Проект «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway или EGP проект, НПО „Бъдеще за Варна“

 • КЛИЕНТ: Гражданско общество, НРБ, МТ и МРРБ
 • НАЧАЛНА ДАТА:14-06-2017
 • ПОЛУЧАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЕ ОТ ПРАВИТЕЛСТВО ЗА EGP (EU GATEWAY PROJECT) ПРОЕКТ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗА БЪЛГАРИЯ:в очакване
 • СРОК НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА:7 години (само за строителство Етап I)
 • ПРОЕКТНИЯТ РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИЯТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ:0,7 милиарда ЕВРО за Етап I (+180-360 милиона € за проект “3 в 1= Мост-Шлюз”)
 • ПЪРВОНАЧАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗЧЕТ ЗА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА:ROI над 17,0% (25,0%)
 • ЗАБАВЯНЕ НА ПРОЕКТА СПРЯМО EGP (EU GATEWAY PROJECT Т.Н. EU GATEWAY PROGRAMME) ПРОЕКТ В РУМЪНИЯ - стартирал 2012 година:- 5 /пет/ години
 • ОЧЕРТАНИТЕ ПОЛЗИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИХОДИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯТ БЮДЖЕТ СУМАРНО ДО 2030 ГОДИНА:Етапи: I (I-V) - БВП 1,587 (3,571) милиарда евро [+4% (+9%)], Общо бруто: 1,766 (3.975) милиарда евро
 • ЗАГУБИ В ПОСТЪПЛЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВАТА:€460.000/ден
 • ЗАГУБИ В ПОСТЪПЛЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИЯТ БИЗНЕС:€1.430.000 /ден
 • РАБОТНИ МЕСТА:48.000 (над 100.000)
 • ОП ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ (ИЗРАБОТКА НА ПРЕДПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДЮ ДИЛИДЖЪНС) ЗА ПОДОБНИ ПРОЕКТИ С ДОХОДНОСТ:EU Gateway Programme (EGP), Danube Region strategy, Connecting Europe Facility, Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 – 215 мил. евро; Trans-European Transport – TEN-T - 9,6 млрд. евро;

Проектна мисия: „При реализация на проекта «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway или EGP проект се планува да се пренасочи през България голяма част от съществуващите и бъдещите международните търговски потоци от Азия и Близкия Изток към Централна и Източна Европа в обем от над 300 милиарда $ за една година. Според оценките най-малко 3-4% от тези потоци ще бъде трансформирани при изграждане на Реекспортен Хъб в региона на град Варна. Очаквани допълнителни приходи в БВП са в размер 3.975 милиарда долара и в държавния бюджет с размер на 0,410 милиарда долара под формата на данъци, като ще се развият експортните дейности и реекспорта.  Допълнително, проектът ще доведе до подобряване на конкурентната позиция на българските фирми чрез намаляване на логистичните разходи с 10% и откриването на 48.000 работни места.“ Екип НПО „Бъдеще за Варна“ , http://e-democracy.bg

На 14 юни 2017 година в Областна администрация Варна официално пред г-н Ангел Забуртов, генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура” бяха презентирани от инж.Дойчин Ников проекти на НПО”Бъдеще за Варна”:

 • Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа) – EU Gateway или EGP проект от конкретни подпроекти:
  1. Проект “Логистичен и Реeкспорт Хъб за Централна и Източна Европа – Bulgarian Gateway” в региона на град Варна и пристанище Варна
  2. Европейски Внос-Износ Експо Комплекс Варна /Фериботен Комплекс/ – етап 1
   • Готов проект с общинско, надобщинско и регионално значение – напълно покриващ изискванията заложени по СИР 2014-2020 за „Създаване на клъстер от пристанища във Варна, Варненското и Белославско езера, и утвърждаването му като логистичен и дистрибуторен център с пристанища в Русе и Силистра за връзка между Общоевропейските транспортни коридори VII, VIII, IX и ТРАСЕКА.”
  3. Проект №1 и №2 Пристанище Варна = 3 в 1 „Мост & Шлюз & Терминал” за достъп към Варненско езеро.
   • Иновационно решение за справяне с проблема в транспортен трафик по коридори Варна-Аспарухово (градски трафик) и Бургас -Девня/Варна– Русе (международен трафик) – технически без строителство на нов мост и без прокопаване на тунел през Варненско езеро;
   • Иновационно решение за изграждане шлюз, който ще предостави в бъдеще достъп на post-Panamax клас съдове и бълкери (Bulk carrier) с тонаж над 60.000 тона във Варненското езеро, или докуване им в Интермодален Терминал – Варна, терминали Белослав или в Пристанище Варна – Изток;

При реализация на проекта Български Логистичен Коридор се планува да се пренасочи през България голяма част от съществуващите и бъдещите международните търговски потоци от Азия и Близкия Изток към Централна и Източна Европа в обем от над 300 милиарда $ за една година. Според оценките най-малко 3-4% от тези потоци ще бъде трансформирани при изграждане на Реекспортен Хъб в региона на град Варна.

При реализация на проекта Български Логистичен Коридор очаквани допълнителни приходи в БВП са в размер 3.975 милиарда долара и в държавния бюджет с размер на 0,410 милиарда долара под формата на данъци, като ще се развият експортните дейности и реекспорта.  Допълнително, проектът ще доведе до подобряване на конкурентната позиция на българските фирми чрез намаляване на логистичните разходи с 10% и откриването на 48.000 работни места.

Плануваната реализация в обем на проекта е изцяло по финансиране по ЕФРР, EIB и чрез ПЧП.

Домакин на работната среща беше г-н Стоян Пасев – Областен на Варна.

Присъстваха:

 • г-н Ангел Забуртов, генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура”
 • г-жа Валентина Николаева, „ХИМПРОЕКТ ДЕВНЯ” ООД, част от Консорциум „Енергопроект –Роял Хасконинг“ ДЗЗД проектант на проекта Интермодалия Терминал – Варна (по покана на ДП“ПИ“)
 • Инж. Дойчин Ников – Председател на НПО ”Бъдеще за Варна”, Член УС.
 • Инж. Борислав Ников – Член на УС на НПО ”Бъдеще за Варна”
 • Д-р Антон Танев – – Член на УС на НПО ”Бъдеще за Варна”
 • Инж.Красимира Вангелова – Директор „Връзки с обществеността“ на НПО ”Бъдеще за Варна”
 • Проф. к.т.н. инж. Николай Ников – ТУ-Варна
 • Доц. д-р инж. Николай МИНЧЕВ – Заместник ректор Научна, научно-приложна и проектна дейност, ТУ-Варна

ЗА ИНФОРMАЦИЯ: +359-878-420207