Проект Smart City™ «Air@Noise Monitoring» Анализ на Качество на въздух@Шум Мониторинг в град на НПО“Бъдеще за Варна“

Обща цел: Мониторингът на нивата на замърсяване в градове е от ключово значение, за да се осигури адекватна информация на гражданите и да предприемат превантивни действия.

  • Световната здравна организация (СЗО) установява, че “околната среда” е основен фактор за здравето, отговорен за почти 20% от всички смъртни случаи в Европейския съюз.
  • Много от градовете в Европейския съюз (ЕС) са изложени на въздух, превишаващ пределните стойности посочени от СЗО за качеството на въздуха по най-малко един показател.
  • Транспортът е най-бързо растящият източник на емисии на въглероден двуокис (CO2), които са се увеличили с 32% от 1990 г. насам. Всеки изгорен литър гориво изхвърля в атмосферата до 2.3 кг CO2. По този начин, всеки човек, който използва колата си дневно (със средно изминато разстояние от около 30 км) генерира около 2 тона CO2 годишно.

  • ИСУН №BG16M10P002-5.002-0005 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Варна – Фаза 1“: 232 288,00 лева;
  • BG16M1OP002-5.001-0001-C01 – Създаване на информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух като част от Националната система за мониторинг на КАВ в реално време: 699 997.70 лева;
  • H2020 ICT2015 №688620: Urban AirQ (Amsterdam Smart Citizens Lab): 1 547 774,50 euro (НПО, институт и община) [1];

Финансиране:

  • Програма „Околна среда 2014 – 2020г.“, Ресурс: до 1 770 381 345 евро – 50÷100% безвъзмездно финансиране. Бенифицент Общини с нарушено качество на атмосферния въздух. Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ и Приоритетна ос 6 „Техническа помощ“. ИНДИКАТИВЕН СРОК: първо тримесечие на 2018 г.
  • [1] Програма „ИКТ“ от Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на МТ;
  • ОП„Черноморски басейн 2014-2020(Надзорен орган в Румъния): Приоритет 2.1 – „Подобряване на съвместния мониторинг по околна среда“. Бенифиценти: Области и НПО, Финансиране (92% безвъзмездно+ 8% МРРБ). Проекти: 500000÷1000000 евро.
  • ИНТЕРРЕГ „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“, Приоритетна ос 2 – „Околна среда“, до  22.5 млн. евро (85% ставка на съвместно финансиране).

ЗА ИНФОРMАЦИЯ: +359-878-420207

ПРОЕКТА ТЪРСИ OБЩИНА ПАРТНЬОР!

Търсим община партньор (общини с нарушено качество на атмосферния въздух) за реализация на проекта «Air@Noise Monitoring» при 100% безвъзмездно финасиране по програма „Околна среда 2014 – 2020г.“ – активна до 31 март 2018 година. Програма ОПОС 2014-2020: Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ и Приоритетна ос 6 „Техническа помощ“.

За информация: +359-878-420207