Професионална реализация на съвместни проекти по изпълнение на обществени и експертни дейности в обществена полза:

Националното сдружение с нестопанска цел в обществена полза НПО „Бъдеще за Варна“ и екип водещи експерти с дългогодишен опит по международни проекти,  предлага на общини, държавни структури и неправителствените организации – партньорство и експертни дейности по:

– съвместно изпълнение;
осъществяване на съдействие;

координация във функция на водещ партьор и/или под партьор;
подготовка и/или изготвяне на пред проектна документация;
консултиране и изпълняване на дейности по изпълнение на съвместни проекти по Европейски, Национални и Общински грандове, свързани с обществени дейности по:

 • Изграждане, популяризиране, реализация чрез обществено обсъждане, координация с държавни или общински органи по създаване на е-парламенти /електронни парламенти/, обществени електронни съвети или друга електронна форма (по реда, определен от действащото законодателство) за по-ефективно, по-бързо обсъждане, гласуване, дискусия, генерация на законопроекти, предложения и законодателни инициативи при гарантирана широка обществена подкрепа и на широк кръг компетентни специалисти, прозрачност и публичност с цел подпомагане дейността на парламентарни и законодателни комисии към Народно събрание на Република България, държавни, общински, областни комисии или други органи на местно самоуправление. С цел запознаване на обществеността и по-широк кръг специалисти в дадена насока за бъдещата законова или друга рамка;
 • Разработка и координация с европейски и държавни органи с цел изграждане на единен електронен портал,  интегрирана система или мрежа, интегрирането й към други съществуващи мрежи и платформи – държавни, общински и неправителствени с цел организиране на една обща комплексна електронна среда позволяваща едно по-активно и по-ефективно участие на гражданите в казуси разработвани от местната власт, или участието им във разработване и вземане на решения на органите на местно самоуправление и по места;
  • Разработка на е-Общини (електрони общини), е-Услуги (електронни услуги), други Интернет/Интранет хибридни системи или интеграцията им;
   • Професионална реализация на най-съвременни Интернет базирани с-ми под X-cart, WordPress, PHP, Vtiger;
   • Интеграция на съществуващи интранет системи на общински и държавни органи към проекти НПО „БВ“, към «Мрежа е-Демокрация България» или други системи;
   • Интернет и Интранет платформи с контролиран достъп до информация по нива мембършип или допуск;

 • Разработка на CRM системи за електрона централизация по изпълнение на обществени поръчки, генерация на фактури, проформи, отчети, цялостно отчитност по   поръчки, контракти, изпълнение на задачи, изпълнение на проекти, генерация на отчети, телефонни обаждания, достъп на нива и под нива към информация и документация;
 • Поддръжка и разработка на виртуални стаи (т.н. виртуални комисии) за комуникация и дискусия с контролиран достъп;
 • Развойна дейност и поддръжка на съществуващи държавни,  общински и неправителствени електронни, интернет или интранет системи по координация и съдействие по изпращане на документи, декларации или заявления, административни жалби и предложения по текущи и перспективни въпроси на общинското самоуправление, реализация на демократичните  принципи;
 • Разработка, координация с държавни и общински органи с цел  изграждане на единна електрона и интерактивна карта на България, на отделни градове и общини, интегрирането й към съществуващи мрежи и платформи – държавни, общински и неправителствени за организиране на една обща комплексна електронна карта  и среда позволяваща едно по-активно и по-ефективно участие на администрацията, гражданите и обществеността чрез подаване  в по-достъпна и по-ефективна електрона форма, и по-следваща визуализация на социално или обществено значими проблеми, актуални въпроси или обсъждани решения с цел постигане на по-добра координация, по-бързо решение от компетентните органи, по-добра обществена публичност при изпълнение, по-ефективен обществен и граждански контрол и само контрол;
 • Разработка на интегрирани системи с контролирана сигурност в достъп, контрол на информация, визуализация или обработка на информация;

Изпълнението на съвместни проекти Ви гарантира, че получавате професионално разработено от екипа ни експерти Интернет/Интранет проектно решение, с множество нива на контрол, интеграция, защита и криптиране – без аналог на подобна система като реализация днес в България (свържете с нас за демострация на възможности в интеграция на среда).

НПО „Бъдеще за Варна“ изпълнява дейности и оказва съдействие на общини, държавни структури и неправителствени организации по:

 • Организирането на инвестиционни форуми и симпозиуми, разработка на национални стратегии, обществената им популяризация, подобряване, съгласуване към европейски директиви и по разработка на национални и регионални инвестиционни проекти с пряка  доходност в БВП /Брутен Вътрешен Продукт/ на Р България чрез реализация на „твърди” мерки и програми;
 • Привличане на инвестиции,  инвеститори, браншови организации, бизнес структури, търговски камари и други стратегически партньори от България и чужбина, по планиране и организация на съвместни срещи с държавната, местната власт, гражданите и др. организации и институции с цел развитието на икономиката в България и в региона на град Варна;
 • Координация, планиране, популяризация, разработка и реализация на икономически стратегии, анализи, изпълнение на държавни, международни, европейски или други проекти, и ОП /Оперативни Програми/, като: „Транспорт”, „Региони в растеж”, „Конкурентост”,  „Трансгранично сътрудничество” и други програми с цел развитието, на икономиката в България и в региона на град Варна;
 • Организирането на финансови, икономически, научни и други инвестиционни форуми, конференции, срещи, симпозиуми, подобряване и разработка на национални и европейски транспортни стратегии, намиране на решения на стратегически проблеми свързани с икономиката, а така също и основно в транспорта – трафик, задръствания, реорганизация на сухоземна, морска транспортна мрежа, инженерна инфраструктура, преодоляване на ограничения в достъп и в невъзможност от обработка на кораби, реорганизация,  модернизация и проектиране на пристанища, транспортна и логистична инфраструктура в ЕС, страната и в региона на град Варна;
 • Привличане на чужди инвеститори, браншови организации и други партньори от България и чужбина, по организация, разработка и реализация на съвместни икономически стратегии, анализи, проекти, координация или съвместно участие по изпълнение на държавни, международни, европейски проекти или участия в ОП /Оперативни Програми/, други форми на съвместно участие като ПЧП /Публични Частни Партньорства/ с цел развитието на икономиката и бизнеса в България и в региона на град Варна;
 • Изграждане, популяризиране и реализация чрез обществено обсъждане, координация с  европейски, държавни органи и институции,   неправителствени организации и движения в реализиране на по-ефективна форма на участие на гражданите и експертите в създаваните и обсъжданите нови законопроекти с цел подпомагане дейността на парламентарните и законодателните комисии към Народно събрание на Република България, държавни, общински, областни комисии или органи на местно самоуправление;
 • Разработка на идейни проекти, техническа CAD документация, пред проектна документация за кандидатстване по проекти;
  • Съдействие по цялостна електрона интеграция на потока данни и документация;
  • Разработка и съдействие по 3D визуализация на проекти и инженерна инфраструктура;
  • Други специфични услуги в обществена полза.

За Kонтакт или +359-52-319980 вътрешен.108

Leave a Reply