Устав на «НПО „Бъдеще за Варна“»

УСТАВ

(Устав на Националното сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Бъдеще за Варна“, със седалище гр.Варна, ЕФН 0316000979)

на

СДРУЖЕНИЕ

„Бъдеще за Варна

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Националното сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Бъдеще за Варна“ (наричано по-долу Сдружението) се  явява масова неправителствена, учредена на доброволен принцип, самоуправляваща се обществена структура на граждани и юридически лица. Тя е обществено обединение за постигане на уставните цели.

1.2. Сдружението осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на Р България, действащото законодателство на Република България, общопризнатите принципи и норми на международното право, международните договори на Р България, ЕС и настоящия Устав.

1.3. Цялата дейност на Сдружението се основава на принципите на добро-волността, равноправието, самоуправлението, законността и гласността.

1.4. Участието в Сдружението е несъвместимо с пропагандата към насилие, социална, расова, национална  и религиозна нетърпимост, призиви към насилствено изменение на конституционния строй и териториалната цялост на Р България.

1.5. Сдружението се вписва на основание ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ и получава статут на юридическо лице от момента на вписването в регистъра на Варненски окръжен съд, като:

1.5.1.    Има самостоятелен баланс, разплащателни и други банкови сметки в лева и чужда валута;
1.5.2.    Може от свое име да осъществява сделки относно имуществени и лични неимуществени права;
1.5.3.    Носи отговорност, като сключва споразумения, договори и др., като по тях има правото да бъде ищец и ответник в съда, включително в арбитражния и други български и международни съдилища;
1.5.4.    Има право на печат, щемпел, запазен знак, бланки със своето название и атрибути;
1.5.5.    Има право на своя символика, в това число – флаг, емблема и други реквизити, утвърдени и зарегистрирани по установения от закона ред.

1.6. Сдружението може да придобива право на собственост, аренда и на другите разрешени от закона основания, осъществявайки съгласно действащото законодателство владение, ползване, и разпореждане с принадлежащото му имущество в съответствие с целите и задачите на своята дейност.

1.7. Сдружението отговаря с цялото си имущество съобразно законодателството на Р България върху, което може да бъде наложена възбраната.

1.8. Име на Сдружението:

1.8.1. Пълното име е Сдружение „Бъдеще за Варна“, което се изписва на български език, а при необходимост и на латиница по следния графичен начин „Future of Varna”.

1.8.2. Съкратеното название на български език е:  „БВ”.

1.8.3. Седалище на сдружението – гр. Варна. Адрес на управление: гр. Варна, ж.к. „Трошево“, бл.15, вх.В, ап.40.

1.9. Сдружението ще осъществява дейност в обществена полза.

1.10. Сдружението се учредява за неопределен срок от време.

1.11. Членството в Сдружението възниква въз основа решение на Управителния съвет на Сдружението въз основа на подадените писмени заявления за членство, в които трябва да се декларира изрично желанието за членство, приемането на устава и готовността за участие в дейността на Сдружението.

2. ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО И  СРЕДСТВАТА ЗА ПОСТИГАНЕТО  ИМ :

2.1. Основните цели на Сдружението са:
2.1.1.    Оказва съдействие и изпълнява дейност по организирането на инвестиционни форуми и симпозиуми, разработка на национални стратегии, обществената им популяризация, подобряване, съгласуване към европейски директиви и по разработка на национални и регионални инвестиционни проекти с пряка  доходност в БВП /Брутен Вътрешен Продукт/ на Р България чрез реализация на „твърди” мерки и програми.
2.1.2.    Осъществява съдействие и изпълнява дейност по привличане на инвестиции,  инвеститори, браншови организации, бизнес структури, търговски камари и други стратегически партньори от България и чужбина, по планиране и организация на съвместни срещи с държавната, местната власт, гражданите и др. организации и институции с цел развитието на икономиката в България и в региона на град Варна.
2.1.3.    Осъществява съдействие и изпълнява дейност по координация, планиране, популяризация, разработка и реализация на икономически стратегии, анализи, изпълнение на държавни, международни, европейски или други проекти, и ОП /Оперативни Програми/, като: „Транспорт”, „Региони в растеж”, „Конкурентост”,  „Трансгранично сътрудничество” и други програми с цел развитието, на икономиката в България и в региона на град Варна.
2.1.4.    Формиране в обществото на икономическа култура и правилно отношение към национални и европейски транспортни, логистични, социално и демографски значими проблемите или проекти в страната и региона на град Варна с цел тяхното решение.
2.1.5.    Осъществява съдействие и изпълнява дейност  по организирането на финансови, икономически, научни и други инвестиционни форуми, конференции, срещи, симпозиуми, подобряване и разработка на национални и европейски транспортни стратегии, намиране на решения на стратегически проблеми свързани с икономиката, а така също и основно в транспорта – трафик, задръствания, реорганизация на сухоземна, морска транспортна мрежа, инженерна инфраструктура, преодоляване на ограничения в достъп и в невъзможност от обработка на кораби, реорганизация,  модернизация и проектиране на пристанища, транспортна и логистична инфраструктура в ЕС, страната и в региона на град Варна.
2.1.6.    Осъществява съдействие и изпълнява дейност  по привличане на чужди инвеститори, браншови организации и други партньори от България и чужбина, по организация, разработка и реализация на съвместни икономически стратегии, анализи, проекти, координация или съвместно участие по изпълнение на държавни, международни, европейски проекти или участия в ОП /Оперативни Програми/, други форми на съвместно участие като ПЧП /Публични Частни Партньорства/ с цел развитието на икономиката и бизнеса в България и в региона на град Варна.
2.1.7.    Осъществява съдействие и изпълнява дейност  по изграждане, популяризиране и реализация чрез обществено обсъждане, координация с  европейски, държавни органи и институции,   неправителствени организации и движения в реализиране на по-ефективна форма на участие на гражданите и експертите в създаваните и обсъжданите нови законопроекти с цел подпомагане дейността на парламентарните и законодателните комисии към Народно събрание на Република България, държавни, общински, областни комисии или органи на местно самоуправление.
2.1.8.    Осъществява съдействие и изпълнява дейност  по изграждане, популяризиране, реализация чрез обществено обсъждане, координация с държавни или общински органи по създаване на е-парламенти /електронни парламенти/, обществени електронни съвети или друга електронна форма (по реда, определен от действащото законодателство) за по-ефективно, по-бързо обсъждане, гласуване, дискусия, генерация на законопроекти, предложения и законодателни инициативи при гарантирана широка обществена подкрепа и на широк кръг компетентни специалисти, прозрачност и публичност с цел подпомагане дейността на парламентарни и законодателни комисии към Народно събрание на Република България, държавни, общински, областни комисии или други органи на местно самоуправление. По този начин се запознава обществеността и по-широк кръг специалисти в дадена насока за бъдещата законова и друга рамка.
2.1.9.    Осъществява съдействие и изпълнява дейност  по разработка, координация с европейски и държавни органи в изграждане на единен електронен портал, система или мрежа, интегрирането й към други съществуващи мрежи и платформи – държавни, общински и неправителствени с цел организиране на една обща комплексна електронна среда позволяваща едно по-активно и по-ефективно участие на гражданите в казуси разработвани от местната власт, или участието им във разработване и вземане на решения на органите на местно самоуправление и по места.
2.1.10.    Осъществява съдействие и изпълнява дейност  по развойна дейност и поддръжка на съществуващи държавни,  общински и неправителствени електронни, интернет или интранет системи по координация и съдействие по изпращане на документи, декларации или заявления, административни жалби и предложения по текущи и перспективни въпроси на общинското самоуправление, реализация на демократичните  принципи.
2.1.11.    Осъществява съдействие и изпълнява дейност  по разработка, координация с държавни и общински органи с цел  изграждане на единна електрона и интерактивна карта на България, на отделни градове и общини, интегрирането й към съществуващи мрежи и платформи – държавни, общински и неправителствени за организиране на една обща комплексна електронна карта  и среда позволяваща едно по-активно и по-ефективно участие на администрацията, гражданите и обществеността чрез подаване  в по-достъпна и по-ефективна електрона форма, и по-следваща визуализация на социално или обществено значими проблеми, актуални въпроси или обсъждани решения с цел постигане на по-добра координация, по-бързо решение от компетентните органи, по-добра обществена публичност при изпълнение, по-ефективен обществен и граждански контрол и само контрол.
2.1.12.    Формиране в обществото на икономическа култура и правилно отношение към проблемите в ЕС, страната и региона на град Варна.
2.1.13.    Обединяване на гражданите за защита законните права и интереси, както и развитието на икономиката в ЕС, България и в региона на град Варна;
2.1.14.    Обединяване усилията на конструктивните сили в обществото за решаването на задачи в областта за защита правата на гражданите и развитие на бизнеса и икономиката;
2.1.15.    Съдействие от страна на обществото и урегулиране правните взаимоотношения между гражданите и държавата;
2.1.16.     Осъществява поддръжка  и съблюдава за законността при предлагане, осъществяване и поддръжка на икономически и други проекти в ЕС, Р България и региона на град Варна;
2.1.17.    Обединяване на гражданите за увеличаване техните знания относно икономическото развитие на ЕС, страната и региона на град Варна, защита правата им и отстоява техните позиции с цел въздействие върху политиката за развитие на икономиката, както и пропагандиране за ликвидиране на сивата икономика;
2.1.18.    Системно проучване и анализ на нуждите и защита интересите на гражданите относно икономическото, техническо, научно, образователно, здравно, социалното, политическо и др. развитие;
2.1.19.    Мобилизиране на общността на гражданите за разрешаване на идентифицираните от гражданите проблеми във всички сфери на живота, бизнеса и др.;
2.1.20.    Създава консултационни центрове (технически,  икономически, юридически и други) и организира тяхната работа;
2.1.21.    Събира доброволни дарения от граждани, чужди граждани и лица без гражданство, местни и чужди юридически лица, институции, организации, клубове и ги използва за постигане на поставените в Устава цели;
2.1.22.    Извършва информационна дейност в електронните и други средства за масова информация и информационни мрежи (по реда, определен и непротиворечащ на действащото законодателство);
2.1.23.    Наема или пуска сайтове и поддържа сайтове и/или сървъри с цел популяризиране дейността на сдружението;
2.1.24.    Излиза с инициативи по различни въпроси на обществения живот, внася и проследява движението на писма, предложения, документи и др. материали в органите и институциите на държавната и местната власт, както и такива на международно ниво;
2.1.25.    Борбата с нихилизма, корупцията и нарушенията на данъчното законодателство и др.;
2.1.26.    Представлява гражданите на България при подготовка и обсъждане на нормативните актове в областта на данъчното облагане и други сфери от живота им;
2.1.27.    Съдействие за утвърждаване в Р България на гражданско общество и правова държава.
2.1.28.    Извършва друга дейност, която не е забранена от действащото законодателство, настоящия Устав и насочена за постигане на целите, заложени в Устава.
2.2. За изпълнение на цели на сдружението в съответствие с действащото законодателство, решава задачи:
2.2.1.    Формирането в обществото на култура и отношение относно правилното и своевременно отреагиране на икономическите и други проблеми в ЕС, страната и региона на град Варна;
2.2.2.    Съдейства за развитие на бизнеса и частните инициативи в условията на социално-ориентираната пазарна икономика;
2.2.3.    Излиза с инициативи по въпросите за усъвършенстване на законодателството, внася предложения, касаещи правата на гражданите пред държавните и обществени органи и институции, както и пред местните органи на управление;
2.2.4.    Разпространява идеите на Сдружението. Взема участие в различни обединения, съюзи и други, ако това способства за защита интересите на гражданите;
2.2.5.    Събира, разработва, координира, предлага за държавно и европейско финансиране  и осъществява проекти, анализи и програми за развитие на между-регионалните, международните делови обмени и за икономиката на страната;
2.2.6.    Провежда изследвания в сферата на защита правата на гражданите, а така също изследва и анализира икономическите и социални последствия от дейността на съществуващата икономическа система.
2.2.7.    Оказване на организационна, консултантска, юридическа и всякаква друга помощ на юридическите и физически лица, участващи в дейността на Сдружението;
2.2.8.    Съдейства на гражданите при обучението им в основните норми и правила относно дейността им в условията на развита икономика.
2.2.9.    Провеждане и участие в научно-практически конференции, семинари, кръгли маси, касаещи интересите на гражданите в Р България;
2.2.10.    Организира информационно-консултантска, научно-методическа, издателска и др. работа с гражданите. Осъществява сътрудничество с други организации, в това число и чуждестранни, касаещи интересите и правата на гражданите относно правото им на становище по въпроси за развитието на страната и регионите.
2.2.11.    Създава, обезпечава и поддържа единно информационно пространство за членовете на Сдружението;
2.2.12.    Изработва, предлага за държавно и европейско финансиране, или само финансира проекти и програми, съответстващи на целите на сдружението.

3. Предмет на дейност на Сдружението:

3.1. Общественополезните дейности, които ще извършва Сдружението ще са насочени към:
3.1.1. Развитието и утвърждаването на духовни ценности в гражданското общество, бизнеса, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите, физическата култура и други сфери на живота;
3.1.2. Подпомагане на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от допълнителни или особени грижи;
3.1.3. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация. Популяризиране на Средствата за Мисловна Интеграция, мисловните и догматични матрици;
3.1.4. Защита на човешките права и/или околната среда.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО:

4.1. За изпълнение целите и задачите, както и за осъществяване дейността си, съгласно устава на Сдружението в съответствие действащото законодателство, Сдружението има и ще се ползва от следните права:
4.1.1. Да представлява и защитава законните права и интереси на участниците в Сдружението, а така също и други граждани (обърнали се за съдействие към Сдружението) пред органите на държавната власт, органите на местното самоуправление и обществените структури и организации, и др. места, където е необходимо в Р България, ЕС и др.;
4.1.2. Свободно да разпространява информация за своята дейност. Да проучва събира, анализира и предлага икономически и други проекти за развитието на България и отделни региони;
4.1.3. Да приема участия при изработване и вземане на решения от органите на държавната власт и местното самоуправление в реда и обема, вземайки в предвид действащото законодателство на Р България и ЕС.
4.1.4. Излиза с инициативи по различни въпроси на обществения живот, както и да внася предложения в органите на държавната и/или местната власт;
4.1.5. Организиране и подготовка на кадри за професионалната дейност по реда, установен от закона;
4.1.6. Информира гражданите за извършени от Сдружението анализи и в оценяване на решенията, взети от държавните органи и обществените структури;
4.1.7. Провежда събрания, срещи, митинги, демонстрации, шествия и използване на транспаранти, ленти, плакати и др.
4.1.8. Внася своите предложения пред държавните органи и управление, както и пред местното самоуправление, с цел постигане чрез правови действия тяхното разглеждане, евентуално приемане и реализации;
4.1.9. Прави, развива и осъществява научни разработки в областта на естествените и техническите науки;
4.1.10. Разработва, договаря и прави образователни програми за млади и/или възрастни и други видове образование по реда, установен от закона;
4.1.11. Осъществява консултантска и друга дейност в областта на правото;
4.1.12. Осъществява консултации по въпроси на търговската и икономическата дейност;
4.1.13. Разработва, осъществява консултантска и друга дейност в областта по информационни технологии, интранет или интернет системи и платформи;
4.1.14. Разработва, осъществява консултантска и друга дейност в областта на неинвестиционни проекти т.н. „меки” мерки, инвестиционни проекти т.н. „твърди” мерки, Оперативни Програми, европейски, международни програми и макроикономически анализи;
4.1.15. Участва в изследвания на пазарните условия, осъществявайки дейност в областта на счетоводното отчитане;
4.1.16. Осъществява културно-просветителска, редакционно-издателска, учебно-методическа, научно-изследователска, консултантска, информационна, рекламна, благотворителна и предприемаческа дейност, участие в хуманитарни мисии в рамките на установеното от законодателството на Р България, ЕС и международното право.
4.1.17. Участва и/или учредява други дружества и стопански организации с правото на юридическо лице, съгласно действащото законодателство на територията на Република България и ЕС ;
4.1.18. Създава нетърговски организации;
4.1.19. Организира и провежда конференции, симпозиуми, семинари, курсове, както самостоятелно, а така също и съвместно с други заинтересовани лица, институции и др.;
4.1.20. Осъществява международно сътрудничество със задгранични нетърговски обединения и партньори, както и други юридически и физически лица по реда, установен от законодателството на Република България и ЕС.
4.1.21. Създава комитети по сфери на дейност (икономика, транспорт, инвестиции, образование, здравеопазване, туризъм, сигурност, култура, счетоводство и финанси, земеделие и гори, околна среда и води, и др.), регионални клубове, подразделения, филиали и представителства на Сдружението в страната и по света;
4.1.22. Проучва необходимостта, набира средства, стоки и материали и прави дарителски кампании.
4.1.23. Предприемаческата дейност може да се извършва от Сдружението дотолкова, доколкото да служи за постигане уставните цели и задачи.

4.2. В съответствие на действащото законодателство в Р България и ЕС, Сдружението поема следните задължения:
4.2.1. Да спазва законодателството на Р България и ЕС, общопризнатите принципи и норми на международното право, касаещи сферата на дейност на Сдружението;
4.2.2. Счетоводната отчетност и дейността на Сдружението подлежи ежегодно на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството – чл. 38, ал. 2 и сл. (чл. 39, ал. 3 от ЗЮЛНЦ) при спазване Закона за счетоводното и счетоводните стандарти, а именно:
4.2.2.1. На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието, когато за текущата година превишават един от следните критерии:
4.2.2.1.1. балансова стойност на активите към 31 декември – 1 млн. лв.;
4.2.2.1.2. размер на приходите от стопанска и нестопанска дейност за текущата година – 2 млн. лв.;
4.2.2.1.3. обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди – 1 млн. лв.
4.2.2.2. Сдружението публикува годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади, приети от Общото събрание на членовете или от Управителния съвет на Сдружението чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел в срок до 30 юни на следващата година;
4.2.3. Сдружението публикува отчет за използване своите средства и имущество или обезпечава достъпност за запознаване с пълния отчет чрез указване на приходи, разходи и др., съгласно счетоводните стандарти и др.;
4.2.4. Сдружението ще води и поддържа книги, в които да бъдат вписвани протоколите от заседанията на колективния орган. Всяка година управителният орган на Сдружението изготвя годишно-отчетен доклад за общественополезната дейност, който ще се представя в централния регистър при Министерството на правосъдието, както и годишния финансов отчет (чл. 40, ал. 1 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ).
4.2.5. Всяка година, там където е необходимо следва да предоставя в законоустановените срокове изискващата се документация, както и да информира упълномощените за това органи и институции в Р България, ЕС и по света, регистрирали Сдружението в своите регистри за продължаване на дейността й с указване актуалния адрес на управляващия орган, неговото название, включващо данните за ръководителите на Сдружението в обема, който им е необходим;
4.2.6. Сдружението носи така също и отговорности, контролирани от Законодателството на Р България и ЕС.
4.2.7. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза (чл. 42 от ЗЮЛНЦ).

 

5. Средства за постигане на целите на Сдружението.

За постигане на своите цели, Сдружението осъществява следната основна дейност:

5.1. Организиране на кампании за набиране на средства;
5.2. Кандидатства по български и международни грантове, програми и др. за набиране на средства с цел упражняване дейността си;
5.3. Организиране на конкурси, изложби и др. за финансиране на проекти в приоритетни области на социалната, здравната, образователната и други сфери, определени от самите граждани, явяващи се членове на Сдружението;
5.4. Подкрепа при провеждането на обучителни програми, семинари, конференции и други прояви, които подпомагат институциите, бизнес-средите, НПО, техните екипи и доброволни сътрудници за целта на Сдружението;
5.5. Сътрудничество с органите на местното самоуправление, държавни органи, граждански и организации с нестопанска цел, деловите и бизнес среди, медиите за постигане на набелязаните цели;
5.6. Управление и разпределение на средствата на местни и чуждестранни дарители на Сдружението чрез открити и ясни процедури, а когато е необходимо и по желание на дарителя и на конкурсен принцип с негово участие;
5.7. Взаимодействие с други подобни структури в страна и чужбина.
5.8. Сдружението развива дейността си при пълна публичност и редовно информиране на обществеността за дейността си, както и за постигнатите резултати.
5.9. За осъществяването на своите цели, Сдружението може да създава или да участва в създаването у нас и в чужбина на самостоятелни и/или съвместни специализирани звена, комитети, представителства, изследователски центрове, клубове и други, по реда, определен от закона и/или настоящия Устав.

 

6. Стопанска дейност на Сдружението:

6.1. Сдружението може да осъществява допълнителна стопанска дейност, която е пряко свързана с основната му дейност;

6.2. Стопанската дейност на Сдружението има за предмет извършването на консултантска, хардуерна, развойна, проектантска, научноизследователска,  образователна, преводаческа, информационна, рекламна, изложбена, маркетингова дейност, експертно-консултативна, макроикономическа,  както и всяка друга допълнителна стопанска дейност, не забранена от закона;

6.3. Приходите, реализирани от допълнителната стопанска дейност се използват единствено за постигане на целите на Сдружението, без възможност за разпределяне на печалба.

6.4. Извършваната допълнителна стопанска дейност се подчинява на съответната действаща нормативна уредба.

6.5.  Сдружението няма да разпределя печалба.

 

7.  УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИЦИ (ЧЛЕНОВЕ) В СДРУЖЕНИЕТО :

7.1. Учредителите на Сдружението се явяват граждани и/или юридически лица в Република България и други държави, явяващи се данъкоплатци на територията на страната ни,  навършили 18 годишна възраст за дееспособни физически лица или регистрирани като юридически лица в Р България, взели участие в учредителната конференция, на която бе приет Устава и бяха избрани органите на управление на Сдружението за първите пет години.
7.2.1.    Участници в Сдружението могат да бъдат дееспособни граждани и/или юридически лица в Република България и други държави, явяващи се данъкоплатци на територията на страната ни,  навършили 18 годишна възраст за физическите лица или регистрирани като юридически лица в Р България, признаващи и приемащи Устава, целите и задачите на Сдружението и желаещи да участват в едно от структурните подразделения на Сдружението.
7.2.2.    Членовете на Сдружението могат да бъдат и юридически лица, които приемат и подкрепят целите на Сдружението, признаващи Устава и участват в едно от структурните подразделения на Сдружението.

7.2.3.    Участието в Сдружението е на доброволна основа.
7.2.4.    Приемането на членове се извършва по решение на Управителния съвет на Сдружението и с решение на ръководството на регионалната структура след съгласуване с Управителния съвет на Сдружението. Приемането за членове се извършва след подаване на заявление от дееспособните физически лица и решение на упълномощения орган или лице на юридическото лице, или обществената структура, или организации. Членовете придобиват статуса на пълноправни членове след вземане решение от Управителния съвет на Сдружението след съгласуване с низше стоящата структура, независимо дали е клон, комитет, клуб, регионално подразделение, филиал или друго.

7.3. Всички участници и учредители на Сдружението имат равни права и носят равна отговорност.

7.4. Членовете на Сдружението имат следните права:

7.4.1.    Избират и бъдат избирани в ръководните и контролни органи на Сдружението, а така също и да вземат участие във всички мероприятия, провеждани от Сдружението и нейните структурни подразделения на местно, национално или международно ниво.
7.4.2.    Да обявяват свои виждания,  решения, предложения и др. по дадени въпроси и излагат своите становища до прекия си ръководител, който организира форум и/или ги коментира с останалите членове, и впоследствие ги предвижва до Управителния съвет (Ръководството) на Сдружението за разглеждане с определено становище;
7.4.3.    Участват в дейността на Сдружението, а така също и в подготовката на решения по всички въпроси на дейността на Сдружението по реда и пределите, установени в настоящия устав;
7.4.4.    Получават и внасят информация по различните аспекти от дейността на Сдружението;
7.4.5.    Обръщат се за съдействие към органите на Сдружението за защита законните права и интереси във връзка с дейността, съгласно  Устава;
7.4.6.    Обръщат се с жалби срещу решенията на по-ниско стоящите ръководни органи на Сдружението към висше стоящите ръководни органи на Сдружението, като по-висше стоящия орган разглежда жалбата на своето най-близко заседание след съответното проучване;
7.4.7.    Осъществяват контрол върху дейността на ръководните и контролни органи на Сдружението;
7.4.8.    Да подават информация и/или жалба до Управителния съвет относно нарушения на закона, устава или други вътрешни актове на Сдружението, извършени от членове на сдружението при или по повод дейността на последното;
7.4.9.    Да присъстват лично и да бъдат защитавани от друг член на Сдружението при обсъждане на изключването или отпадането им от длъжността член на Управителния съвет.

7.5. Членовете на Сдружението са длъжни:

7.5.1.    Спазват устава на Сдружението;
7.5.2.    Изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението;
7.5.3.    Да участват и/или оказват помощ, съгласно силите и възможностите си за реализация целите на Сдружението;
7.5.4.    Да не извършват действия, дискредитиращи Сдружението.
7.5.5.    Да плащат членски внос един път в годината, в срок до 31 март и в размер, ако такъв бъде определен и гласуван от Управителния съвет на Сдружението.
7.6. В случай на нарушаване на Устава на Сдружението, членовете могат да бъдат изключени от Сдружението с решение на Управителния съвет на Сдружението или с решение на регионалното подразделение. Правата на члена на Сдружението се прекратяват в момента на вземането на решението за изключването му от редовете на Сдружението от ръководните органи по места или на централното ръководство.
7.7. Решението може да бъде обжалвано пред Централна контролно-ревизионна комисия на Сдружението (БВ) в срок от 14 дни от датата на вземане решението за отстраняването на члена на Сдружението. В случая, в който се обжалва решението за прекратяване членството или се налага друго наказание, отстраняването влиза в сила до произнасянето на ръководството на Сдружението.

 

7.8. Членството в Сдружението се прекратява:

7.8.1. С едностранно волеизявление в писмена форма до Управителния съвет;
7.8.2. При смърт или поставяне под пълно запрещение;
7.8.3. При изключване с акт на Управителния съвет за нарушаване устава на Сдружението;
7.8.4. При прекратяване на юридическо лице – член на Сдружението;
7.8.5. При прекратяване или ликвидация на Сдружението;
7.8.6. При прекратяване на членството, внесеният членски внос не подлежи на връщане.

7.9. Изключване или освобождаване на членове на Сдружението:

7.9.1. Решенията на Управителния съвет за изключване на членове на Сдружението могат да бъдат обжалвани пред Общото събрание.
7.9.2. Решенията за изключване на членовете пораждат действие от момента на вземането им от Управителния съвет.
7.9.3. В случай, че Общото събрание отмени решение за изключване на член, членството се възстановява с обратна сила.

7.10. Правата и задълженията на членовете на Сдружението са лични (непрехвърлими) и не могат да преминават върху други лица, при смърт, съответно прекратяване.

8. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА НА СДРУЖЕНИЕТО.

8.1.    Се състои от право на собственост, други вещни права, вземания и други права, предвидени по закон;
8.2.    Се управлява и стопанисва от Управителния съвет.
8.3.    Средства на Сдружението:
8.3.1.    За осъществяване на своята дейност сдружението събира средства от:
8.3.1.1.    Съвместна дейност със сродни сдружения;
8.3.1.2.    Членски внос, индивидуални и колективни такси (ако бъдат определени и гласувани от Управителния съвет на Сдружението);
8.3.1.3.    Приходи от предоставена издателска дейност;
8.3.1.4.    Приходи от реклама, дарения и спонсорство;
8.3.1.5.    Национални и международни грантове, програми и др., усвоени и изразходвани съгласно предмета на дейност на Сдружението ;
8.3.1.6.    Други средства по предмета на дейност.
8.4.    В момента на учредяване на Сдружението, учредителите не дължат първоначални вноски, както и членски внос във връзка със създаването на Сдружението, докато същото не бъде гласувано от новоназначения Управителен съвет на Сдружението.
8.5.    Сдружението разходва имуществото и средствата си за осъществяване на дейност за постигане на целите си.
8.6.    Разходването на имуществото на Сдружението се извършва по решение на Ръководството (Управителния съвет) и/или съобразно утвърдения от Общото събрание бюджет.
8.7.    Постъпленията от спомагателна дейност могат да се използват само за покриване разходите на Сдружението.

 

9. РЪКОВОДНИТЕ   И  КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННИТЕ    ОРГАНИ  НА  СДРУЖЕНИЕТО

9.1. Ръководството на дейността на Сдружението в пределите на своите компетенции се осъществява от:
9.1.1.    Общо събрание на Сдружението;
9.1.2.    Управителния съвет на Сдружението;
9.1.3.    Председател на Управителния съвет на Сдружението;
9.1.4.    Контролно-ревизионния орган на Сдружението се явява Централната контролно-ревизионната комисия (ЦКРК);
9.1.5.    Управителните съвети на регионалните или местни подразделения (клонове, комитети, клубове или други структури  на Сдружението), филиали и представителства.
9.1.6.    Структури:
9.2.6.1. Комисия по приемане  и утвърждаване на нови членове;
9.2.6.2. Комисия за консултации, предложения и други.
9.2. Висшият ръководещ орган на Сдружението се явява Общото събрание на Сдружението.

 

10. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

10.1. Общото събрание има право да разглежда всеки въпрос от дейността на Сдружението.
10.2. Към изключителната компетентност на  Общото събрание се отнасят:
10.2.1.    Приемане промени в Устава на Сдружението чрез правене на  изменения и допълнения към него;
10.2.2.    Приема други вътрешни актове за дейността на Сдружението;
10.2.3.    Определя състава и избира членовете на Управителния съвет на Сдружението за срок от пет години след изтичане мандата на назначените по време на Учредителното събрание, проведено на 27.06.2016 год. от учредителите в град Варна;
10.2.4.    Избиране ръководство на Управителния съвет на Сдружението за всеки следващ период от пет години;
10.2.5.    Избиране Председател на Контролно-ревизионната комисия за срок от пет години, след изтичане мандата на първия назначен от Учредителите;
10.2.6.    Определяне броят на членовете и избиране на Централната контролно-ревизионна комисия на Сдружението за срок от пет години, след изтичане мандата на първия назначен от Учредителите;
10.2.7.    Предлага за предсрочното прекратяване пълномощията на Председателя и членовете на Управителния съвет, Председателя и членовете на Контролно-ревизионната комисия във връзка с нарушение на Устава на Сдружението, във връзка с изключването им от членство във Сдружението, във връзка с доброволното им напускане на изпълняваните длъжности, или в преминаването им в друг изборен орган, във връзка с невъзможността им да изпълняват своите пълномощия, във връзка със снемане отговорността и пълномощията от себе си;
10.2.8.    Предлага членовете на Управителния съвет, членовете на Централната контролно-ревизионна комисия във връзка с преждевременното прекратяване пълномощията на члена и/или във връзка с разширяване дейността на Сдружението;
10.2.9.    Получава отчетите на Ръководството и Контролно-ревизионната комисия на Сдружението, участващи на Общото събрание и ги разглежда с останалите членове или делегати на Сдружението;
10.2.10.    Приема решения за преструктуриране и прекратяване дейността на Сдружението (ликвидация).
10.2.11.    Утвърждава, отхвърля и/или гласува бюджета, съгласно предложението на Управителния съвет на Сдружението;
10.2.12.    Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и/или на имуществените вноски;
10.2.13.    Приема отчета за дейността на Управителния съвет на Сдружението;
10.2.14.    Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
10.2.15.    Годишните финансови отчети на Сдружението, вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието, подлежат на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.
10.2.16.    Взема и други решения, предвидени в устава и др.
10.3. Времето и мястото за провеждане на Общото събрание на Сдружението, квотата на представителите на членовете на Сдружението се определят с Решение на Управителния съвет на Сдружението. Ръководството на Управителния съвет на Сдружението, членовете на Управителния съвет на Сдружението и Председателят на Централната контролно-ревизионна комисия на Сдружението могат да присъстват на Общото събрание на Сдружението и имат право да гласуват.
10.4. Планираното Общо събрание на Сдружението се събира по решението на Управителния съвет на Сдружението минимум един път на пет години.
10.5.  Извънредното Общо събрание на Сдружението може да се проведе по решение на Управителния съвет на Сдружението, и/или по писмена молба на не по-малко от ½ от регионалните подразделения, включващи – клонове, комитети, клубове, филиали или други структури на Сдружението, като в тях, следва да участват поне 50% плюс един от членовете на Сдружението.
10.6. Общото събрание на Сдружението е законно при наличието на кворум от избраните делегати, представляващ повече от половината регионални подразделения на Сдружението. На Общото събрание с правото на глас могат да присъстват членовете на Управителния съвет и ЦКРК. Решенията се вземат при обикновено мнозинство (50%+1) от гласовете на делегатите при наличие на кворум. Решения по извършване на промени и допълнения в Устава на Сдружението, избора на ръководните органи на Сдружението, преструктуриране и/или ликвидация на Сдружението се вземат с не по-малко от 2/3 от гласовете на избраните делегати при наличие на кворум. Формата на гласуване се определя на самото Общо събрание на Сдружението.
10.7. Членовете или делегатите на Общото събрание могат да бъдат командировани в страната и чужбина с цел изпълнение и/или проучвания относно дейността, целите и задачите на Сдружението.
10.8. В периода между конференциите на Общото събрание постоянно действащ ръководен орган на Сдружението се явява Управителния съвет (Ръководство) на Сдружението.
10.9. Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.
10.9.1. Всеки член на Сдружението има право на един глас в Общото събрание.
10.9.2. Член на Сдружението няма право на глас по въпроси, отнасящи се до:
10.9.2.1.    негов съпруг, съпруга, роднина по права линия или по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до втора степен включително;
10.9.2.2.    юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
10.9.2.3.  Членовете на Сдружението не могат да упълномощават други лица да участват вместо тях в Общото събрание или да упражняват правото им на глас
10.9.4. Общото събрание се свиква от Управителния съвет или по предложение на компетентния съд, но с не по-малко от 1/2 от броя на  регионалните или местни подразделения (клонове, комитети, клубове или други структури  на Сдружението), филиали и представителства и не по-малко от ½  от членовете на Сдружението.
10.9.5. Ако в едномесечен срок от отправяне на искане за свикване на Общото събрание от членовете на Сдружението, Управителният съвет не отправи писмена покана за свикването на Общото събрание, то се свиква от Варненски окръжен съд по седалището на Сдружението въз основа на писмено искане на заинтересуваните членове или на натоварено от тях лице.
10.9.6 (1). При свикване на Общото събрание Управителният съвет отправя покана до членовете на Сдружението, в която се съдържа дневния ред, датата, началният час и мястото на събранието, както и това по чия инициатива се свиква Общото събрание.
(2). Ако Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(3). Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата, където е регистрирано Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
10.9.7. (1) Общото събрание може да заседава и взема решения, ако присъстват повече от половината от членовете на Сдружението и представляващи повече от ½ от регионалните или местни подразделения (клонове, комитети, клубове или други структури  на Сдружението), филиали и представителства.
(2). В случай, че в обявения начален час не присъстват повече от половината членове на сдружението, събранието се отлага с един час, след което може да заседава и взема решения на същото място и при същия дневен ред и с по-малък брой членове.
10.9.8. Общото събрание:
10.9.8.1.    Изменя и допълва устава;
10.9.8.2.    Дава основни насоки и определя дейността на Сдружението;
10.9.8.3.    Приема други вътрешни актове;
10.9.8.4.    Предлага за избиране и предлага за освобождава членовете на Управителния съвет;
10.9.8.5.    Взема решение за откриване и закриване на клонове;
10.9.8.6.    Взема решение за участие в други организации;
10.9.8.7.    Взема решения за преобразуване и прекратяване на Сдружението (ликвидация);
10.9.8.8.    Приема бюджета на Сдружението и отчета за неговото изпълнение;
10.9.8.9.    Приема отчетите за дейността на Управителния съвет;
10.9.8.10.    Отменя решения на Управителния съвет, които противоречат на закона, устава, друг вътрешен акт на Сдружението или са нецелесъобразни.
10.9.9.    Решенията на Общото събрание по т. 10.9.8.1, 10.9.8.5 и 10.9.8.6 от предходната алинея се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите на събранието, а всички останали решения – с мнозинство повече от половината от присъстващите членове на Сдружението.
10.9.10.     Упълномощава Управителния съвет на Сдружението да изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:
10.9.10.1.    Съществените дейности, изразходваните по тях средства, връзката им с целите и програмите на Сдружението и постигнатите резултати;
10.9.10.2.    Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
10.9.10.3.    Вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
10.9.10.4.    Годишния финансов резултат;
10.9.10.5.    Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на Сдружението се представят на хартиен или електронен носител. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на Централния регистър.
10.10.    Упълномощава Управителния съвет безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на ЗЮЛНЦ, като:
10.10.1.     Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от Сдружението се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на юридическото лице с нестопанска цел съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в Централния регистър.
10.10.2.     За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:
10.10.2.1.    Лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
10.10.2.2.    Лица, били в състава на Управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
10.10.2.3.    Юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение;
10.10.2.4.    Юридически лица, в които посочените лица в т. 10.10.2.1. и 10.10.2.2 са участници в Управителния съвет или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;
10.10.2.5.    Политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват членове на ръководни и контролни органи на юридическите лица с нестопанска цел.

 

11.  УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО:
11.1. Управителният съвет на Сдружението:
11.1.1.    Управителния съвет се избира за срок от 5 години.
11.1.2.    Управителният съвет е в състав от 3 /трима/ члена.
11.1.3.    Членовете на УС могат да бъдат преизбирани неограничено.
11.1.4.    Представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
11.1.5.    Взема решения относно дейността на Сдружението в съответствие с устава и решенията на Общото събрание и организира текущата му дейност;
11.1.6.    Обезпечава изпълнение решенията на Общото събрание на Сдружението;
11.1.7.    Осъществява правото на юридическо лице и изпълнява неговите задължения от името на Сдружението;
11.1.8.    Събира Общото събрание на Сдружението, определя квотите за представителство на заседанията от регионалните или местни подразделения (клонове, комитети, клубове или други структури  на Сдружението), филиали и представителства на Сдружението;
11.1.9.    Излиза от името на Сдружението със заявления, актове, приема или издава всякакви документи във връзка с дейността му;
11.1.10.    Осъществява и дава предложения относно реда за приема и изключването на членове от Сдружението;
11.1.11.    Определя адреса на сдружението;
11.1.12.    Решава всички въпроси, които по силата на закона или на този устав не са в компетентността на друг орган;
11.1.13.    Взема решения за създаване, реорганизация, прекратяване дейността (ликвидация) на подразделения, клубове, комитети и др. на Сдружението;
11.1.14.    Приема или утвърждава промени или решения по реда за откриване на филиали и представителства на Сдружението;
11.1.15.    Потвърждава съществуването или не на филиалите и представителствата на Сдружението за всяка година;
11.1.16.    Приема решения, постановления, други актове свързани с уставната дейност на Сдружението (освен тези, които са от компетентността само на Общото събрание), като прави и изменения, и допълнения в тях.
11.1.17.    Координира дейността на структурните подразделения на Сдружението;
11.1.18.    Обезпечава взаимодействие на Сдружението с всички заинтересовани физически и юридически лица, държавните органи и институции, както и местните органи на управление и самоуправление;
11.1.19.    Разглежда предложенията, утвърждава и създава Регионалните или местните подразделения (клонове, комитети, клубове, филиали, представителства или други структури) на Сдружението, както и работни групи по направления на своята дейност, гради своя авторитет и утвърждава положението си в тях;
11.1.20.    Приема решения за създаване на обществени организации, техни съюзи и асоциации;
11.1.21.    Приема решения за създаване или участие в нетърговски дружества и организации;
11.1.22.    Приема и утвърждава символиката и атрибутите на Сдружението, както и свързаните с това и други документи;
11.1.23.    Дава отчет пред Общото събрание на Сдружението;
11.1.24.    Взема решения за участие, учредяване и/или прекратяване дейността на средствата за масова информация към Сдружението;
11.1.25.    Разпорежда се със средствата и имуществото на Сдружението;
11.1.26.    Гласува размера и начина на внасяне на встъпителния и регулярен членския внос, ако прецени, че е необходимо с цел набиране на средства за упражняване дейността на Сдружението;
11.1.27.    Подготвя, гласува и прави проекто-бюджет и прави отчет за изразходване на средствата на Сдружението;
11.1.28.    Води на отчет членовете на Сдружението;
11.1.29.    Съхранява и полага печат на Сдружението върху официални документи за неговата дейност.
11.1.30.    Управителният съвет може да взема решение от своята компетентност, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
11.1.31.    Присъстващо е и всяко лице от Управителния съвет, с което има двустранна телефонна или осъществена по друг начин връзка,  гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения на Управителния съвет. Гласуването на този член се удостоверява чрез подписа в протокола от председателстващия заседанието.
11.1.32.    Управителният съвет на Сдружението може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетите решения бъде подписан без забележки и възражения за това от поне 2/3 от членовете на Управителния съвет.
11.1.33.    Изпълнява други задължения, предвидени в този устав.
11.2. Управителния съвет има право да приеме да разгледа и вземе становище по всеки въпрос, който не може да се отнесе към изключителната компетенция на заседанието на Общото събрание.
11.3. Количествения състав, реда на избиране и отстраняването на членовете на Управителния съвет на Сдружението се определя на Учредителното събрание, а впоследствие от Общото събрание. Членовете на Управителния съвет на Сдружението се избират за делегати на Общото събрание за срок на всеки пет години.
11.4. Заседанията на Общото събрание на Сдружението се провеждат в извънредни случаи при необходимост, но не по-малко от един път на пет години. Общото събрание се обявява и свиква от Председателя на Управителния съвет на Сдружението и при наличие на гласовете на повече от половината от членовете на Управителния съвет на Сдружението. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от гласовете при наличие на кворум, освен тези въпроси по които е установен друг ред за гласуване. Формата за гласуване се определя от Управителния съвет на Сдружението. Протокола от всяко заседание се подписва от Председателстващия и секретаря, водещ протокола.
11.5. В случай на изтичане срока на пълномощията на членовете на Управителния съвет на Сдружението, техните пълномощия се запазват до избора на нов състав на Управителния съвет на Сдружението. В този случай е препоръчително изборът на състава на Управителния съвет да бъдат избрани до два месеца от датата на изтичане срока на пълномощията на стария Управителен съвет на Сдружението.
11.6. Ръководството при работата на Управителния съвет се осъществява от Председателя на Управителния съвет на Сдружението. Той се избира на Заседанието на Общото събрание измежду членовете на Управителния съвет за срок от пет години, след първия мандат от избора на Учредителното събрание.
11.7.1.    Управителният съвет следи за спазване на закона, устава и другите вътрешни актове на Сдружението.
11.7.2.    При констатиране на нарушения на закона или устава на Сдружението, Управителният съвет налага следните санкции на членовете на Сдружението:
11.7.2.1.    забележка;
11.7.2.2.    напомняне;
11.7.2.3.    порицание;
11.7.2.4.    предупреждение за изключване;
11.7.2.5.    изключване.
11.7.3.    Управителният съвет констатира отпадането на членове на Сдружението при неплащане на членски внос или системно неучастие в дейността на Сдружението.

 

12.  ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ (Ръководството) на УПРАВИТЕЛНИЯ  СЪВЕТ  НА СДРУЖЕНИЕТО :

Председателят (Ръководството) на Управителния съвет на Сдружението :
12.1.    Обезпечават формирането и реализацията на стратегията и тактиката за развитие на Сдружението;
12.2.    Следят за изпълнението решенията на заседанията на Общото или Учредителното събрание на Сдружението;
12.3.    Представляват Сдружението в отношенията му с държавните органи, обществените организации, местни органи и институции, както и всякакви други юридически лица и граждани, в това число и задгранични без да бъдат изрично упълномощени;
12.4.    Излизат със заявления, съобщения, становища, изказвания и др. от името на Сдружението;
12.5.    Сключват споразумения и договори, извършвайки всички юридически значими действия от името на Сдружението, в съответствие с действащото законодателство и Устава на Сдружението.
12.6.    Откриват разплащателни и други сметки, извършвайки разплащания от името и за сметка на Сдружението в банковите учреждения, закриват банкови сметки на Сдружението;
12.7.    Издават пълномощни, подписват документи на Сдружението;
12.8.    Председателстват заседанията на Управителния съвет на Сдружението;
12.9.    Разпределят задълженията между членовете на Управителния съвет на Сдружението;
12.10.     Назначават ръководители на филиалите, подразделенията и представителствата на Сдружението;
12.11.     Вземат всякакви решения, които не се отнасят към изключителната компетенция на Общото събрание;
12.12.     Разпореждат се с имуществото и средства на Сдружението в пределите на своята компетентност и задължения, утвърдени от Управителния съвет на Сдружението.
12.13.     Правят отчет на действията си пред Общото събрание и Управителния съвет на Сдружението.
12.2. Част от своите пълномощия Председателят на Управителния съвет (УС) може да делегират на член на Управителния съвет, който ще действа въз основа на дадените му пълномощия от Управителния съвет.
12.3. В периода между заседанията и преди първото заседание на Общото събрание на Сдружението, текущото ръководство по дейността на дружеството се осъществява от Председателят, назначен от Управителния съвет на Сдружението, който е избран на Учредителното събрание на дружеството.
12.4.1.    Председателят се избира от Управителния съвет (УС) за срок от пет години. Възможно е продължаването на мандата след изтичане на петте години.
12.4.2.    Председателят на УС организира, ръководи и контролира дейността на Сдружението между заседанията на Управителния съвет, в съответствие с решенията на Общото събрание, решенията на УС и съобразно Устава. Той осъществява цялостното оперативно ръководство, носи материална отговорност за имуществото на Сдружението, организира и управлява дейността на Сдружението и се отчита за изпълнението на дейностите пред УС. Председателят на УС може да сключва трудови и граждански договори с трети лица и с Управителите на Регионалните или местните подразделения (клонове, комитети, клубове, филиали, представителства или други структури) на Сдружението за осъществяване дейността на Сдружението.
12.4.3.      Председателят на УС представлява Сдружението. При негово продължително отсъствие или фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си, УС определя негов временен заместник от членовете на УС в срок не по-голям от три месеца.

 

13. Централна контролно-ревизионна комисия (ЦКРК)

13.1. За осъществяване на контрол над постъпилите и изразходвани парични средства и използването на друго имущество, принадлежащо на Сдружението, Общото събрание избира Централна контролно-ревизионна комисия (ЦКРК) за срок от пет години.
13.2. Първоначалният щатен състав, начина на избора и отстраняването на членовете на тази комисия се определят от Управителния съвет на Сдружението.
13.3. В Състава на Централната контролно-ревизионна комисия (ЦКРК) не могат да влизат членове на други изборни ръководни органи на Сдружението, както и щатните сътрудници на Сдружението.
13.4. ЦКРК не по-малко от един път през годината провежда планова проверка на финансово-стопанската дейност на Сдружението. По решение на Общото събрание на Сдружението могат да се разпореждат за следващия период и непланирани проверки повече от един път през годината.
13.5. По искане на ЦКРК, всички длъжностни лица са задължени да предоставят при провеждане на проверката всички необходими документи.
13.6. ЦКРК разглежда всички молби, жалби, сигнали, оплаквания, информации и др. на членовете на Сдружението.
13.7. За резултатите от своята работа, Централната контролно-ревизионна комисия се отчита пред Общото събрание и Управителния съвет преди първото Общо събрание, което следва да се проведе по график след пет години след Учредителното събрание на Сдружението. За извършените проверки, анализи и резултати може и следва да се уведомяват Управителния съвет, както и регионалните структури за извършените при тях проверки и анализи.
13.8. Заседанията на ЦКРК се определят от нейния Председател при предприети мерки за сигурност, но не по-малко от един път на шест месеца. Заседанията са законни при наличие на поне половината от членовете на ЦКРК. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на членовете на ЦКРК при наличие на кворум. Формата на гласуване се определя от Централната контролно-ревизионна комисия. Протоколите се подписват от председателстващия и секретаря, водещ протокола.
13.9. Председателя на Централната контролно-ревизионна комисия се избира за срок от пет години и е материално отговорен.
13.10. Председателят на Централната контролно-ревизионна комисия ръководи нейната дейност, води заседанията й, разпределя задълженията между членовете на Централната контролно-ревизионна комисия на Сдружението, подписва нейните документи, издава вътрешни актове от ревизии и проверки, извършвани в нейните структури, изпълнява други задължения, които не са от компетенцията на други органи на Сдружението.
13.11. По време на отсъствие на Председателя на Централната контролно-ревизионна комисия, неговите пълномощия се изпълняват от един от членовете на Комисията по писмена заповед на Председателя или по решение на  Централната контролно-ревизионна комисия.
13.12. Събранията на Ревизионната комисия се насрочват от нейния председател въз основа на тяхната необходимост, но не повече от един път на шест месеца. Заседанията са законни при наличие на повече от половината от членовете на Ревизионната комисия. Решенията на същата комисия се вземат при гласуване на поне 50% от членовете на Ревизионната комисия при наличие на кворум. Формата и начина на гласуване се определят от самата Ревизионната комисия.  Протокола се подписва от председателстващия и от секретаря, който води протокола от заседанието.
13.13. Председателят на Ревизионната комисия се избира от Общото събрание на Сдружението за срок от 5 години след предварителен подбор измежду, предложените 5 (пет) души от Управителния съвет на Сдружението.
13.14. Председателят на Ревизионната комисия (Ревизора) :
13.14.1.    Ръководи дейността на Ревизионната комисия ;
13.14.2.    Води заседанията на Ревизионната комисия ;
13.14.3.    Разпределя задълженията между членовете на Ревизионната комисия ;
13.14.4.    Подписва документите на Ревизионната комисия ;
13.14.5.    Отговаря пред Общото събрание на Сдружението (ЗИД).
13.15. По време, когато отсъства Председателят на Ревизионната комисия (Ревизора), негови пълномощия се изпълняват от един от членовете на Ревизионната комисия въз основа на писмена заповед или упълномощаване от страна на Председателя на Ревизионната комисия (Ревизора) или по решение на Ревизионната комисия.

 

14.  Регионалните или местните подразделения (клонове, комитети, клубове, филиали, представителства или други структури) на Сдружението

14.1. Регионалните или местните подразделения (клонове, комитети, клубове, филиали, представителства или други структури) на Сдружението изпълняват своята дейност в пределите на част от определена територия на Република България и чужбина.
14.2. Регионалните или местните подразделения (клонове, комитети, клубове, филиали, представителства или други структури) на Сдружението се създават с решение на Управителния съвет на Сдружението (БВ) при наличие на поне трима членове на Сдружението.
14.3. Регионалните или местните подразделения (клонове, комитети, клубове, филиали, представителства или други структури) на Сдружението действат на основата на устава на Сдружението. Те могат да съществуват и на основание свой Правилник, като целите и задачите му не следва да противоречат на Устава на Сдружението. Правилниците на Регионалните или местните подразделения (клонове, комитети, клубове, филиали, представителства или други структури) на Сдружението се съгласуват с Управителния съвет на Сдружението.
14.4. Регионалните или местните подразделения (клонове, комитети, клубове, филиали, представителства или други структури) на Сдружението не могат да придобиват самостоятелен статут на юридическо лице в реда указан в законодателството на Р България и ЕС, настоящия Устав, но са част от Сдружението.
14.5. Висшият ръководен орган на Регионалните или местните подразделения (клонове, комитети, клубове, филиали, представителства или други структури) на Сдружението, действащ на основанието на Правилника, се явява Управителния съвет на низшестоящото подразделение. Председателят на Управителния съвет на Регионалните или местните подразделения (клонове, комитети, клубове, филиали, представителства или други структури) на Сдружението се избира от членовете на подразделението, но се утвърждава от Управителния съвет на Сдружението (БВ) един път на пет години. Извънредно събрание може да се свика с решение на Управителния съвет на Сдружението (БВ), по решение на Управителния съвет на подразделението, по писмено искане на Ревизионна комисия (Ревизора) на Сдружението, както и по писмено искане на не по-малко от 50% от членовете на Регионалното или местното подразделение (клон, комитет, клуб, филиал, представителство или други структури) на Сдружението.
14.6. Към компетенциите на Регионалното или местното подразделение (клон, комитет, клуб, филиал, представителство или други структури) на Сдружението се отнасят:
14.6.1. Определяне основните направления на дейността на Регионалното или местното подразделение (клон, комитет, клуб, филиал, представителство или други структури) на Сдружението;
14.6.2. Определяне броя на членовете на Управителния съвет избора им и Председателя на Управителния съвет на Регионалното или местното подразделение (клон, комитет, клуб, филиал, представителство или други структури) на Сдружението за срок от пет години потвърден с мнозинство гласове от УС на сдружението.
14.6.3. Предсрочното прекратяване пълномощията на членовете на Управителния съвет на Регионалните или местните подразделения (клонове, комитети, клубове, филиали, представителства или други структури) на Сдружението, Председателя на Управителния съвет на Регионалните или местните подразделения във връзка с нарушаване Устава на Сдружението, във връзка с доброволно напускане, във връзка с невъзможността да изпълняват своите пълномощия и/или във връзка със снемане от себе си на дадените му пълномощия;
14.6.4. Предложение за определяне бюджета на Регионалното или местното подразделение (клон, комитет, клуб, филиал, представителство или други структури) на Сдружението;
14.6.5. Избиране на делегатите за Общото събрание на Сдружението по квотата определена от Управителния съвет на Сдружението;
14.6.6. Приемане отчетите на Управителния съвет на Регионалното или местното подразделение (клон, комитет, клуб, филиал, представителство или други структури) на Сдружението;
14.6.7.      Общото събрание има право да приеме за разглеждане всеки въпрос, касаеш дейността на Регионалните или местните подразделения (клонове, комитети, клубове, филиали, представителства или други структури) на Сдружението, като на него присъстват и представители на централното ръководство на Управителния съвет на Сдружението.
14.6.8.      Управителния съвет на Регионалното или местното подразделение (клон, комитет, клуб, филиал, представителство или други структури) на Сдружението има право да излъчи трима делегати за Общото събрание на Сдружението, ако не е гласувано друго от УС на Сдружението (БВ).
14.7. Общото събрание на Сдружението е законно при наличие на повече от половината от избраните делегати, влизащи в състава на Регионалните или местните подразделения (клонове, комитети, клубове, филиали, представителства или други структури). В случай на липса на Регионалните или местните подразделения (клонове, комитети, клубове, филиали, представителства или други структури) на Сдружението, Общото събрание е законно при наличие на повече от половината от делегатите, явяващи се членове на  Сдружението. Решенията се вземат като законни, ако гласуват за тях повече от половината от участниците на Регионалните или местните подразделения (клонове, комитети, клубове, филиали, представителства или други структури) на Сдружението. Решенията за избиране на Управителния съвет на Регионалното или местното подразделение (клон, комитет, клуб, филиал, представителство или други структури) на Сдружението се приемат с минимум от 2/3 от гласовете на участниците в Регионалното или местното подразделение (клон, комитет, клуб, филиал, представителство или други структури) на Сдружението. Формата на гласуване се определя на заседанието на Регионалните или местните подразделения (клонове, комитети, клубове, филиали, представителства или други структури) на Сдружението. Протокола се подписва от Председателстващия и секретаря, водещ протокола от заседанието.
14.8. В периода между заседанията на Общото събрание постоянния действащ ръководен колективен орган на Регионалните или местните подразделения (клонове, комитети, клубове, филиали, представителства или други структури) на Сдружението се явява Управителния съвет на всяко звено от Регионалното или местното подразделение (клон, комитет, клуб, филиал, представителство или други структури) на Сдружението, избран на заседанието на регионалното или местно подразделение за срок от пет години и е материално отговорен пред Общото събрание. Броят на Управителния съвет, начина на избиране и отпадане на членовете на Управителния съвет се определя на заседанието на Регионалното или местното подразделение (клон, комитет, клуб, филиал, представителство или други структури) на Сдружението. Към компетенциите на Управителните съвети на Регионалните или местните подразделения (клонове, комитети, клубове, филиали, представителства или други структури) на Сдружението, се отнасят:
14.8.1. Обезпечаване изпълнението на решенията на ръководните органи на Сдружението и взетите решения на събранието на Регионалното или местното подразделение (клон, комитет, клуб, филиал, представителство или други структури) на Сдружението;
14.8.2.      Изпълнение отговорности от името на Регионалното или местното подразделение (клон, комитет, клуб, филиал, представителство или други структури) на Сдружението, разпореждане с имуществото и средствата на Регионалното или местното подразделение (клон, комитет, клуб, филиал, представителство или други структури) на Сдружението, утвърждаване щатния състав и съгласуване с Председателя на Сдружението (БВ);
14.8.3.     Разпореждат се с имуществото и средствата на Регионалните или местните подразделения (клонове, комитети, клубове, филиали, представителства или други структури) на Сдружението, с правата на оперативното управление в съответствие с разчетите, утвърдени от Управителния съвет на Сдружението и докладвани им от Председателя на Сдружението (БВ);
14.8.4.      Извършват приемане и изключване на участниците в Регионалните или местните подразделения (клонове, комитети, клубове, филиали, представителства или други структури), след съгласуване с Управителния съвет на Сдружението (БВ);
14.8.5.      Други пълномощия, които не противоречат на Устава в съответствие с разчетите, утвърдени от Управителния съвет на Сдружението.
14.9. Председателят на Управителния съвет на всяко от Регионалното или местното подразделение (клон, комитет, клуб, филиал, представителство или други структури) на Сдружението се избира на заседанието на Общото събрание на структурата за срок от пет години    потвърден с мнозинство гласове от УС на сдружението, представляващ Сдружението на територията на Р България, на която е базирана като правен субект и действа от името на Регионалното или местното подразделение (клон, комитет, клуб, филиал, представителство или други структури) на Сдружението въз основа на пълномощно, издадено му от Ръководството на Сдружението. Председателят на всеки от Управителния съвети на Регионалните или местните подразделения (клонове, комитети, клубове, филиали, представителства или други структури) на Сдружението:
14.9.1.     Обезпечава изпълнение решенията на ръководните органи на Сдружението, Общото събрание на Сдружението и Управителния съвет на Регионалното или местното подразделение (клон, комитет, клуб, филиал, представителство или други структури) на Сдружението;
14.9.2.     Подписва документите на Регионалното или местното подразделение (клон, комитет, клуб, филиал, представителство или други структури) на Сдружението, издава пълномощни, ако е необходимо след съгласуване с Управителния съвет на Сдружението;
14.9.3.    Извършва общото ръководство на дейността на Регионалното или местното подразделение (клон, комитет, клуб, филиал, представителство или други структури) на Сдружението;
14.9.4.      Открива разплащателни и други сметки в банкови и други финансови учреждения, при положение, че същото е съгласувано Управителния съвет на Сдружението (БВ);
14.9.5.      Извършва назначаване и уволняване на щатни сътрудници, в случай, че горното е съгласувано и разпоредено от Председателя на Сдружението или Ръководството на УС на Сдружението (БВ);
14.9.6.      Разпорежда се с имуществото и средствата на Регионалното или местното подразделение (клон, комитет, клуб, филиал, представителство или други структури) на Сдружението в рамките на своята компетентност и разчети, утвърдени от Управителния съвет на БВ;
14.9.7.      Изпълнява и други пълномощия, които не противоречат на действащото законодателство и устава на Сдружението (БВ);
14.9.8.      Дава отчет пред Регионалното или местното подразделение (клон, комитет, клуб, филиал, представителство или други структури) на Сдружението, както и пред Управителния съвет и Общото събрание на Сдружението (БВ).
14.10. По време на отсъствието на Председателя на Управителния съвет на регионалните или местни подразделения неговите задължения се изпълняват от един от членовете на Управителния съвет на Регионалното или местното подразделение (клон, комитет, клуб, филиал, представителство или други структури) на Сдружението въз основа на писмена заповед от Председателя на Управителния му съвет или по решение на Управителния съвет на Регионалното или местното подразделение (клон, комитет, клуб, филиал, представителство или други структури) на Сдружението.
14.11. Ревизионната комисия (ЦКРК) – Ревизора на Сдружението осъществява контрола върху постъпленията и изразходваните парични средства, както и използването на другото имущество на Регионалните или местните подразделения (клонове, комитети, клубове, филиали, представителства или други структури) на Сдружението. Ревизора извършва ежегодни ревизии на финансово-счетоводната дейност на Регионалните или местните подразделения (клонове, комитети, клубове, филиали, представителства или други структури) на Сдружението, като също може да прави  и извънпланови и целеви проверки. Ревизионната комисия (Ревизора) може да назначи свои представител за срок от пет години във всяко от Регионалните или местните подразделения (клонове, комитети, клубове, филиали, представителства или други структури) на Сдружението.

 

15. Филиали и представителства на Сдружението.

15.1. Филиалите и представителствата на Сдружението (БВ) се разкриват с Решение на Управителния съвет и действат на основа на Правилника /аналогичен на този на Регионалните или местните подразделения (клонове, комитети, клубове, филиали, представителства или други структури) на Сдружението/, утвърдени от Управителния съвет на Сдружението.
15.2. Ръководителите на филиалите и представителствата се назначават от Ръководството на Управителния съвет на Сдружението (БВ) и действат на основание на пълномощията, делегирани им от Председателя на Управителния съвет, които са аналогични на тези от Регионалните или местните подразделения (клонове, комитети, клубове, филиали, представителства или други структури) на Сдружението.

 

16. Имуществото и средствата на Сдружението. Управляване имуществото на Сдружението.

16.1. В състава на имуществото, принадлежащо на Сдружението като собственост може да влиза движимо и недвижимо имущество.
16.2. Сдружението, съгласно действащото законодателство има право да става собственик на земеделска земя, сгради, строежи, съоръжения, жилищен фонд, транспорт, оборудване, инвентар, авторски права, образователно и културно имущество, и такова с оздравително предназначение, парични средства в лева, евро и друга чужда валута, Лайткойн (Litecoin), Биткойн (Bitcoin) , акции, други ценни книжа и друго имущество, необходимо за обезпечаване условията за дейността на Сдружението, което не противоречи на действащото законодателство. Като собственост на Сдружението могат също така да се намират помещения и оборудване, издателства, средства за масова информация, научни и други разработки, създадени или придобити като дарения или за сметка на средства на Сдружението.
16.3. Сдружението може да влиза в състава на стопански или търговски  дружества и организации с права на юридическо лице.
16.4. Регионалните или местните подразделения (клонове, комитети, клубове, филиали, представителства или други структури) на Сдружението, ако има такива се подчиняват и действат на основание Устава на Сдружението, притежават правото на оперативно управление на имуществото, поверено или възложено им от Сдружението. Регионалните или местните подразделения (клонове, комитети, клубове, филиали, представителства или други структури) на Сдружението не се явяват собственици на предоставените им за управление или ползване имущества, а само разпоредители, съгласно пълномощията дадени на ръководството им от Управителния съвет на БВ.
16.5. Източниците за формиране на имуществото на Сдружението и неговите Регионални или местни подразделения (клонове, комитети, клубове, филиали, представителства или други структури) се явяват доброволните вноски или дарения, доходите от търговската или друга дейност, дарения, кредити или спонсорства от търговски  дружества или организации, учредители на Сдружението, гражданско-правни, счетоводни сделки и консултации, извършвани в съответствие на действащото законодателство и Устава на Сдружението, външно-икономическата дейност, както и други не забранени от закона постъпления за осъществяване общественополезната дейност на дружеството.
16.6. Собственик на цялото имущество, принадлежащо на Сдружението, се явява Сдружението като цяло. Правото на собственост от името на Сдружението се извършва и изпълнява от Управителния съвет на Сдружението (БВ). Никой отделен участник в Сдружението няма право върху собствеността и имуществото на Сдружението, принадлежащи на самото Сдружение.
16.7. Върху щатните служители на Сдружението, работещи по трудово-правни взаимоотношения действа българското законодателство, и те се подчиняват на Кодекса на труда, законите за социално и здравно осигуряване и застраховане и др.

 

17. РЕД ЗА ВНАСЯНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО

17.1. Измененията и допълненията на Устава на Сдружението се внасят за решаване от Общото събрание на Сдружението, ако за тях са гласували повече от 2/3 от избраните делегати при наличие на кворум.

17.2. Измененията и допълненията на Устава на Сдружението подлежат на вписване въз основа на действащото законодателство по установения от закона ред.

18. РЕД ЗА ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

Сдруженията, за чието възникване по особени закони (или подзаконови нормативни актове) предвиждат допълнителни условия за вписването им в регистъра, представят и документи, доказващи изпълнението на изискванията на особените нормативни актове.
18.1. На вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел подлежат и всички последвали промени на вписаните вече обстоятелства:
18.1.1.  Промяна на необходимото съдържание на устава;
18.1.2.  Промяната седалището и адреса;
18.1.3. Промяна на имената и длъжностите на лицата, представляващи сдружението;
18.1.4. Промяна на вида на определената общественополезна дейност съгласно чл. 38. ал. 1 от ЗЮЛНЦ.
18.2.      На вписване подлежат и следните ново настъпили обстоятелства (чл. 18, ал. 1, т. 6 – 9 от ЗЮЛНЦ):
18.2.1. Прекратяване на сдружението;
18.2.2.     Обявяването му в несъстоятелност;
18.2.3.     Преобразуването на сдружението – вливане, сливане, отделяне, разделяне (чл. 12. ал. 1 от ЗЮЛНЦ).
18.2.4.     Имената, съответно фирмата, както и адресът на ликвидаторите;
18.2.5.      Заличаването на сдружението от съдебния регистър.
18.3.     Вписването на промените и ново настъпилите обстоятелства се извършва въз основа на заявление, подписано от всички членове на Управителния съвет на Сдружението, съответно ликвидатора/-ите (арг. от чл. 16 от ЗЮЛНЦ). Към заявлението се прилагат доказателства относно осъществената промяна в обстоятелствата, като:
18.3.1.     Някои от следващите промени в устава на сдружението – промяна на наименованието, адреса, седалището, начинът на управление и представителство и др., като се представят изменения или допълнен Устав и Протокол от събранието, на което те са били приети, като са налице изискванията за кворум и мнозинство.
18.3.2.      Избран нов Управителен съвет, като се представя протокол от събранието, списък с имената и адресите на новите членове на Управителния съвет, свидетелства за съдимост на членовете на Управителния съвет и образец от подпис-а/-ите на лицет-о/-та, които са избрани да представляват Сдружението.

 

19. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

19.1. На заседанията на колективните органи на Сдружението се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения.

Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган, освен ако в настоящия Устав не е предвидено друго. Членовете на Сдружението могат да се запознават със съдържанието на книгите и да получават преписи или извлечения от протоколите.

19.2. Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица.

 

20. ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

20.1. Преструктурирането на Сдружението:
20.1.1.  Сдружението може да бъде преструктурирано по решение на Общото събрание и прието с не по-малко от 2/3 от гласовете на избраните делегати при наличие на кворум, като се извършва сливане, присъединяване, разделяне, отделяне или преобразуване в съответствие и по реда на действащото законодателство в Р България и ЕС.
20.1.2.  Преструктуриране на Регионалните или местните подразделения (клонове, комитети, клубове, филиали, представителства или други структури) на Сдружението може да се извършва с решение на Управителния съвет на Сдружението.
20.2. Сдружението с нестопанска цел се ликвидира (прекратява) (чл. 13, ал. 1 от ЗЮЛНЦ):
20.2.1. С решение на Общото събрание на Сдружението;
20.2.1.     С решение на Варненски окръжен съд по седалището на Сдружението, когато:
20.2.2.1.  Не е учредено по законния ред;
20.2.2.2.  Извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;
20.2.2.3.  Е обявено в несъстоятелност.
20.3.    При ликвидация:
20.3.1.     Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.
20.3.2.     Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:
20.3.2.1.    Учредителите и настоящите и бившите членове;
20.3.2.2.    Лицата, били в състава на органите му и служителите му;
20.3.2.3.    Ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
20.3.2.4.    Съпрузите на лицата по 20.3.2.1 – 20.3.2.3;
20.3.2.5.    Роднините на лицата по 20.3.2.1 – 20.3.2.3. по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
20.3.2.6.    Юридическите лица, в които лицата по 20.3.2.1 – 20.3.2.5. са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
20.4.    След прекратяване на Сдружението, то се обявява в ликвидация с изключение на случая, когато е обявено в несъстоятелност. Решението за обявяване в ликвидация се взема от Общото събрание, а в случая, когато Сдружението е прекратено от съда, решението се взема от последния, като той служебно назначава и ликвидатор (чл. 13, ал. 4 от ЗЮЛНЦ). В общия случай ликвидацията се извършва от Управителния съвет, съответно Управителя или определено от него лице (чл. 14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ).
20.5.    Ликвидацията на Сдружението става въз основа на решение на Общото събрание с не по-малко от 2/3 от гласовете на избраните делегати, или по решение на съда по реда на действащото законодателство на Република България и ЕС.
20.6.    Имуществото, което е останало след евентуална ликвидация на Сдружението по решение на Общото събрание и/или Управителния съвет след удовлетворяване на кредиторите се разпределя за цели, поставени от настоящия устав или се дарява по направления на други организации с подобна дейност въз основа на конкурсно начало.
20.7.    Решението за използване на останалото след ликвидацията имущество на Сдружението се публикува от ликвидационната комисия в средствата за масова информация.
20.8.    Сдружението обезпечава съхраняването на документите, включително и документите за личния състав на щатните сътрудници на Сдружението по установения от закона ред и ги предава за съхранение в държавния архив на Република България.
20.9.    Ликвидацията или прекратяване дейността на регионалните или местните подразделения на Сдружението може да се извършва с решение на Управителния съвет на Сдружението и/или с решение на съответния съд по реда, указан от закона.

 

21. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

21.1. За въпроси, неуредени в устава, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилагат нормите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и другите законови и подзаконови актове на българското и европейско законодателство при зачитане на добрите практики и нрави.

21.2. Този УСТАВ е приет на Учредителното събрание за създаване на Националното сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Бъдеще за Варна“, проведено на 27.06.2016 год., в гр. Варна.

21.3. Списъкът на учредителите, подписали настоящия устав, да се счита неразделна част от него.

Председател на НПО „Бъдеще за Варна“ – Д-т Дипл.Инж. Дойчин Ников