Проект Електронен Парламент

  • КлиентГражданско общество
  • Актуално СъстояниеВ процес
  • Начална дата01-01-2015
  • Дата на завършване01-12-2016
  • Продължителност на проекта18 Месеца

Проектна мисия: „Изграждане чрез обществено обсъждане и реализиране на най-ефективната форма на участие на гражданите и експерти в създаваните и обсъжданите нови законопроекти, или създаване на обществено-експертен е-парламент /електронен парламент/ генериращ законопроекти, предложения и законодателни инициативи към Народно събрание на Република България при гарантирана широка обществена подкрепа и публичност“. Екип Мрежа Е-Демокрация България, http://e-democracy.bg

Сайт на проекта: http://parlament.e-democracy.bg

Към момента в България участието на гражданите и на експертите в Българският парламент се свежда само в участието им във вид на представители на неправителствени, и/или гражданско движение в законодателни комисии при провежданите дискусии между първо и второ четене, и/или във внасяне на конкретни предложения във вид на подписки за обсъждане на нови законопроекти предложения.

Тази форма на участие е твърде неефективна, от гледна точка на това, че днес липсват възможности за провеждане в реално време на публична дискусия или възможност за участие на обширна групи: експерти с практически опит, обществени организации и др. които биха дали ценни практически мнения и препоръки, гарантиращи в по-голяма степен практическа приложимост и актуалност на всеки нов законопроект след окончателно му гласуване в парламента на Народно събрание на Република България .

Една от целите на Е-Парламента е да се облекчи значително работата на законодателните комисии от Народно събрание на Република България . В Проектният сайт е реализирана една съвременна Интерактивна Интернет/Интранет/ CRM система на нива от достъп, групи от специализирани под комисии за утвърдени експерти, възможности за публикуване и систематизиране на предложения на експерти, граждански сдружения, обществени организации, синдикати и други, система която предлага неограничени възможности на една високо продуктивна среда за обсъждане от експерти и професионалисти в България която за момента липсва. Тази среда ще гарантира: бързо обществено обсъждане /извършвано в реално време/, корекция на параграфи или текстове от нови законопроекти – предстоящи за гласуване в Народно събрание на Република България . Тази интерактивна система базирана на съвременните възможности на Интернет, ще даде възможност за изграждане на интерактивна „Обратна връзка” подкрепена от широк кръг общественост в бъдеще, по примера на реализираните подобни в Англия и Германия, която в значителна степен ще допринесе за постигане на по-добра актуалност, прозрачност, практичност и приложимост на всеки законопроект преди неговото гласуване от парламента на България с основна цел да бъде в потребност на българските граждани, фирми и обществени организации в бъдеще.

Проекта е създаден по инициатива на авторски екип Мрежа Е-Демокрация България, с партьори BG.TAMPERS.EU Професионална мрежа –http://bg.tampers.eu/, будни граждани, ИТ и други експерти – без държавно финансиране. Цялата работа по неговото поддържане се извършва с технически сили {BG.TAMPERS.EU Професионална мрежа – ИТ експерти администратори и експерти } партньори по проекта.

ЗА ИНФОРMАЦИЯ: +359-878-420207