инвестионни фондове, - бизнес планове по подпроекти и други - Изпълнено на 95%.

  20%
 • В момента единственото европейско пристанище в Черно море, което обслужва основният морски поток от контейнерни единици от Азия към Европа, е пристанище Констанца.

  • Ежегодно повече от 55 милиона TEU се обработват от пристанища в Европа; • 70% от контейнерите товари влизащи в Европа идват от Далечния Изток; • 5,5 млн. TEU са предназначени за Централна и Източна Европа, но отиват към пристанища в Северозападна Европа; • Покупателна способност (PPP) на страните от Централна и Източна Европа /CEE/ е 12% от общия БВП на Европа; • Покупателна способност (PPP) в CEE расте, докато PPP в Западна Европа нараства незначително; • Натискът върху околната среда ще увеличи разходите на сухопътния транспорт в Европа което ще стимулира развитието на морският транспорт; Общия оборот на товарите от Китай към Европа надхвърля 321 млрд. долара всяка година и се покачва постоянно; • Основният флот контейнеровози, които обслужват днес коридора Азия-Европа-Черно море са от типа Panamax и post-Panamax контейнеровози.

  >>>>В момента единственото европейско пристанище в Черно море, което обслужва основният морски поток от контейнерни единици от Азия към Европа, е пристанище Констанца. То разполага с четири контейнерни терминала, които предлагат най-модерните съоръжения и експлоатационни условия за контейнеровозите. През 2003 г. на територията на пристанище Констанца започва да функционира най-големият контейнерен терминал в Черно море. Дълбочината на газене е 14.5 метра, което позволява обработването на кораби и от тип Panamax и Post – Panamax. В момента в Констанца се строят 5-ти и 6-ти контейнерен терминал зa Post – Panamax контейнеровози (Pier II S) с капацитет 325000 ТEN.

  60%

32%

 • 40%

  Получаване на одобрение от правителството (и министерски съвет) за стратегически проект за България и за EGP /European Gateway Project/ т.н. стратегическа "врата и коридор" Азия- Европа.

  При 2012 година в Румъния, мегапроект от такъв ранг получава статус EGP (EU Gateway Program). През 2013 година му се изготвя Дю Дилиджънс, в края на 2013 година получава целево финансиране от Европа (проектна документация). Към 2015 година – проекта е реализиран на 60% чрез ПЧП. Планувано е през 2018 година да бъде реализиран на 100%.

 • 80%

  ЗАГУБИ всеки ДЕН от липса стартирал EGP проект в България за т.н. стратегическа "врата и коридор" Азия- Европа

  ЗАГУБИ всеки ДЕН от липса стартирал EGP проект за т.н. стратегическа "врата и коридор" Азия- Европа чрез реализиран дълбоководен контейнерен терминал и логистичен хъб -Експо център в град Варна коства на България: - Постъпление за Държавата : €460.000 за всеки ден; - За българският бизнес: €1.430.000 за всеки ден.
  >>> По направен е икономически и маркетингов анализ от реализация само на първи етап на ПРОЕКТ "Европейски Експо Център - Фериботен комплекс" в инвестиция от 700 милиона евро очертаните ползи и допълнителни приходи в държавния бюджет към 2025 година ще бъдат 3.975 милиона евро и в генериране на нови 50000 работни места само в комплекса!

20%

Окончателно разработена концепция, идейни проекти и наличие на инвеститорски интерес

ЕТАП 1 - Проучване, Изготвяне Идеен Проект /Под проекти 04 броя/ и Намиране на Инвеститори - Изпълнено на 100%; ЕТАП 2 – Получаване на официално заявена подкрепа към мегапроекта от Областна администрация Варна - Изпълнено на 100%; ЕТАП 3 – Пред-проектна Документация и ДЮ ДИЛИДЖЪНС - Изпълнено на 45%; ЕТАП 4 - Изготвяне на: - икономически анализи, - SWOT анализи (мегапроект и подпроекти), - анализ и проучване за възможности от финансиране чрез ПЧП, ЕС и инвестионни фондове, - бизнес планове по подпроекти и други - Изпълнено на 95%.

40%

Получаване на одобрение от правителството (и министерски съвет) за стратегически проект за България и за EGP /European Gateway Project/ т.н. стратегическа "врата и коридор" Азия- Европа.

При 2012 година в Румъния, мегапроект от такъв ранг получава статус EGP (EU Gateway Program). През 2013 година му се изготвя Дю Дилиджънс, в края на 2013 година получава целево финансиране от Европа (проектна документация). Към 2015 година – проекта е реализиран на 60% чрез ПЧП. Планувано е през 2018 година да бъде реализиран на 100%.

60%

В момента единственото европейско пристанище в Черно море, което обслужва основният морски поток от контейнерни единици от Азия към Европа, е пристанище Констанца.

• Ежегодно повече от 55 милиона TEU се обработват от пристанища в Европа; • 70% от контейнерите товари влизащи в Европа идват от Далечния Изток; • 5,5 млн. TEU са предназначени за Централна и Източна Европа, но отиват към пристанища в Северозападна Европа; • Покупателна способност (PPP) на страните от Централна и Източна Европа /CEE/ е 12% от общия БВП на Европа; • Покупателна способност (PPP) в CEE расте, докато PPP в Западна Европа нараства незначително; • Натискът върху околната среда ще увеличи разходите на сухопътния транспорт в Европа което ще стимулира развитието на морският транспорт; Общия оборот на товарите от Китай към Европа надхвърля 321 млрд. долара всяка година и се покачва постоянно; • Основният флот контейнеровози, които обслужват днес коридора Азия-Европа-Черно море са от типа Panamax и post-Panamax контейнеровози.

>>>>В момента единственото европейско пристанище в Черно море, което обслужва основният морски поток от контейнерни единици от Азия към Европа, е пристанище Констанца. То разполага с четири контейнерни терминала, които предлагат най-модерните съоръжения и експлоатационни условия за контейнеровозите. През 2003 г. на територията на пристанище Констанца започва да функционира най-големият контейнерен терминал в Черно море. Дълбочината на газене е 14.5 метра, което позволява обработването на кораби и от тип Panamax и Post – Panamax. В момента в Констанца се строят 5-ти и 6-ти контейнерен терминал зa Post – Panamax контейнеровози (Pier II S) с капацитет 325000 ТEN.

80%

ЗАГУБИ всеки ДЕН от липса стартирал EGP проект в България за т.н. стратегическа "врата и коридор" Азия- Европа

ЗАГУБИ всеки ДЕН от липса стартирал EGP проект за т.н. стратегическа "врата и коридор" Азия- Европа чрез реализиран дълбоководен контейнерен терминал и логистичен хъб -Експо център в град Варна коства на България: - Постъпление за Държавата : €460.000 за всеки ден; - За българският бизнес: €1.430.000 за всеки ден.
>>> По направен е икономически и маркетингов анализ от реализация само на първи етап на ПРОЕКТ "Европейски Експо Център - Фериботен комплекс" в инвестиция от 700 милиона евро очертаните ползи и допълнителни приходи в държавния бюджет към 2025 година ще бъдат 3.975 милиона евро и в генериране на нови 50000 работни места само в комплекса!

1. ЕТАП 1- Проучване, Изготвяне Идеен Проект /Под проекти 04 броя/ и Намиране на Инвеститори Complete 100%

100%
Description
Дата на завършване ЕТАП 1- Проучване, Изготвяне Идеен Проект /Под проекти 04 броя/ и Намиране на Инвеститори: 01-04-2014 (Налични 2 инвеститорa и 3 мега компаний заявили интерес за участие в Мега проекта и под проектите). Възможна Форма на реализация и финансиране: А) Европейско Финансиране: Чрез ниско лихвен заем от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) или Световната банка (СБ  или World Bank) при одобрение от Министерски съвет на проекта като Стратегически проект за България -  EU Gateway Program т.н. EU Gateway Programme. (в подобие на Румънският Мега Проект стартирал през 2012 година за Логистични Хъбове Констанца-Дунав чрез ОП-EU Gateway); Б ) Хибриден проект: Публично-частно партньорство (ПЧП) – изграждане на проектно Акционерно Дружество и определяне на формата на финансиране (изцяло от части инвеститори и фондове участници от чужбина, и/или частично държавно финансиране);. Към 10.10.2016: Налични три инвеститора: – Инвеститор № 01 и Инвестиционен Фонд № 02 от чужбина: Предлагащ ниско лихвен кредит за 100% от общата сума на проекта срещу обезпичение (гаранция, облигации или ценни книжа); – Инвеститор № 03 от чужбина: Предоставящ директно 100% финансиране при реализация на целият Подпроект VIP - ОСТРОВ „Марина Варна” - Яхтено пристанище, Хотелски комплекс 6- и 5-звезди и морски парк и Varna Ocean Dome – аквапарк с изкуствен плаж на острова град Варна или в рамките на Варнеското езеро; – Заявено желание от три мега компании с опит от чужбина за участие в Мега Проекта по управление и строителство по проектите. – Заявено желание за участие от две мега компании от Азия за участие в Мега Проекта и в финансиране на подпроекта Пристанище Варна - Проект "Европейски Експо Център - Фериботен комплекс". – Заявено желание за участие от една международна компания за участие в Мега Проекта и в проекта за пристанище Варна – Проект №1 & №2 Пристанище Варна = 3 в 1 „Дълбоководен терминал & Шлюз & Mост” с цел реализация чрез финасиране по Trans-European Transport – TEN-T. Компанията е лидер и има значителен опит в Панама и в Европа по реализация на подобни проекти – портове и шлюзове.

2. ЕТАП 2 – НПО „Бъдеще за Варна” получи официално заявена подкрепа от Областна администрация Варна Complete 100%

100%
Description
 • октомери 2016 - НПО „Бъдеще за Варна” получи официално заявена подкрепа от Областна администрация Варна за пет свой авторски проекта – стратегически за град Варна и за област Варна.
 • Мега проекта е презентиран на вниманието на архитекта на Община Варна и кмета г-н Иван Портних. Към момента има заявена подкрепа в пълно съдействие с цел реализация при наличие на инвеститори от страна на арх.Виктор Бузев (главен архитект на Община Варна).
 • Мега проекта е презентиран на вниманието на Национална Компания Индустриални Зони и към момента има заявена подкрепа в пълно съдействие от НК”Индустриални зони” и конкретно в лицето на г-н Николай Тсенков - председател на борда на директорите с цел реализиране на проекта Пристанище Варна - Проект "Европейски Експо Център - Фериботен комплекс при наличие на инвеститорски интерес.
 • Мега проекта „Супер Варна 2025” е презентиран на вниманието на г-н Иван Аспарухов, който в качество си на заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и в качеството си на експерт е заявил, че Мегапроект „Супер Варна 2025” е новаторски за България и е от стратегическо значение за страната и региона на град Варна.
 • С концепцията на Мега проекта „Супер Варна 2025” и с наличието на инвеститорски интерес е запознат г-н Томислав Дончев – виципример и министър по управление на средствата от Европейския съюз, със съдействието на бившият областен управител на Разград, който като вицепример е заявил интерес за разглеждане на мега проекта на правителствено ниво при наличие и при представяне на Дю Дилиджънс на мега проекта и икономическа-финансова обосновна в приходност за БВП на България.

3. ЕТАП 3 – Предпроектна документация и ДЮ ДИЛИДЖЪНС Complete 45%

45%
Description
Дата на завършване ЕТАП 3 – Пред-проектна Документация и ДЮ ДИЛИДЖЪНС, при получаване одобрение от правитеството за EGP ПРОЕКТ - Стратегически за България /Мега Проект Супер Варна 2030/: 01-04-2016 Статус: В очакване на получаване на одобрение на правителството за EGP (EU Gateway Program) ПРОЕКТ Стратегически за България и определяне на окончателна форма на реализация А) или Б).
 • С концепцията на Мега проекта „Супер Варна 2025” и с наличието на инвеститорски интерес е запознат г-н Томислав Дончев – виципример и министър по управление на средствата от Европейския съюз, със съдействието на бившият областен управител на Разград, който като вицепример е заявил интерес за разглеждане на мега проекта на правителствено ниво при наличие и при представяне на Дю Дилиджънс на мега проекта и икономическа-финансова обосновна в приходност за БВП на България.

4. ЕТАП 4 - Получаване на одобрение от правитеството за EGP проект стратегически за България. Complete 20%

20%
Description
Статус: Водят се преговори за определяне на окончателна форма на реализация А) или Б). Набира се широка обществена подкрепа за получаване на одобрение на правителството за реализация на EGP ПРОЕКТ "Супер Варна 2030", като стратегически за България.
 • Компания „Project Management and Invest LLC” e презентирала мега проекта през 2014-2015 г. в Дубай, на мега компании за проектен мениджмънт и частни инвестиционни фондове в Дубай и Европа. Към момента има заявени намерения в интерес за участие на стратегически инвеститор и три мега компании (от международен ранг) с готовност за официална визита с посещение в България с цел получаване на правителсвено одобрение за стартиране на проекта и договаряне на форма реализация чрез ПЧП или АД /между държава, инвеститор(ри), мега компании с опит в мениджмънт на мега проекти, авторски тим и инициативен комитет/ на Мега проекта „СУПЕР Варна 2025” за трансформиране на гр. Варна в съвременен международен мегаполис, безмитна европейска търговска мега-зона и атрактивна международна туристическа дестинация за целогодишен туризъм и бизнес в рамките на 7 години.
 • НПО „Бъдеще за Варна” и авторският екип е получила официално заявена подкрепа от Областна администрация Варна по пет подпроекта от Мегапроект „Супер Варна 2025” – които са стратегически за област Варна.
 • Мега проекта е презентиран на вниманието на архитекта на Община Варна и кмета г-н Иван Портних. Към момента има заявена подкрепа в пълно съдействие с цел реализация при наличие на инвеститори от страна на арх.Виктор Бузев (главен архитект на Община Варна).
 • Мега проекта е презентиран на вниманието на Национална Компания Индустриални Зони и към момента има заявена подкрепа в пълно съдействие от НК”Индустриални зони” и конкретно в лицето на г-н Николай Тсенков - председател на борда на директорите с цел реализиране на проекта Пристанище Варна - Проект "Европейски Експо Център - Фериботен комплекс при наличие на инвеститорски интерес.
 • Мега проекта „Супер Варна 2025” е презентиран на вниманието на д-р инж. Златко Кузманов – директор Специализирано поделение Дирекция „Ръководство на корабният трафик – Черно море” и кап.инж. Васил Павлов – експерт, които са изявили интерес в съгласуване на подпроекта за пристанище Варна – Проект №1 & №2 Пристанище Варна = 3 в 1 „Дълбоководен терминал & Шлюз & Mост” с Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” с цел изграждане на шлюзова камера под Аспарухов мост в канал 1 и кандидатстване за пред проектно финансиране по ОП (Оперативни програми). Предложената инженерна новаторска концепция в Проект №1 & №2 Пристанище Варна = 3 в 1 „Дълбоководен терминал & Шлюз & Mост” е практически многократно реализирани в рамките на 20 години в Европа с финансиране по ОП (Оперативни програми). Тези решения икономически, технически и финансово обосновано, са най-ефективни и най-бързо реализуеми в заложените планове „Преодоляване на действията за преодоляване на височинните ограничения и ограниченията в газене през канала море-езеро за по-големи плавателни съдове” в МРРБ 2014-2020 и в „Регионален план за развитие на Северноизточен район за периода 2014 - 2020”.
 • Мега проекта „Супер Варна 2025” е презентиран на вниманието на г-н Иван Аспарухов, който в качество си на заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и в качеството си на експерт е заявил, че Мегапроект „Супер Варна 2025” е новаторски за България и е от стратегическо значение за страната и региона на град Варна.
 • С концепцията на Мега проекта „Супер Варна 2025” и с наличието на инвеститорски интерес е запознат г-н Томислав Дончев – виципример и министър по управление на средствата от Европейския съюз, със съдействието на бившият областен управител на Разград, който като вицепример е заявил интерес за разглеждане на мега проекта на правителствено ниво при наличие и при представяне на Дю Дилиджънс на мега проекта и икономическа-финансова обосновна в приходност за БВП на България.

5. ЕТАП 5 - АНАЛИЗИ Complete 90%

90%
Description

Част от направените анализи:

Анализ -02/май 2016 на значими икономически инвестиционните проекти за гр.Варна и Област Варна по отношение на доходност (в БВП – Брутен Вътрешен Продукт и към бюджет Община Варна). Възможности за отпускане на заем за строителство, погасяване и оценка на практическа реализация до 2020 календарна година. <подробна информация>

Анализ -01/май 2016 и възможни решения на проблема с достъпа на корабите (море-езеро) „Предприемане на действия за преодоляване на височинните ограничения и ограниченията в газенето през канала море-езеро за по-големи плавателни съдове, 2014-2020, МРРБ” създавани от Аспарухов мост. <подробна информация>

„Отварят със специален шлюз Аспаруховия мост за големи кораби“ в-к Черно море, 25 април 2016 г.<подробна информация>

Анализ на причини за изоставането на България спрямо Румъния – Сгрешен модел на управление или нужда от промяна на мисленето ни? <подробна информация>

6. ЕТАП 6 - СТРОИТЕЛСТВО Complete 0%

0%
Description
ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ /ЕТАП 3 - СТРОИТЕЛСТВО /: 01-04-2025 при спазване срока по Етап 6. СРОК НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА: 7 год • Компания „Project Management and Invest LLC” e презентирала мега проекта през 2014-2015 г. в Дубай, на мега компании за проектен мениджмънт и стройтелство, и частни инвестиционни фондове в Дубай и Европа. Към момента има заявени намерения в интерес за участие на стратегически инвеститор и три мега компании (от международен ранг с опит по реализация на такъв ранг мега проекти) с готовност за официална визита с посещение в България с цел получаване на правителсвено одобрение за стартиране на проекта и договаряне на форма реализация чрез ПЧП или АД /между държава, инвеститор(ри), мега компании с опит в мениджмънт на мега проекти, авторски тим и инициативен комитет/ на Мега проекта „СУПЕР Варна 2025” за трансформиране на гр. Варна в съвременен международен мегаполис, безмитна европейска търговска мега-зона и атрактивна международна туристическа дестинация за целогодишен туризъм и бизнес в рамките на 7 години. • Заявено намерение за участие на Норвежки мега строителен-международен консорциум, който разполага с опита по реализация в Европа и в Панама на инфраструктурно съоръжение вида на Проект №1 & №2 Пристанище Варна = 3 в 1 „Дълбоководен терминал & Шлюз & Mост”. Заявеното намерение е отправено с цел стартиране на проекта, сформиране на АД и кандидатстване за съфинасиране по Програма Trans-European Transport – TEN-T. Направено е проучване и анализ, такъв подобен проект e реализиран по Trans-European Transport – TEN-T в Европа;

7. ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ Complete 15%

15%
Description
• септември 2016 – сформира се инициативен комитет с цел реализация на проекта и набиране на обществена подкрепа към мега проекта от експерти, браншови организации, научни университети и морски клъстери от регион Варна:

Project Discussion 4 Responses to Стратегически Мегапроект „Супер Варна 2025″ – РЕМТЕХСТРОЙ ГРУП & НПО“Бъдеще за Варна“ и архитекти, ROI = над 15,7%.

 1. […] Стратегически Мегапроект „СуперВарна 2025″, ROI = над 15,7% […]

  ноември 22, 2016 в 12:46 pm

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress