Проект «е-Община» (Електронна Община) ключов агент на мрежовото общество и интегрирани портали на електронното правителство (е-правителство) в България на НПО“БВ“

 • КлиентОбщина и Гражданско общество
 • Продължителност на проекта24 месеца
 • Финансираненалично и 100% безвъзмездно
 • Реализация на проекта по ОПH2020-EU.3.6. - SOCIETAL CHALLENGES (СОЦИАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА)
 • Приоритетна ос„HORIZON 2020 - Governance for the future - 2018 “ или „Управление за бъдещето - 2018“
 • Отворенадо 13 март 2018

Мисия: „Иновационният проект „e-Общини“ (електронни общини) на НПО „БВ” има за цел да изгради напълно интегрирана и  ефективна общинска администрация в полза на потребители: – граждани, – юридически лица, – неправителствени организации, – общински и други подразделения към общините в България.
       Всяка община партньор по проекта получава възможност за реализация или в надграждане на своя пълноценна и напълно действаща електронна община т.н. «Е-Община» в реализирани възможности:
за администрация и разпределение на потока постъпващата информация;
в избор на обществени под партньори участници /като районни кметства, общински или други служби по интеграция/ по решение на значими обществени проблеми;
в избор от широк обем опции предлагани към потребителите на електрони услуги /готови възможности в интеграция към други електронни обществени. ведомствени и институционни платформи в България/.
Авторски екип НПО „Бъдеще за Варна“
(*) Информация за проекта: http://e-democracy.bg/index.php/portfolio/e-municipality/

 • EUth (649594) – Tools and Tips for Digital and Mobile Youth Participation in and across Europe (е-участие=e-Participation), EUR 2 579 500, Germany, мярка: H2020-EU.3.6. – SOCIETAL CHALLENGES – Europe In A Changing World – Inclusive, Innovative And Reflective Societies.
 • SIMPATICO (692819) SIMplifying the interaction with Public Administration Through Information technology for Citizens and companies “Опростяване на взаимодействието с публичната администрация чрез информационните технологии в полза на гражданите и компаниите”, EUR 3 628 718, H2020-EU.3.6, кординатор Италия (700000 евро)+7 партьора.

Финансиране (налично и 100% безвъзмездно):

 • H2020-EU.3.6. – SOCIETAL CHALLENGES (СОЦИАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА)
  Приоритетна ос: „HORIZON 2020 – Governance for the future – 2018 “ или „Управление за бъдещето – 2018“. Бюджет: 176 млн.евро. Отворена до 13 март 2018.  Бенифиценти: местни и регионални власти, администрации, университети.
 • Подприоритет: SC6 – Приобщаване, иновации и рефлектиращи общества. Цифрово приобщаване; платформи за социални иновации; е-управление; е-умения и е-учене; е-култура.

ЗА ИНФОРMАЦИЯ: +359-878-420207

ПРОЕКТА ТЪРСИ OБЩИНА ПАРТНЬОР!

Търсим община партньор за реализация на проекта при 100% безвъзмездно финасиране по H2020-EU.3.6. – SOCIETAL CHALLENGES (СОЦИАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА), Приоритетна ос: „HORIZON 2020 – Governance for the future – 2018 “ или „Управление за бъдещето – 2018“. Бюджет: 176 млн.евро. Отворена до 13 март 2018.

За информация: +359-878-420207