Проект за „Регионален център по бедствия и аварии (мониторинг)“ на СНЦ “КЧИЗ“

Обща цел: Създаване на ефективен механизъм за управление риска от наводнения и други бедствия, чрез предоставяне на навременна информация за вземане на информирани решения от страна на отговорните институции (областни администрации, общини и други), и за превантивна и навременна осведоменост на гражданите в населени места и регионни с висок потенциален риск.

  • 45 населени места в Северното Черноморие са висок потенциален риск от наводнение. Това показва планът за управление на риска, изготвен от Басейновата дирекция „Черноморски район“. 27.11.2017
  • В момента основната грижа да предупредят хората при неблагоприятна прогноза, остава за кметовете, особено в малките населени места
  • За да бъдат обезпечени всички мерки по плана, са необходими около 240 милиона лева. Тези пари обаче не са осигурени и тепърва трябва да се търсят от държавата или по европейски програми.
Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

 

Под проект Smart City™ «Urban Risk Floods» (Интелигентна Система за Контрол на Наводнения /Риска/ в градовете на СНЦ „Бъдеще за Варна“ и СНЦ“Клъстер Черноморска Икономическа Зона“

Наводненията като  бедствия е трудно да се предвидят или да се оцени къде точно има риск от наводнения, тъй като за това до голяма степен зависи от локализирани повреди в градската инфраструктурата. Жителите се уведомяват взаимно – неформални разговора, който  са често срещани по протежение на пътя на наводнението – предупреждение за наводнения идва отдолу по веригата. В много от тях използват Twitter и Facebook да споделят, когато има наводнения. За да получите достъп и събиране на тази информация за определен район, предлагаме използването на Smart City™ Urban Risk Floods (Интелигентна Система за Контрол на Наводнения /Риска/ в градовете). Системата използва информационните канали  „без да се променя предназначението на неща, които хората вече използват“, като събира информация за наводнения, споделени в социалните медии <допълнителна информация>

 

SOS #FloodVarna «КАРТА НА НАВОДНЕНИЯТА ВЪВ ВАРНЕСКИ РЕГИОН»:


{Тестов режим} Подаване на сигнал за наводнение или обгазяване чрез Е-ДЕМОКР@ЦИЯ App или 112.e-democracy.bg

Изтегли...

Изтегли...

Под проект Smart City™ «Air@Noise Monitoring» Анализ на Качество на въздух@Шум Мониторинг в град на НПО“Бъдеще за Варна“ и СНЦ“Клъстер Черноморска Икономическа Зона“

Мониторингът на нивата на замърсяване в градове е от ключово значение, за да се осигури адекватна информация на гражданите и да предприемат превантивни действия (допълнителна информация)

  • Световната здравна организация (СЗО) установява, че “околната среда” е основен фактор за здравето, отговорен за почти 20% от всички смъртни случаи в Европейския съюз.
  • Много от градовете в Европейския съюз (ЕС) са изложени на въздух, превишаващ пределните стойности посочени от СЗО за качеството на въздуха по най-малко един показател.
  • Транспортът е най-бързо растящият източник на емисии на въглероден двуокис (CO2), които са се увеличили с 32% от 1990 г. насам. Всеки изгорен литър гориво изхвърля в атмосферата до 2.3 кг CO2. По този начин, всеки човек, който използва колата си дневно (със средно изминато разстояние от около 30 км) генерира около 2 тона CO2 годишно.