Проект Smart City™ «Urban Risk Floods» (Интелигентна Система за Контрол на Наводнения /Риска/ в градовете на НПО“Бъдеще за Варна“

 • КлиентОбщина и Гражданско общество
 • Продължителност на проекта24 месеца
 • Финансираненалично и 100% безвъзмездно
 • Реализация на проекта по ОП“Околна среда” 2014-2020
 • Отворенадо 1 октоври 2018 година

Наводненията като  бедствия е трудно да се предвидят или да се оцени къде точно има риск от наводнения, тъй като за това до голяма степен зависи от локализирани повреди в градската инфраструктурата. Жителите се уведомяват взаимно – неформални разговора, който  са често срещани по протежение на пътя на наводнението – предупреждение за наводнения идва отдолу по веригата. В много от тях използват Twitter и Facebook да споделят, когато има наводнения. За да получите достъп и събиране на тази информация за определен район, предлагаме използването на Smart City™ Urban Risk Floods (Интелигентна Система за Контрол на Наводнения /Риска/ в градовете). Системата използва информационните канали  „без да се променя предназначението на неща, които хората вече използват“, като събира информация за наводнения, споделени в социалните медии.

Обща цел: Създаване на ефективен механизъм за управление риска от наводнения, чрез предоставяне на навременна информация за вземане на информирани решения от страна на отговорните институции.

 • 45 населени места в Северното Черноморие са висок потенциален риск от наводнение. Това показва планът за управление на риска, изготвен от Басейновата дирекция „Черноморски район“. 27.11.2017
 • В момента основната грижа да предупредят хората при неблагоприятна прогноза, остава за кметовете, особено в малките населени места.
 • За да бъдат обезпечени всички мерки по плана, са необходими около 240 милиона лева. Тези пари обаче не са осигурени и тепърва трябва да се търсят от държавата или по европейски програми.

Общините могат да кандидатстват с проекти  за превенция и управление на риска от наводнения ОП Околна среда 2014-2020 до 1 октоври 2018 година

 • Допустими за финансиране са дейности за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения. Изграждане контролно-измервателна система за мониторинг върху язовирни стени и др. Общ бюджет: 20 млн.лева

Финансиране (национално):

 • Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на ОПОС 2014-2020 г. до 39 млн.лева (85% съфенсиране от ЕС) в области на интервенция 87 бр. (бенефицент общини). 
 • Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС): 40 млн.лева/година, безвъзмездно финансиране, отпуска заеми (безлихвени или нисколихвени заеми) предоставя субсидии за покриване на част или пълния размер на дължими лихви по банкови кредити, отпуснати за реализация на екологични проекти, сферата на водите и обекти.
 • OПОС 2014 – приоритетна ос ПО 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ ще финансира „Мерки за повишаване защитата и готовността за адекватна реакция на населението при наводнения (бенефицент общини).

 • JEFMAN / Съвместни усилия за управление на риска от наводнения/ Joint Efforts for Flood risk Management: 1 890 171 евро;
 • RIVERALERT / Система за подпомагане вземането на решения при риск от наводнения в басейна на р. Струма: 1 503 000 евро
 • WMFP / Управление на водите и защита от наводнения в с. Тракиец, община Хасково: 581 532 евро
 • ARDAFORECAST / Изграждане на система за предупреждения за наводнения в басейна на р. Арда за минимизиране на риска в трансграничния район: 823 221 евро,

Финансиране (ОП за междурегионално сътрудничество):

 • Програма за транснационално сътрудничество „БАЛКАНИ – СРЕДИЗЕМНО МОРЕ 2014-2020“. Приоритетна ос 2: „Околна среда“ и Приоритетна ос 3: „Техническа помощоколо 3 млн.евро (5,9 млн.лв.) през периода 2014-2020 г. за проекти в областта на водите.
 • Програмата за трансгранично сътрудничество „Гърция- България“ за програмния период 2007-2013 г. е 138 691 303 евро, от които 117 887 607 евро от ЕФРР, а останалите са национален принос. България – областите: Благоевград, Смолян, Хасково и Кърджали.
 • Програма за трансгранично сътрудничество „България-Турция“, България – областите: Бургас, Ямбол и ХасковоПо Приоритетна ос 1 до 5 514 127,50 евро. Допустимите дейности за финансиране по Приоритетна ос 1 включват: · Разработване на системи за ранно алармиране (инвестиции).

ЗА ИНФОРMАЦИЯ: +359-878-420207

ПРОЕКТА ТЪРСИ OБЩИНА ПАРТНЬОР!

Търсим община партньор за реализация на проекта при 100% безвъзмездно финасиране за превенция и управление на риска от наводнения ОП “Околна среда” 2014-2020 активна до 1 октоври 2018 година.